ПЕТИЦИЯ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА „КЪЩАТА С ЯГОДИТЕ“

Свържете се с автора на петицията

Новини

2017-04-03 08:03:48

Здравейте,

И тази седмица между 18.00 - 19.00ч. в подлеза на Софийски университет продължава подписката относно този иск - 

ГРАЖДАНСКИ ИСК за възстановяване в автентичния вид на Минералните бани в София, Захарна фабрика, „Къщата с ягодите”, Първо българско кино, Паметните плочи на Първи и Шести пехотен софийски полк, Комплекс от дърворезби и каменни пластики, дело на Рачо Ангелов и други емблематични недвижими културни ценности в гр. София.

 

С благодарност за всички мнения, публикувани са тук:

Мнения относно надстрояването и промяната облика на сградата на бившето иранско посолство находящо се на бул. „Васил Левски“ 77, гр. София

 

Приятна седмица,


Сюзан Таки

За още един паметник на културата

2017-03-28 19:04:03

Разбира се, ако не четем спортните новини няма как да разберем, че ако имаме мнение по този въпрос трябва да го изпратим до 31.03.2017.


"Сградата на бившето иранско посолство е собственост на държавната фирма „Агенция за дипломатически имоти в страната” (АДИС). През февруари АДИС изпрати заявление до направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община, с което поиска разрешение за надстрояване на сградата с още шест етажа над настоящите два.
Сградата притежава статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение”. Имотът попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групов паметник на културата.
По тази причина направление „Архитектура и градоустройство” обяви, че ще се допита до мнението на софиянци за бъдещето на сградата. Поставеният срок за изпращане на позиции и мнения по въпроса е 31 март."

Ако имате отношение и мнение - електронна поща на „Архитектура и градоустройство” към Столична община - arch.zdravkov@sofia-agk.com

office@sofia-agk.com

IP.jpg


Сюзан Таки

Подписка

2017-03-23 20:09:25

На 27.03.2017г. и в следващите дни до 31.03.2017г. включително, между 18:00 - 19:00ч. в подлеза на Софийски университет ще можете да подпишете този иск: ГРАЖДАНСКИ ИСК за възстановяване в автентичния вид на Минералните бани в София, Захарна фабрика, „Къщата с ягодите”, Първо българско кино, Паметните плочи на Първи и Шести пехотен софийски полк, Комплекс от дърворезби и каменни пластики, дело на Рачо Ангелов и други емблематични недвижими културни ценности в гр. София

С огромна благодарност към внеслият поправки в иска.

 

Поздрав,


Сюзан Таки

Анкета

2017-03-20 20:11:40

Здравейте,

Ето междувременно една анкета свързана с последните публикации:
Културното наследство на България

Поздрав,


Сюзан Таки

Къщата с ягодите и други

2017-03-16 19:37:26

Здравейте,

Моля съвсем сериозно, но и с усмивка и намигване да прочетете приложената публикация. Ако я одобрите, моля да бъде споделена така, че да достигне максимален брой интересуващи се и тези които биха се ангажирали. От което следва и развитие в близко бъдеще.
http://magicofarts.wixsite.com/woodcastleracho/single-post/2017/03/16/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8

 

Поздрави,


Сюзан Таки

Тринадесето, фатално съобщение :)

2017-02-26 17:35:45

Сюзан Таки

Все още за Къщата с ягодите

2016-11-06 18:00:15

Здравейте, тези две публикации са последните новини:

https://www.facebook.com/Fairycastletruth/posts/1248885785173569

 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-sofiya/vaprositelni-okolo-badeshteto-na-kashtata-s-yagodite

 

Поздрав,


Сюзан Таки

Закон за културно наследство

2016-06-22 16:43:49

Това е всичко в ЗКН отнасящо се до собственици, ползватели и концесионери на културно наследство. Както и всички задължения на същите и на съответните институции. Ако някой смята закона за неясен и непълен в това отношение с благодарност е добре дошъл да внесе поправки. Ще бъдат добавени като предложение.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, изучаване, идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и адаптация.
(2) Закрилата на културното наследство е система от мерки за осигуряване опазването му в интерес на обществото.
Чл. 49. Според степента си на застрашеност недвижимите културни ценности са:
2. застрашени културни ценности - за които съществува реална опасност от нанасяне на щети, вандализъм, унищожаване или от сериозно нарушаване на тяхната цялост поради: а) бърз разпад на оригиналната им субстанция, водеща до сериозна промяна в структурата; б) бързо влошаване на състоянието на околната среда; в) видима загуба на автентичния вид. Чл. 71. (1) Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни ценности са длъжни да: 1. полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в добро състояние при спазване на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му; 2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) уведомяват незабавно НИНКН, регионалните инспекторати по опазване на културното наследство и общинските органи за настъпили увреждания по тях или за действия спрямо тях в нарушение на този закон; 3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) съгласуват по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 проектите по чл. 80, ал. 3 и чл. 83; 4. предоставят необходимите документи и да осигуряват достъп и съдействие на компетентните органи при осъществяване на правомощията им, посочени в закона; 5. предоставят публичен достъп, когато ползването на недвижимата културна ценност е свързано с експозиционна дейност; 6. предоставят безплатен публичен достъп до недвижимата културна ценност за целите на научноизследователската дейност, при условие че не се пречи на нормалното й ползване и не се увреждат законните интереси на собственика, концесионера или ползвателя. (2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) При унищожаване на недвижима културна ценност поради неизпълнение на задълженията по ал. 1, т. 1 и 2 лицата по ал. 1 са длъжни да я възстановят в същия вид - с оригиналните обемно-пространствени параметри и архитектурни и художествени характеристики. Срокът за възстановяване се определя от министъра на културата.
Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) При наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от увреждане или разрушаване, собственикът, концесионерът или ползвателят на имота е длъжен да уведоми кмета на общината, директора на регионалния музей и регионалния инспекторат по опазване на културното наследство по местонахождението на недвижимата културна ценност и да предприеме незабавни действия по обезопасяването й.
(3) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице и регионалният инспекторат по опазване на културното наследство дават незабавно съответни указания за аварийно-временно укрепване и определят срок за изпълнението им. (4) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 и на съответните указания по ал. 3 в определения срок общината извършва необходимото обезопасяване и аварийно-временно укрепване за сметка на лицето по чл. 71, ал. 1, в срок до 14 дни след изтичането на срока по ал. 3.
(5) За наличието на обстоятелствата по ал. 1, както и за дадените указания по ал. 3 и предприетите мерки ръководителят на регионалния инспекторат незабавно уведомява министъра на културата.
Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) В 14-дневен срок от даване на съответното указание по чл. 72, ал. 3 за недвижими културни ценности, с изключение на археологическите, кметът на общината назначава комисия, която включва инспектор от регионалния инспекторат по опазване на културното наследство, представители на НИНКН, на регионалната дирекция за национален строителен контрол и на общината. За художествени, етнографски и исторически недвижими културни ценности в комисията се включва и представител на съответния по тематичен обхват музей, а за действащи обекти с религиозно предназначение - и представител на съответното регистрирано вероизповедание. (2) Комисията установява с констативен протокол състоянието на недвижимата културна ценност, както и вида и обема на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи. Към протокола се прилагат подробно описание на културната ценност според данните за нейната идентификация и регистрация и данни за собственика. (3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Въз основа на констативния протокол кметът на общината в 14-дневен срок издава заповед, с която задължава лицата по чл. 71, ал. 1 за тяхна сметка да извършат в определен срок необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни дейности по проектна документация, съгласувана по реда на чл. 84, ал. 1 и 2. Заповедта се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.
Чл. 74. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) (1) Когато комисията по чл. 73, ал. 1 предлага демонтиране и последваща реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност, нейният собственик изготвя и представя в Министерството на културата графична, текстова и фотодокументация, достатъчна за изпълнението на реконструкцията. След положително становище на министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица кметът на общината издава заповед за демонтиране на недвижимата културна ценност. (2) Заповедта по ал. 1 се съобщава на заинтересованите лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. (3) Недвижимата културна ценност се реконструира въз основа на представената документация по ал. 1 и инвестиционен проект, съгласуван по реда на чл. 84.
Чл. 76. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Когато заповедите по чл. 73, ал. 3 и чл. 74 не са изпълнени в определения срок, необходимите проектни укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност или на част от нея се извършват от държавата, съответно общината.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват въз основа на заповед на: 1. министъра на културата - за недвижими културни ценности с категория "световно" или "национално значение"; 2. кмета на общината - в останалите случаи. (3) В заповедта по ал. 2 се посочва стойността на разходите за извършване на дейностите по ал. 1, която се определя въз основа на експертна оценка на независими оценители. (4) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й. (5) Въз основа на заповедта по ал. 2 върху имота се вписва законна ипотека в полза на държавата, съответно общината, за обезпечение на вземането им за направените от тях разноски. (6) Държавата, съответно общината, може да поиска за направените от нея разноски от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 77. При системно неизпълнение на задълженията по чл. 71, ал. 1, т. 1, установено по надлежния ред, се прилагат разпоредбите на чл. 73 - 76.


Сюзан Таки

Осем месеца след подаването на петицията

2016-06-15 16:29:03

Здравейте,

Моля за Вашите предложения какво да предприемем след близо осем месеца нулево развитие. Към днешна дата случващото се е, че Столична община помоли Валентин Златев за нова експертиза, очаквано, той не се отзова на поканата ни, а папката с петицията все още не е приключена -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздрав,

 

 


Сюзан Таки

До г-н Валентин Златев- Покана относно Петиция за Къщата с ягодите

2016-03-16 20:27:42

Здравейте, този текст с копие до посочените по-долу адреси бе изпратен до Валентин Златев:

 

Здравейте, г-н Златев,

Като автор на петиция в защита оцеляването на Къщата с ягодите в автентичен вид бих искала да Ви поканя от името на подписалите я в удобен за Вас ден и час на място, пред къщата за да получите копие от петицията, както и множеството мнения и позиции относно културно–историческото наследство на гр. София. Вярвам, ще уважите над 9000 граждани, за което моля за отговор и до всички  приложени и-мейл адреси.

Поздрав,

http://www.peticiq.com/strawberry_house

Сюзан Таки

news@bnt.bg

gledam@bnt.bg

Deniat_kultura@bnt.bg

novinite@ntv.bg

news@btv.bg

mediapool@mediapool.bg

dnevnik@dnevnik.bg

ninkn1@abv.bg

ninkn-sof@ninkn.bg

tchobanov@sofia.bg

bejanska_galina@abv.bg

jfandakova@sofia.bg

office@sofia-agk.com

d_ks@abv.bg

ekonproekt@dir.bg

stoyan.mirchev@parliament.bg

offnews@offnews.bg

кmetsofia@mirchev.bg

info@deos.bg    


Сюзан ТакиСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

  • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
  • Свържете се с приятелите си
    1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
    2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
    3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...