СРЕЩУ РОДИТЕЛСКОТО ОТЧУЖДАВАНЕ

Г Р А Ж Д А Н С К И    П Р И З И В

Хиляди деца в България растат отчуждени от родител или близки роднини, без да получават и даряват вниманието, грижите и любовта, които те взаимно заслужават и търсят.

Те са жертви на опустошаваща детството и възрастния живот духовна чума на родителското отчуждаване.

Родителско отчуждаване е поведението на родител или близък роднина, насочено да отчужди дете от другия родител и роднини. Експерти по детското развитие определят родителското отчуждаване като основния фактор за появата на синдром наречен новия СПИН за психиката на детето. Сравнението не е случайно.

 

Преди три десетилетия и СПИН не съществуваше в медицинските учебници, не се обсъждаше от експерти и правителства, обществото не бе задействало имунните си сили и потенциал, за да поеме отговорност за жертвите на СПИН.

 

Днес, синдромът на родителско отчуждаване е зло, което се разбира трудно и не намира нужното решително противодействие от страна на повечето, които работят в областта на законодателството, правосъдието, социалните служби.

 

Днес все още има малко или никаква информация на разположение на професионалистите – социални психолози, лекари и социални работници, натоварени да работят по проблема.

 

Днес  все още нашето общество има висока степен на търпимост или дори безразличие когато се изправяме почти ежедневно с родителите – насилници и техните близки, които смятат, че без последици за детето могат да „изтрият”от живота му другия родител, аргументирайки се с най-добрия интерес на детето.

 

Всяко дете има право на обич, грижа и пълноценно общуване със своите родители. Въпреки това всяка година хиляди деца страдат, за което институции, общество и всички ние споделяме обща отговорност.

 

Вирусът на родителското отчуждение не е вроден, но се предава по наследство и поразява деца и възрастни понякога за цял живот.

Деца жертви на родителско отчуждаване са  три пъти повече сред децата и юношите отпадащи от училище, пет пъти повече сред малолетните извършители на престъпни деяния, шест и половина пъти повече сред децата и младежите, посегнали на своя живот.

Ваксината срещу родителското отчуждаване е ИНСТИТУЦИОНАЛНА, ГРАЖДАНСКА И ЛИЧНА НЕТЪРПИМОСТ към всички прояви на родителско отчуждаване.

Затова в редица държави родителското отчуждаване е законодателно преследвана форма на насилие върху децата, а законодателните, изпълнителните и правораздавателните институции създават условия за  ефективна защита срещу родителското отчуждаване.

Затова в над 30 държави в света 25 април се отбелязва като

ДЕН НА ПОДКРЕПА СРЕЩУ РОДИТЕЛСКОТО ОТЧУЖДАВАНЕ

Фондация „Бащи за отговорно родителство“ се обръща на този ден към всички държавни институции, неправителствени организации и всички граждани, обединени от грижата за децата на България, да изразят ясна и категорична подкрепа срещу родителското отчуждаване и да подкрепят гражданската кампания за създаване на законодателни и институционални рамки и  на гражданска нетърпимост към тази форма на психическо насилие над децата.

Ние търсим Вашата подкрепа за ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ, която има за цел:

-       създаването на законодателни рамки,  утвърждаването на съдебни практики и ефективен институционален контрол в Република България, които гарантират равнопоставеността  при упражняването на родителската отговорност, съвместно и поотделно от двамата родители спрямо децата им, които да гарантират правото на детето което е отделено от един или от двамата си родители, да поддържа редовни и пълноценни взаимоотношения с всеки  от своите родители и близките, с които те имат семейни връзки;

-       въвеждането в Република България на специализиран детски/семеен  съд, който да разглежда въпросите за взаимоотношенията между родителите и децата след развод или раздяла на родителите и създаването на законодателни норми и съдебни практики за неговата дейност, които да гарантират ефективното спазване правата на детето за редовна и пълноценна връзка с двамата родители и близките от разширеното му семейство;

-       засилването на  ролята на органите за закрила на децата, социалните служби и други специализирани органи и експерти за гарантиране защитата на правата на децата, обект на родителско отчуждаване;

-       повишаването на обществената информираност и създаването на обществена нетърпимост към проявите и практиките на родителско отчуждаване на децата.

Тези цели са постижими само с общата институционална, гражданска и лична подкрепа на всички.

Вашата подкрепа и действия са необходимото условие да създадем заедно за нашите деца бъдеще, в което те ще получават и даряват вниманието, грижите и любовта, които те взаимно заслужават и търсят.

25 април 2014 г.    Фондация „Бащи за отговорно родителство“

 

П О Д К Р Е П А

ЗА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ РОДИТЕЛСКОТО ОТЧУЖДАВАНЕ