Петиция за ред, законност и достойно финансиране на висшето образование и науката в България

Лого_ВОН2.png

   Работещата българска академична общност, подобно на всички българи в страната ни, е на дъното по трудови възнаграждения в ЕС и на първо място по ниво на неравенства. За съжаление, през последните години правителствата в България не се стремят достатъчно, за да изградят истинска социална държава, гарантираща справедливо разпределение на създадените блага. Образованието и науката е приоритет само на думи, предимно в предизборни обещания. Брутният вътрешен продукт непрекъснато нараства, а средствата от БВП за висше образование и наука за 2022-2023 г. намаляват. Държавата не следва политиките, провеждани през предходните години и тези, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование за периода до 2030 г.

БЮДЖЕТЪТ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА трябва да е ФУНКЦИЯ на множество текстове, отразени в Закони, Стратегии, Постановления, Наредби на НАЦИОНАЛНОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, особено в частта СУБСИДИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБУЧЕНИЕТО по водещите КАЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И ПОЛИТИКА ПО ДОХОДИ.

НАСТОЯВАМЕ ЗА ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ за 2024 г. НЕ ПО-МАЛКО ОТ 1 % ОТ БВП, А ЗА НАУКА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 0,5 % ОТ БВП.

ИСКАМЕ и ОЧАКВАМЕ да бъдат предприети следните мерки:

  1. Минимална работна заплата от 1000 лв. от 01.01.2024 г. като стъпка за приближаване до „заплатата за издръжка“ и въвеждане на необлагаем минимум, равен на МРЗ, което ще намали неравенствата.
  2. Номинален ръст на доходите през 2024 г. с не по-малко от 15 %, който да доведе до повишаване на началните работни заплати за всички работещи в системата на висшето образование и наука;
  3. Минималната основна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища (чл. 92/ЗВО) да е не по-ниска от 125 % от средната брутна работна заплата за страната за последните 12 месеца. Средната работна заплата за преподавателите в държавните висши училища да е не по-ниска от 170 % от средната брутна работна заплата за страната за последните 12 месеца;
  4. Увеличаване на размера и на тежестта на субсидията в зависимост от комплексна оценка за качество и реализация в размер на не по-малко от 50 млн. лева.

Липсата на достатъчно ясни и навременни действия от отговорните институции, за обсъждане и изпълнение на нашите искания, ще бъде достатъчно основание за предприемане на редица протестни и стачни действия!


Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...