Подкрепете Сдружение Алтернативно пространство и проекта ХАЛЕ3! /// Support the Alternative Space Association and the HALE 3 project!

hale3_petition.jpg*SCROLL DOWN FOR ENGLISH*

Мили приятели, съмишленици и партньори,Ние от Сдружение Алтернативно пространство и ХАЛЕ 3, се обръщаме към вас с една молба - вашият подпис. Вие сте нужни за устойчивото съществуване на нашата организация, и на алтернативният културен и спортен живот в града.

Кои сме ние?

Преди пет години Скейт клуб Варна се помещаваше в една от залите на бившата печатница на вестник Народно дело, където членовете на клуба създават свои правила и ред за оползотворяването на площта като скейт база. С времето стана ясно, че мястото има огромен потенциал да се превърне в смесено пространство за младежки, спортни и културни дейности ако се присъединят и други съмишленици - организации, неформални групи и активни млади хора. 

При последвалата среща между Скейт клуб Варна, Сдружение ЗА ТЕБ, Спортен клуб по футбол на маса Джа-Ра, Сдружение Фарсайд и ДЕМО, и обсъждане на целите и възгледите на всяка една от организациите, оформихме концепцията за създаване на Сдружение Алтернативно пространство и базата ХАЛЕ 3. След 5 години съвместна работа, площта, която сме облагородили и използваме за нашите дейности, се увеличи от 250 кв.м. на 800 кв.м., включващи три отделни зали и тераса. 

Повече за историята на ХАЛЕ 3 можете да прочетете тук

Цели и дейности

От създаването на Алтернативно пространство нашата мисия е да поддържаме Варна будна и активна. Стремим се към създаване на работещ модел за управление на обществено мултидисциплинарно пространство за спорт, култура, забавление и обучения, от което да могат да се възползват всички активни и любопитни хора в нашия град. 

През последните 5 години организираме културни, образователни и спортни събития за младежта. Участваме в редица местни, национални и международни проекти и създаваме условия за сътрудничество с над 100 организации и институции. Насърчаваме комуникацията, контактите и активно гражданско участие, даваме  сцена на млади таланти. Ето една част от нашите дейности в цифри:

 • над 100 музикални събития и концерти
 • над 60 изложби, пърформанси, арт ателиета и работилници
 • над 80 споделени кино прожекции
 • над 50 скейт, кънки, лонгборд и джага събития
 • 25 базара 
 • 15 презентации, семинари и обучения

Защо се нуждаем от вашата подкрепа?

Проектът ХАЛЕ 3 е независимо младежко пространство. Той винаги се е реализирал благодарение на безвъзмездните усилия на много млади и не толкова млади доброволци. За неговото съществуване не се получава регулярна издръжка от държава, община или друга институция. Днешните извънредни условия поставят много неясноти и предизвикателства както пред младите, така и пред младежките пространства и организации. Затова решихме, че е време да покажем резултатите, които постигаме чрез доброволен труд и гражданска инициатива и да докажем приноса на Алтернативно пространство и ХАЛЕ 3 за развитие на младежта. В бъдеще това ще ни помогне да бъдем по-устойчиви и да получим признание за усилията на организации и съмишленици. 

Как можете да ни помогнете? 

Подкрепете нашата позиция в преговорите на местно, регионално и национално ниво за признаването на Алтернативно пространство като организация с принос в развитието на младежта и младежките пространства. 

Подкрепете ни сега:

 • Подпишете петицията - до 30.06.2021
 • Споделете я с приятели и близки
 • Направете дарение (по желание)

Можете да дарите на нашия PayPal акаунт

или по банков път на сметка:

Сдружение Алтернативно пространство

Райфайзен банк

BIC RZBBBGSF

IBAN BG66RZBB91551006879060

 

Dear friends, fans, and partners

We, from the

Alternative Space Association and HALLE 3, address you with one request - your signature. You are needed for the sustainable existence of our organisation and the alternative cultural and sports life in the city.

Who are we?

Five years ago, the Skate Club of Varna was housed in one of the halls of the former Narodno Delo newspaper. Club members set their own rules and procedures for utilising the area as a skate base. Over time, it became clear that the place has a vast potential to become a mixed space for youth, sports, and cultural activities. But only if more like-minded organisations, informal groups and active young people embrace this cause.

Soon a meeting was set with the Skate Club Varna, the Association for YOU, the J-Ra Table Soccer Club, the Farside Association and DEMO.  After discussing the goals and views of each of the organisations, we outlined the concept of creating the Alternative Space Association and the HALE 3 base. After 5 years of working together, the area we have cultivated and used for our activities has increased by 250 square meters. Now we utilise 800 square meters, including three separate halls and a terrace.

Objectives and activities

Since the creation of the Alternative Space, our mission has been to keep Varna awake and active. We strive to create a working model for managing a public space for sports, culture, entertainment and training, beneficial for all active and curious people in our city.

For the last 5 years, we have organised cultural, educational and sports events for young people. We participate in a number of local, national and international projects and create the conditions for cooperation with over 100 organisations and institutions. We encourage communication, contacts and active civic participation, giving young talent a stage. Here are some of our activities in numbers:

 • more than 100 music events and concerts
 • more than 60 exhibitions, performances, art studios and workshops
 • over 80 shared movie screenings
 • over 50 skateboarding, rollerblading, longboard and table foosball  events
 • 25 bazaars
 • 15 presentations, seminars and trainings

Why do we need your support?

The HALLE 3 project is an independent youth space. It has always come to fruition thanks to the gratuitous efforts of many young and not so young volunteers. It does not receive regular maintenance from a state, municipality or other institution for its existence. Today's emergency conditions pose many ambiguities and challenges for both young people and youth spaces and organisations. Therefore, we decided it is time to show the results we achieve through voluntary work and citizens' initiative and to prove the contribution of Alternative Space and HALLE 3 to youth development. In the future, this will help us to be more resilient and to acknowledge the efforts of organisations and associates.

How can you help us?

Support our position in the negotiations at a local, regional and national level to recognise Alternative Space as an organisation contributing to the development of the young people and youth spaces.

Support us now:

Sign the petition until 30.06.2021

Share it with friends and family

Make a donation (optional)

You can make a donation to our PayPal account

or via bank transfer at

Сдружение Алтернативно пространство

Райфайзен банк

BIC RZBBBGSF

IBAN BG66RZBB91551006879060

 


Сдружение Алтернативно пространство    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Сдружение Алтернативно пространство да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...