Петиция за запазване на образователните медиатори

медиатори.png

Уважаеми г-н Министър,

Уважаеми г-н Министър-председател,

Уважаеми дами и господа,

Настояваме да направите необходимото за запазване на заетостта на образователните медиатори, които работят по Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“, както и по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ след 01.07.2023г. – така че работещите в момента медиатори и социални работници да запазят своята работа, а там, където е необходимо, да бъдат наети още! Настояваме също така да намерите начин заплатите на работещите в училищата и детските градини медиатори да бъдат поемани от Националния бюджет, без да е необходимо на всеки 6 месеца или 1 година те да се притесняват дали заетостта им ще бъде продължена! Освен това, настояваме заплащането на тези позиции да бъде увеличено и да е по-голямо от минимална работна заплата!

Образователните медиатори показаха безусловно необходимостта от тази позиция още по време на Ковид пандемията и дистанционното обучение. Тогава, рискувайки своето здраве и здравето на семействата си, те бяха основната връзка между училищата/ДГ и учениците/техните родители. Ежедневно те обикаляха семействата на децата и учениците, които трябваше да се обучават дистанционно, разнасяйки разпечатани учебни материали и/или помагайки им да се включат в синхронно обучение от разстояние. Благодарение на техните усилия тежките месеци на Ковид пандемията не бяха пропуснати от учениците!

Образователните медиатори се доказаха като изключително необходими във всички усилия за привличане и задържане в класните стаи на децата и учениците от уязвимите групи – преди, по време на и след Ковид пандемията. И днес, те обикалят всеки ден семействата, в които има отсъстващи ученици или ученици с ниска мотивация, за да подпомогнат училищата/ДГ да не позволят отпадането на нито едно дете или ученик. Благодарение на тях стотици и дори хиляди продължиха своето образование и това ще им даде шанс за достойна житейска реализация. Не е случайно, че учителите и всички участници в Екипите за обхват ценят много работата на медиаторите и ежедневно се обръщат към тях. Родителите имат доверие на образователните медиатори, виждат в тяхно лице представители на местните общности, с които общуват ежедневно. Това прави спокойни дори родителите от най-бедните и маргинализираните семейства, като създава по-голямо доверие към училището/детската градина.

Въпреки безспорната полза от работата на образователните медиатори и социалните работници, все още не е намерен устойчив начин за подсигуряване на тяхната заетост. На всеки 6 месеца сме изправени пред заплахата медиаторите, с които контактуваме, да бъдат съкратени, поради липса на финансиране на техните заплати. Първоначално, медиаторите и социалните работници в училищата бяха наети по Проект „Подкрепа за успех“, след това (за 6 месеца) от Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“, след това тя бе удължена с още 6 месеца до 30.06.2023г. Сега МОН планира да не поднови Националната програма, а да поиска от училищата сами да покрият заплатите на медиаторите. Повечето от училищата с по-малък брой ученици (особено в селата) нямат необходимите средства и ще съкратят работещите в тях медиатори/социални работници. Пред същия проблем са изправени и образователните медиатори, които работят в детските градини по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. Той също приключва в края на юни.

Реална е опасността от 01.07.23г. поне половината от работещите към момента над 1000 образователни медиатори да останат без заетост! Това ще се случи не защото те не са необходими, а защото МОН не намира подходящия начин за финансиране на техните заплати – във всички училища и детски градини, в които медиатори са необходими.

Ниското възнаграждение на медиаторите (почти навсякъде то е в размер на минимална работна заплата, а в училищата/ДГ, в които са наети на 4 часа – половин МРЗ), както и постоянната несигурност до кога ще бъдат финансирани, кара много от най-качествените медиатори да намират друга работа или да мигрират в други държави. Така губим изключително ценен човешки ресурс!

Затова настояваме:

1.     Незабавно да бъде удължена с още една година и с подходящ бюджет Националната програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“.

2.     Да бъде предоставена възможност в Националната програма да се включат още училища, както и детски градини, които са идентифицирали необходимостта от това да назначат образователни медиатори/социални работници.

3.     Да бъде намерен устойчив начин за предоставяне на ресурс от Държавния бюджет на училищата и детските градини, които имат нужда от образователни медиатори/социални работници. Това са както образователни институции с голям процент деца/ученици от етническите малцинства, така и етнически смесени училища и детски градини.

4.     Да бъде увеличено заплащането на образователните медиатори и социалните работници, така че то да е по-високо от минималната работна заплата.

5.     Образователният медиатор да бъде признат като професия и да бъде предвидено обучение за новоназначените медиатори. Обучението следва да бъде предоставено от широк спектър обучителни институции – университети, колежи, училища, неправителствени организации.

Може да подкрепите образователните медиатори, като се включите в тази подписка.