Не на концесия за добив на мрамори и мраморна баластра в село Горнослав

До МОСВ - София

До РИОСВ - Пловдив

До Директора на РИОСВ – Пловдив Ивайло Йотков

До Областна администрация гр. Пловдив

До Община Асеновград

До кмета на Община Асеновград Христо Грудев

 

П Е Т И Ц И Я

П Р О Т Е С Т Н О П И С М О


Подкрепете ни в нашия стремеж да запазим селата Горнослав, Червен и Долнослав!

Това са селата в подножието на скалните феномени - Белинташ (Беланташ), Караджов камък , на енеолитния храмов комплекс Лопките, късноантичната и средновековна крепост Калето в с. Горнослав!

peticiq6.jpg

Ние, жители на селата Горнослав, Червен и Долнослав, както и всички хора, чиито живот се е докоснал някога до този край на България, сме напълно НЕСЪГЛАСНИ с РЕШЕНИЕ № 863 ОТ 2 НОЕМВРИ 2022 г., ДВ, за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – мрамори и мраморна баластра, от находище „Делчевото – 2“, участък „Делчевото – 2 юг“, разположено в землището на с. Горнослав, община Асеновград, област Пловдив.

Концесионна площ „Делчевото-2",в землището на с. Горнослав, общ. Асеновград, обл. Пловдив попада в границите на защитени зони BG0001031 „Родопи Средни" и BG0002073 „Добростан" и от 22.06.2017 попада в буферната зона на нов тип биосферен резерват "Червената стена", в съответствие с изискванията и принципите на Севилска стратегия на 29-та сесия на МАВ-ICC и е в разрез с Решение № ПВ-37-ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив. 

peticiq7.jpg
peticiq8.jpg


Решение № ПВ-37-ПР/2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив е и с изтекла давност

peticiq9.jpgОт направената справка най-голяма площ от територията заемат горските местообитания, предимно от широколистни, иглолистни и смесени гори, които имат издънков произход: мизийски бук, горун, обикновен габър, воден габър, черен бор, Цар - Борисовата ела, обикновен бук, бял бор и смърч. На места, особено по каменисти терени, се среща храстова растителност, доминирана от келяв габър, хвойна и драка.
Площта се посещава и от характерните за района дневни и нощни грабливи птици - мишелов, блатар, ястреб, каня, осояд.
При реализиране на инвестиционното намерение отделни индивиди от местообитанията на някои видове ще бъдат засегнати пряко. Такава възможност има за местообитанията на видовете Шипоопашата костенурка Testudo hermanni, Голям гребенест тритон Triturus karelinii. Има вероятност отделни индивиди да бъдат увредени или унищожени.

Ние искаме да покажем, че не се отказваме от нашите села, от местността, която обичаме и която поддържа нашия бит и поминък.
peticiq21.jpg
Категорично не сме съгласни на 500 м от параклис Св. Богородица на село Горнослав и 800 м от параклиците на село Червен да се извършват взривни дейности, които ще пропукат и унищожат домовете ни, ще навредят на природата и биоразнообразието в буферната зона на биосферния резерват от нов тип и ще влошат цялостния живот в нашите села. 

Не желаем да дишаме силно запрашен и замърсен въздух, нито праховите частици да покрият дворовете и домовете ни, пасищата за животни и цялата ни земеделска продукция, да отдръпнат туристите.

Няма да допуснем децата ни и ние да развием опасни хронични болести, да рискуваме водата ни да бъде застрашена от замърсяване и изчезване, вследствие на взривовете!
peticiq31.jpg

Не желаем да търпим шума, къртенето на скални маси и преминаването на тежки камиони по пътищата ни.

Нека заедно да покажем, че искаме да съхраним бита и природата на нашите села.

НЕ ИСКАМЕ до селата ни да има концесия за добив на мрамор и мраморна баластра!

Жители на село Горнослав, Червен, Долнослав и всички, които обичат тези села като свои.

peticiq4.jpg


Жители на с. Горнослав, с. Червен, с. Долнослав    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Жители на с. Горнослав, с. Червен, с. Долнослав да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...