ПРОМЯНА НА ПРАВОСЪДНАТА СИСТЕМА В БГ в полза на гражданското общество

 


                        П Е Т И Ц И Я
     за промяна на съдебната система в РБ

       в полза на гражданското общество

https://drive.google.com/file/d/1jcskrWC1ZGWSsOImi49OmBn6PEioyBKd/view ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  В Република България са погазени основни демократични принципи на правовата държава - пропорционалност, предвидимост, равен достъп до съд

    "Кой, ако не ТИ? Кога, ако не СЕГА"?!     


     Необходими правила
:

     1. Нормативно задължение за периодичен психопреглед и на членовете на ВСС, и на всички магистрати - понастоящем магистратиите са длъжни да представят само начално удостоверение за психопреглед по чл.162 (6) ЗСВ, а ВСС въобще никакво не са длъжни?! Това означава, че нямат компететност /в конфликт на интереси са/ да преценяват удостоверения...

     2. Изваждане на прокурорите от съдебната система или поне от ВСС, премахване на политическата квота във ВСС от 11 членове и заместването и с минимална от 4 или 5 човека, пряко избирана, гражданска такава!

     3. Мандатност и пряк избор на всички първо- и второинстанционни съдии и съдебни заседатели в БГ. Въвеждане на минимална възрастова граница поне 30-35г. за придобиване на житейска зрялост или завършена степен бакалавър по друга специалност /да има какво да губят при изгонване от Темида/!

     4. Актовете на Инспекторатът на ВСС /ИВСС/ - единствено компетентните да разследват и свалят имунитет и да установяват конфликти на интереси на магистрати
     и
     актовете на Комисията за разследване на незаконно придобито имущество и конфликти на интереси на чиновници /КПКОНПИ/,
     да могат да се обжалват пред съд и от граждани /а не само от ПРБ/.

    5. ЗИД на АПК от 2018г. противоречи на правни принципи за предвидимост, пропорционалност, равен достъп до съд. Предложен е от лица в конфликт на интереси /ЗАМ. АР на ВАС и АР на отделение на ВАС/.

    6. Президентът на РБ да има право и да номинира, и да спира предложенията на ВСС за назначаване на „тримата големи“ /административните ръководители на ВКС, ВАС и ПРБ/. Сега ВСС бламира решенията му най-безотговорно.

    7. Право на ПРЯКА КОНСТИТУЦИОННА ЖАЛБА за всеки БГ гражданин!  

 
     Пояснение:

   (1) Установяването на тежко психическо заболяване на обвиняем, води до освобождаването му от наказателна /НК/ отговорност.
     Общоизвестно е, че магистратите упражняват интелектуален труд в изключително стресираща среда. Продължителната работа под такова напрежение уврежда психиката. Въпреки това, за 31г. преход, до момента,
     СТРЕСЪТ не е включен като съществен фактор в класификатора за рисковите професии в РБ по Закона за безопасност на труда /ЗБУТ, официален отговор по Закона за достъп до обществена информация - ЗДОИ - на министъра на здравеопазването/?!
      Всеки кандидат за магистратска длъжност, в процедурата по назначаване, провеждана от Висш съдебен съвет /ВСС/, е длъжен да представи начално актуално удостоверение за психическа пригодност /чл.162 (6) от Закона за съдебна власт - ЗСВ/. Впоследствие обаче,
      не съществува задължение за периодично подновяване на същото? Т.е. нашите магистрати са "вечно психично здрави"?!...
      Според Кодекса на труда, здравните данни на работещия са актуални само за период от пет или три години - в зависимост от възрастта на служителя /<>40г./. В случая, в съдебната система, почти всички магистрати са нарушители на този принцип. Т.е. може да са "ненаказуеми луди"?!...
      Допълнение към описания абсурд е, че тези, които преглеждат документите /ВСС/,
      нямат компетентност /право/ да дават мнение - не са медицински лица. И най-важното - самите те не са доказано психично здрави, защото не са задължени да ходят, дори на начален психопреглед?!...
       Не може некомпетентен да проверява друг за компетентност. Това е скандален конфликт на интереси... 

      (2) Поръчковото правосъдие е възможно, единствено поради липсата на контрол над "разума на обществото" - Темида. Съдиите не се страхуват от санкцията на съгражданите си, а единствно от санкцията на кадровия си орган ВСС. За да се осветяват навреме вътрешните противоречия и проблеми, трябва да има незначителен, но силен глас в самия ВСС. В Испания имало четиричленна гражданска квота.
      Прокурорите са "адвокати", обвинители на едната страна в делата - в частта на наказателната политика на държавата. Те нямат място в безпристрастната компания на съдиите! Трябва да се отстранят и да им се премахнат съдебните привилегии - несменяемост и имунитет. Те трябва да треперят от СТРАХ от уволнение, ако не защитят гражданин - та нали им е даден монопол на НК процес и обвинението?! Според мен, те трябва да са в изпълнителната власт и да треперят от решенията на съда! Като всяка страна в дело...

     * Първа номинация - настоящ член на ВСС Атанаска Дишева

   (3) Магистратът се съобразява и страхува единствено от кадровия си орган. За да се страхва от нарушаването на обществения ред, негов кадрови отрган трябва да е Обществото.
      Местните съдии, трябва да са с мандат от 5-6 години и да се избират пряко от народа. Щом в САЩ наказателни дела се решават от жури, състоящо се дори от натурализирани /придобили гражданство чужденци/ граждани, защо тук ни се внушава, че съдът бил "независим"? Темида е независима от другите две държавни власти /вж Монтескьо, Джон Лок/, но не и от гражданското общество! Та нали при определени дела има съдебни заседатели - уважавани членове на обществото? Та нали то е нейния създател?!...

   (4) В момента, за да поискаш разследване на магистрат, ИВСС трябва да даде стновище за основателност на жалбата ти. Ако откаже, дори без мотиви, бланкетно, гражданинът няма право на пряко оспорване пред съд?! Според закона. той не бил компетентен и трябвало да потърси за съдействие прокурор от ПРБ?!...

   (5) Таксите за дела срещу държавни органи пред ВАС се увеличиха многократно. И се въведе необосновано задължение за ищеца, то да се "приподписва" от адвокат - с официална тарифа 330лв.?! Така се погазиха правни принципи - на пропорционалност, предвидимост, достъп до съд. Как ще водиш две три дела срещу Държавата, ако си с минимални доходи? 
     Тези противоконституционни изменения бяха предлагани в продължение на 2018г. и наложени от депутатите ни, от двама тогавашни съдии във ВАС, в конфликт на интереси - Георги Чолаков и Боян Магдалинчев. Понастоящем, те са възнаградени с длъжности - шеф на ВАС и шеф на ВСС... 
      Президентът наложи вето срещу промените, но то бе преодоляно, чрез нагло повторно гласуване на "по-силния от него" ВСС?!...

   (6) В момента, избраният пряко от Народа и законно можещ да бъде свален с импийчмънт или законни митинги и протести президент, се ползва с по-малко права от ВСС, управляван от назначените с болшинстов 11 членове на политическата/ парламентарната квота?!
     В САЩ, въпреки че президентът има повече власт /президентска република/, той има право на номинира върховни съдии /не да избира, т.е. пряко да се меси в съдебната власт/. А горната камара на парламентаги одобрява. А тук, в БГ, дори с малкото си правомощия, Президентът на РБ да не може? Защо? Та НАЛИ Е ЛИЧНО КОНТРОЛИРАНА ОТ ОБЩЕСТВОТО НАДПАРТИЙНА ФИГУРА И Е НЕЗАВИСИМ ОТ ТРИТЕ ДЪРЖАВНО РАЗДЕЛЕНИ ВЛАСТИ?!

   (7) Във всички цивилизовани държави /Германия, Франция,.../ гражданинът може да се изправи в Конституционния си съд, директно срещу Парламента си
     и да оспови негов акт /закон/, който противоречи на приетия Конституционния ред! Да не говорим, че има ясно описано и гарантирано естествено право на "съпротива срещу държавата" /Монтескьо, Джон Лок, нпр. чл.20 (4) от Конституцията на Германия,
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0) /.

    ---  

   Аргументи:  

    (1)   След осъждане в свой отговор по ЗДОИ ВСС призна: За членовете на ВСС никога не е имало и до момента няма нормативно задължение за провеждане на психопреглед?!

    Виж АД 962/ 2014 АС Плевен, АД 5503/ 2015г. ВАС, АД 808/2015г. на АС Плевен, АД 10255/ 2016г. на ВАС, след осъждане по ЗДОИ в АД 1249/ 2018г. на АССГ, ИВСС отговори с невероятния отговор – „степента на стрес и на административния ръководител, и на ... хигиенистката на ИВСС е еднакъв – 2 от 5“?!...

  (2)   Вж. Приложение 1 – Венецианска комисия; 2 - САЩ съдия

  (3)  На въпрос по ЗДОИ „Имат ли имунитет и несменяемост, как се избират, от кого, как се провеждат дисциплинарни производства за съдиите и прокурорите в останалите държави на ЕС“ Министерство на правосъдието в БГ отговори – „ НЕ СМЕ КОМПЕТЕНТНИ“?!  

   (4)  Понастоящем, само ПРБ била "компетентна" да ги обжалва /активна правна легитимация/, защото жалбите срещу неправомерни действия на представителни на Темида „не засягали пряко пострадалите субекти“ - исканията били „сигнали“, а не жалби?! И само ПРБ можела да води дела срещу засягане на „правосъдието“?

   (5) От 01.01.2019г. със ЗИД на АПК от 2018г. се създадоха невъзможни за преодоляване финансови, интелектуални, времеви и технологични бариери за гражданите, с недопустимата от правна гледна точка причина – „облекчаване на ВАС“?

   (5.1.) ВАС не е субект, притежаващ емоции, за да има защитен законов интерес от „умора“.

   (5.2.) По ЗДОИ изисках и получих отговор – няма нито едно оплакване на съдия или служител до АР на ВАС?

   (5.3.) АР на ВАС не се е обърнал дори веднъж за проблем с „уморените“ си колеги към компетентния орган Служба трудова медицина. Нпр. за психопреглед на оплакващ се... Ако бе искал да позволи нормална работа, трябваше да се обърне към ВСС и да поиска разширяване на дейността на ВАС – заради засиления интерес на жалващото се ОБЩЕСТВО!   Конфликт на интереси е да вдигаш такси за да спреш гражданите, да не те занимават, при положение че си и АР /чиновник/, и съдия /магистрат/ в този съд?! В момента освен такси, обжалването на актовете на държавните органи се опосреди и със задължителното приподписване от адвокат, без значение какъв? Като се допусна и жалба без посредник, ако жалбоподателят е „компетентен“ юрист“?... Това дискриминационно правило, при двуинстанционния АПК съдебен процес, бе въведено в конфликт на интереси от страна на двама съпредложители – тогавашните административни ръководители на ВАС и второ строително отделение на ВАС – Боян Магдалинчев и Георги Чолаков. Така се погази принципа на пропорционалност, предвидимост и достъп до съд. Как нпр. ще обжалваш общ или подзаконов административен акт, предоставящ неправова адвокатска привилегия, ако ... нямаш правно образование? Колко адвоката биха приподписали /=330лв.!/ жалба срещу крещящо скандален акт по ЗДОИ на привилегированите ВСС, ГП на РБ, Министър-председател на РБ или Президент на РБ?!

  Вж. АД 10255/ 2016г. ВАС, АД 8904/ 2018 на АССГ /досега неизпълнявано и осуетявано от ВАС/, АД 962/ 2014г. - нагло обезсилено по волята на ГП на РБ с АД 5503/ 2015г. на ВАС, АД 808/ 2015г. и АД 565/ 2019г. на АС Плевен срещу недопустим скандален мълчалив отказ на ГП на РБ...

   (6) Президентът, пряко избиран и представляващ Гражданското общество, нямал право да спира дори незаконен указ на ВСС?! Нямало нормативно указан ред за проверка на документите, на база на които „недоказано психично здравите членове на ВСС“, с наполовина членство на политическа квота /11/, са извършили избора на някого от тримата големи – АР на ПРБ, ВАС и ВКС?!  

  Доп.: В РБ 30г. никой още не знаел, кой има качеството „работодател“ на самите магистрати?!...

https://news.lex.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81/

  Вж Приложение 3 - отговор по ЗДОИ на Президент РБ и ВСС

    (7) Цивилизовани държави имат такова признато право за обществен контрол над законодателната власт. В БГ – гражданите сме били „неуки“ и сме щели да задръстим КС с жалбите си?! Всъщнодт, политиците ни „гасят огън с разпалването му“. Вместо да създадат нормално преодолима бариера за допустимост, те отхвърлят изцяло възможността за граждански контрол над некачествената си работа...     

 

   Приложение 1

    Съдът на ЕС: Съдебните съвети трябва да са независими от изпъпнителната и законодателната власт!

   https://defakto.bg/2019/11/25/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-3/?fbclid=IwAR3rJDX-LmZYnW-jInbp-NUzCCvtf2ffTlYperq775gwgasjkimO36gfiD 

     Приложение 2  

    Съдия от САЩ:

    1. Дори в Косово има два отделни "ВСС" - само за съдии и само за прокурори. Не може прокурори да гласуват за бюджета на съда;

    2. Съдиите се избират пряко /мандатно/ от гражданите, осъзнавайки големия РИСК да не бъдат преизбрани;

    3. В много страни във ВСС има Гражданска квота! 

    4. Прокурорите в САЩ са децентрализирани и може губернаторът на щата да поиска разследване на един щатски ГП от друг съседен такъв! * За имунитет не говори въобще - НЯМАТ. А ГП на САЩ е и обикновен правосъден министър /чиновник/...🤐 БЕЗ КОМЕНТАР ...

    https://defakto.bg/2019/11/16/%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%bd-%d1%82%d1%83%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%b5%d0%b4/?fbclid=IwAR1AEbHDZB_5rDK8_UXwJ4-l0CPrOU0Dc2aX7JV4U3bU-zHpE6S-ZYh2vOE

     Приложение 3

     Приложение 4

     /Жалба до ИВСС за максимална глоба на АР на ВСС, който не внася жалба до съда от 14.09.2017г. досега?!/

      НИЩОЖЕН СЪДЕБЕН СЪВЕТ В БГ!

   /FWD: По компетентност на ВСС 08 декември 2019, 04:32

    От:   <strahilt@mail.bg>

    До:  ИВСС  <ivss@inspectoratvss.bg>

    Копие:  Венецианска комисия - секретар  <venice@coe.int>, Венецианска комисия - медии  <pressunit@coe.int>, Президент РБ  <priemna@president.bg>, ОП София  <sop@prb.bg>, АП София  <apelativ@prb.bg>, Сф Гр Прок  <sgp@prb.bg>, Психоболница Курило  <account_kurilo@abv.bg>, НЦЗОА - Хинков  <ncpha@ncpha.government.bg>, Биволъ  <contact@bivol.bg>   ДО: ИВСС КОПИЕ: ВЕНЕЦИАНСКА КОМИСИЯ ЕС, ....

     И С К А Н Е за Н Е З А Б А В Н А ДИСЦИПЛИНАРНА ПРОЦЕДУРА ПО НАЛАГАНЕ НА МАКСИМАЛНА ГЛОБА И ОТСТРАНЯВАНЕ НА АР НА ВСС "Слепият не съди за цветовете", римска поговорка "Съдебните съвети да са независими от политиците, реши Съдът на ЕС"

    https://www.mediapool.bg/sadebnite-saveti-tryabva-da-sa-nezavisimi-ot-polititsite-reshi-sadat-na-es-news300622.html 

    "Дори в Косово има ДВА съвета - един на съдиите и един на прокурорите"

     https://defakto.bg/2019/11/16/%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b6%d0%be%d0%bd-%d1%82%d1%83%d0%bd%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bc-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%b5%d0%b4/?fbclid=IwAR12m_nhMSdBasWnltAEKg6ZT0wQnestM-FjbN0n9FtADFJkJ_u_dssDnIU 


    Прилагам линк към цялостен текст и документи:

https://drive.google.com/file/d/1jcskrWC1ZGWSsOImi49OmBn6PEioyBKd/view

 


Страхил Тодоров /Гражданско общество за демокрация и правов ред/    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Страхил Тодоров /Гражданско общество за демокрация и правов ред/ ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...