Петиция срещу спирането на природозащитната програма на Зелени Балкани на Поморийско езеро

Скъпи приятели и съмишленици,  

 

Търсим вашата подкрепа срещу едностранно прекратяване от страна на община Поморие на споразумение за опазване на Поморийско езеро чрез отнемане на стопанисването на посетителски център „Поморийско езеро” от СНЦ "Зелени Балкани"  

 

От 25 години Залени Балкани работи на Поморийското езеро за опазване на природата и възстановяването на местообитанията на редки видове птици.   За този период благодарение на помощта  на 450  доброволци и международни донори между които Глобалния фонд за околна среда към ООН и програмите на ЕС са извършени многобройни дейности и са постигнати значими резултати. По важните от които са:

  • Обявяване по Закона за защитените територии на защитена местност Поморийско езеро /Заповед No.РД-31 от 23.01.2001 г., бр. 16/2001 на ДВ/       
  • Възстановяване на местообитанията и  спасяване на редкия вид птица гривеста рибарка, от изчезване. До 1995 год. от този вид бяха останали само 6 гнездящи двойки. Това ни провокира да стартираме дългосрочна програма за възстановяването му. Изградени са 8 земнонасипни острова с обща площ 3500 кв.м и днес четвърт век по късно  числеността на птиците достигна над 3000 гнездящи двойки. Видът не само, че беше спасен, и колонията в Поморийско езеро стана най-голямата на Балканския полуостров. Този наш успех беше признат от световни и европейски експерти и международни организации като Секретариата на Рамсарската конвенция, Европейската комисия, Global Environment Facility, World Bank и др         
  • Възстановихме местообитанията и на други редки видове птици като саблеклюн, кокилобегач, речна и белочела рибарка и др.     
  •  В изпълнение на изискванията на природозащитното законодателство с привлечени от нас средства изработихме интегриран план за управление на Защитена зона „Поморийско езеро”. В изготвянето му са включени над 40 национални и международни експерти от различни области на науката и природозащитата.  

 

Важен инструмент за изпълнението на гореописаните дейности е построеният през 2009 г. Посетителски център с ПРИВЛЕЧЕНИ ОТ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ средства. Строителството на центъра и финансирано от Глобалния екологичен фонд. Сградата и помещенията на центъра за жизнено необходими за природозащитните дейности мониторинга и охраната на гнездовите колонии. Само изпълнението на дългосрочната програма за поддръжка на островните  местообитания изискват ежегодна теренна работа в размер на мин. 190 човеко дни.

Съгласно изискванията на българското законодателство въпреки че посетителския център е построен с привлечени от нас средства сме дали съгласието си  той да бъде прехвърлен като собственост на община Поморие. До този момент центърът ни беше предоставен за извършване на гореописаните дейности от община Поморие с 10-годишен договор.

В края на август договорът ни изтече и община Поморие вместо да го поднови ни прикани да напуснем центъра.  Това застрашава дългосрочната ни програма за консервация и възстановяване на редките птици която е с международно значение.

От Зелени Балкани сме готови да стопанисваме съвместно с община Поморие посетителския център за да запазим и възможността за продължаване природозащитните и образователни дейности.Затова е необходимо съгласието на община Поморие и продължението на съвместния ни договор.  

 

Призоваваме всички граждани, милеещи за българската природа, да подпишат петицията, като по този начин ни помогнат да убедим община Поморие да не прекратява договорните си отношения със Зелени Балкани!

 

Подпишете подписката и подкрепете Зелени Балкани!  

 

Повече информация може да намерите тук:  

Сайт на Зелени Балкани:

 https://greenbalkans.org/bg/Zeleni_Balkani_sa_prinudeni_da_napusnat_Posetitelskiya_si_tsentyr_na_Pomoriysko_ezero_-p7626

 

Във фейсбук:

https://www.facebook.com/pg/ZeleniBalkani/photos/?tab=album&album_id=10157509434604327&__tn__=-UC-R


Сдружение Зелени Балкани. Лице за контакт - Христо Николов тел 0884 004 666    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Сдружение Зелени Балкани. Лице за контакт - Христо Николов тел 0884 004 666 да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...