Помогни да запазим Дуранкулашкото езеро / Help to protect the Durankulak Lake in Bulgaria

English text below

Дуранкулашкото езеро е изправено пред опасност. Към него има предявени апетити за усвояване, които ще застрашат биоразнообразието на езерото, неговите водни ресурси, без да донесат никакви реални ползи за местното население или района.

Инвестиционното предложение за ремонт и реконструкция на съществуващи рибарници с цел риборазвъждане, спортен риболов, отдих и изграждане на два тръбни кладенеца и водовземане от Дуранкулашкото езеро ще унищожи Дуранкулашкото езеро.  

За инвестиционното предложение  

Това инвестиционно предложение не следва да бъде осъществено с настоящите параметри, поради вероятността да окаже значителни, дългосрочни и необратими въздействия върху видовете и птици и техните местообитания, обект на опазване чрез Натура 2000, Рамсарската конвенция и системата от защитени територии, както и на екосистемата на Дуранкулашкото езеро. Очакваните въздействия са достатъчно значими и противоречат на целите на опазване на съществуващите защитени зони и защитени територии. Възможностите за прилагането на смекчаващи и компенсаторни мерки са силно ограничени, а за някои видове и местообитания - изцяло липсващи.  

IP_Durankulak_low1.jpg

Защо е опасно това инвестиционно предложение?  

Българското дружество за защита на птиците обявява своята категорична позиция  против реализирането на това инвестиционно предложение (ИП) поради значителен брой причини, сред които са:  

1.       ИП попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000 – за опазване на дивите птици „Дуранкулашко езеро“ и ЗЗ за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна „Езеро Дуранкулак“. В границите на ЗЗ се забранява реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има завършена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. В този смисъл настоящото ИП е под забрана и не следва да се осъществява.  

2.      Част от територията, предмет на ИП и в частност заявения пункт за водовземане от Дуранкулашкото езеро, попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – защитена местност „Дуранкулашко езеро“. В Плана за управление на защитената местност Дуранкулашко езеро“ няма текстове, предвиждащи водовземане на водни количества (подземни или повърхностни) за нужди на рибовъдството. В тази връзка в ПУ няма заложени механизми, които да урегулират времево и количествено ползването на водни ресурси за подобни нужди.  

3.      В публично достъпната информация за ИП липсва конкретика и подробна информация за всички намерения на инвеститора. Знае се само, че са предвидени бунгала, чийто капацитет и квадратура не са уточнени.  

4.      Има реална опасност от замърсяване на почвата с отпадни битови води, както и инфилтрацията им в езерото, а също и от органично замърсяване от рибарниците, с отпадъчни продукти от жизнената дейност на рибите, остатъци от храната им и др. Това ще влоши и без това много лошото екологично състояние на езерото.  

5.      Временна заетост на 4-6 работници по време на строителството и постоянна заетост на 5 работници по време на експлоатацията не е достатъчен аргумент за необходимостта от реализацията на проекта, особено като се има предвид вероятното въздействие на експлоатацията му върху биоразнообразието и необходимите инвестиции в бъдеще, за възстановяване и поддържане на биоразнообразието.  

6.       Възстановяването и експлоатацията на рибарниците в тази част на землището на село Дуранкулак е изключително проблематично, поради следните причини:  

Вероятни въздействия върху птиците По-долу са представени въздействията, които се очаква да има върху птиците реализирането на инвестиционните намерения.  

А) Унищожаване на местообитания – пряка и пасивна загуба на местообитания и фрагментация им. -        Директно  унищожаване места за гнездене на ястребогушо коприварче, сива овесарка, червеногърба сврачка, черноглава овесарка, полска чучулига, дебелоклюна чучулига (2-4 дв пряко засегнати), жълта стърчиопашка,  полска яребица, пъдпъдък.

-        Директно унищожаване места за почивка по време на миграция на златиста булка (Pl.apricaria), до 200 екз концентрация, над 1000-1500 екз общо по време на пролетна миграция.; както и калугерици (до 2000екз)  

Б)  Смъртност на индивиди -        По време на експлоатацията на рибарниците може да се получи конфликт между рибовъдите и рибоядните птици (чапли, корморани, гмурци, гмуркачи, хищни птици и др.), които да навлизат на територията на рибарниците за хранене. Това е твърде вероятно да доведе до отстрел на защитени видове, цели на опазване в защитената зона и да повлияе негативно на популации им.  Възможно е да се увеличи ловната преса в района, като ловци навлизат в забранената за лов зона. Тази буферна зона е с размер от 100 м. от границите на защитената местност и включва изцяло територията на рибарниците (План за действие за опазване на червеногушата гъска в България“, утвърден със Заповед № РД- 355/04.06.2018 г).  

В)   Безпокойство и  прогонване на птици заради засилено човешко присъствие

-        Безпокойство и прогонване за мигриращи (октомври-декември) и зимуващи (януари-февруари, при топли зими) в съседните тръстикови масиви малки корморани

-        Безпокойство за гнездещите  в съседните тръстикови масиви 2-4 дв. малък воден бик, 1-2 дв. белоока потапница, 1 двойка тръстикови блатари.

-        Безпокойство за зимуващите в съседната езерна акватория водоплаващи, вкл. червеногуша гъска, поен лебед, сива патица, малък нирец и др.

-        Безпокойство и прогонване на зимуващи гъски от места за хранене.  

Г) Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство (шумово и светлинно замърсяване)  

Д) Влошаване качеството на съседните местообитания вследствие нарушаване на водния баланс (прекомерно водочерпене)  

БДЗП внесе жалба срещу това инвестиционно предложение в РИОСВ-Варна през декември 2019 г. с искане за спирането му или минимум за възлагане изготвянето на ДОВОС и ДОС за проекта, които да отразяват обективно фактическата обстановка и да направят подробни анализи на базата на най-добрата налична информация. Все още чакаме отговор на жалбата ни.  

За Дуранкулашкото езеро  

В най-североизточната част на България, Дуранкулашкото езеро пази множество редки биологични видове в България. Езерото е защитена местност и част от мрежата Натура 2000, влажна зона от международно значение по Рамсарската конвенция.

DJI_03271.JPG

Дуранкулашкото езеро е сред най-значимите и най-добре запазените крайбрежни влажни зони в България, с международно значение за опазването на повече от 260 вида редки и застрашени от изчезване растения и животни. Находището на триръбестия камъш е най-представителното за България.

Разположена на миграционния път Via Pontica, влажната зона осигурява благоприятни условия за хранене и почивка на редица прелетни видове птици. Дуранкулашкото езеро е с международно значение за опазването на малкия воден бик, както и от особена важност в национален мащаб за гнезденето на белооката потапница, немия лебед, тръстиковия блатар, индийското шаварче. Големи ята от малък корморан прекарват зимата или спират по време на миграция. Това е едно от най-важните места в Света за зимуването на световно застрашената червеногуша гъска, като често може да се наблюдава и други два световно застрашени вида – малката белочела гъска и тръноопашатата потапница. Езерото е и единственото в България доказано находище на див шаран.

Езерото обаче е важно не само за биоразнообразието. То има голямо значение и за хората в района. Възможностите, които то предлага за туризъм, отдих и почивка са големи и привлича ежегодно много хора от България, Европа и дори по-далечни страни, не само в топлите месеци, но и през зимния сезон, когато много интересни видове птици зимуват по нашите ширини. В района на езерото има и чудесни условия за практикуването на любителски риболов.

Дуранкулашкото езеро има важно значение още като ресурс за напояване на селскостопанските земи в околността и за получаването на допълнителни субсидии по линия на агро-екологичните плащания от земеделските фондове.    

 

Help to protect the Durankulak Lake in Bulgaria

Durankulak Lake – a Ramsar site and Natura 2000 Special Protected Area in NE Bulgaria is in danger! There is a detrimental investment proposal which will endanger the biodiversity of the lake, its water resources without any real benefit to the local community or the region.

The investment proposal envisage to reconstruct  the former abandoned fish farm in order to start intensive fishfarming, sports fishing, tourist recreation and drilling/construction of two wells and water abstraction from the Durankulak lake.

This investment proposal should not be realized as envisaged because it will have irreversible impact on different species of plants and animals protected by the Ramsar Convention and Bird and Habitat Directives of the EU and it will significantly impact the ecological condition and biodiversity of the Durankulak Lake.

IP_Durankulak_low2.jpg

Why is this investment proposal dangerous?  

The Bulgarian Society for the Protection of Birds stated its strong position against the implementation of this investment proposal (IP) for number of reasons, including:  

1.       The Project would be realized in a key special protected area (SPA) Natura 2000 network designated for the conservation of the wild birds "Durankulak Lake" (BG0002050) and the SPA for the protection of the natural habitats of the wild flora and fauna "Lake Durankulak". It is prohibited to implement plans, programs, projects and investment proposals within the boundaries of the SPA contradicting to its designation objectives. In this sense, the current IP is forbidden and should not be implemented.  

2.      The requested water abstraction point from the Durankulak Lake falls within the boundaries of the protected territory. Durankulak Lake Protected Territory Management Plan does not contain any texts providing for the abstraction of water quantities (underground or surface) for the needs of fisheries. In this regard, there are no mechanisms that regulate the time and quantity  of water resources use for such needs.  

3.      There is not enough information provided in the investor's proposal - it is envisaged that bungalows/cottages will be built but their capacity and size have not been specified.  

4.      In view of the lack of sewage system and canalization, there is a real risk of contamination of the soil with wastewater, as well as their infiltration into the lake, as well as of organic pollution from the fish farms. This will aggravate the already poor ecological status of the lake (site is listed in the Montreau list of the Ramsar convention).  

5.      Temporary employment of 4-6 workers during construction and permanent employment of 5 workers is not a sufficient argument for the need for the implementation of the project, especially having in mind the potential significant negative impact on the biodiversity.  

6.      The reconstruction and operation of the fish farms in this part of the land of the village of Durankulak is extremely problematic for the following reasons:  

Possible impact on birds The following are the harmful impact  that the investment intentions are expected to have on birds.  

А) Habitat destruction - direct and passive habitat loss and fragmentation.  

B) Mortality of birds linked to increased conflict withpiscivorus birds, including, cormorants, grebes, divers and herons and through potential increase of hunting pressure and poaching;  

C) Disturbance and displacement of birds due to increased human presence during breeding, migration and wintering period;.  

D) Deterioration of the quality of the habitats due to noise and light pollution, linked to the exploitation of the fishponds;.  

E) Deterioration of the quality of adjacent habitats due to disturbance of water balance (excessive water abstraction) and pollution /eutrophication by untreated wastewater from the fishponds and housing facilities. 

BSPB filed an objection  against this investment proposal in RIEW-Varna in December 2019 with a request for its suspension or at least for preparation of an EIA report for the project, which objectively reflect the factual situation and make detailed analyzes based on the best available information. We are still awaiting a response to our complaint.  

 About Durankulak lake  

In NE Bulgaria, Durankulak Lake conserves many rare species in Bulgaria. The lake is a protected territory and part of the Natura 2000 network designated under both Bird and Habitat Directives, a wetland of international importance under the Ramsar Convention.

DJI_03272.JPG

Durankulak Lake is one of the most significant and best preserved coastal wetlands in Bulgaria, with international significance for the conservation of more than 260 species of rare and endangered plants and animals.

Located along the Via Pontica migration route, the wetland provides favorable conditions for the feeding and resting of many migratory bird species. The lake is of international importance for the conservation of the Little Bittern, as well as of national importance for the breeding of the Ferruginous Duck, Mute Swan, Marsh Harrier, Paddyfield Warbler. Large flocks of Pygmy Cormorants spend the winter or stop during migration. It is one of the most important places in the world for the wintering of the globally threatened Red-breasted Goose, and two other globally threatened species - the Lesser White-fronted Goose  and the White-headed Duck. The lake is also the only proven site where the Wild carp occurs in  Bulgaria.  

However, the lake is important not only for the biodiversity. It is also of great importance to the people in the area. The opportunities it offers for tourism, recreation and rest are great and the place attracts many people every year from Bulgaria, Europe and even more distant countries, not only during the warm months, but also during the winter season, when many interesting species of birds winter here. In the area of the lake there are excellent conditions for practicing recreational fishing.

Durankulak Lake is also important as a resource for irrigating agricultural land in the area and for receiving additional subsidies from agri-environmental payments from agricultural funds.

Sign the petition and support us in our fight against the destruction of this natural wealth!


Българско дружество за защита на птиците    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Българско дружество за защита на птиците да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...