ПЕТИЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ЗАКОНА ЗА ЧСИ

ПЕТИЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ЗАКОНА ЗА ЧСИ

ИЗТЕГЛИ в PDF от тук!!!

чл.1.ал. 3 от КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна  институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния  суверенитет.

Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ), (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г., изм., бр. 39 от 2006 г.) е в грубо нарушение на Конституцията. Държавата, нарушавайки задължението си неправомерно се лишава от правото да изпълнява постановените от съдилищата актове, а предоставя това си право на Частни Съдебни Изпълнители.

Съгласно класическото разбиране за делегация, делегираният няма право да пределегира - "Delegatus non potest delegare" - дeлегатът не може да делегира.

Съгласно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от ЗЧСИ, която гласи:

Възлагане на правомощия по изпълнението

Чл. 11. (1) Резултатите от конкурса се изпращат на министъра на правосъдието, който преценява кои от класираните кандидати се ползват от необходимото обществено доверие, за да им бъдат възложени правомощия по изпълнението.

(2) В едномесечен срок от получаването на резултатите министърът на правосъдието издава заповед за възлагане на правомощия по изпълнението. Заповедта се обявява на определеното за това място в сградата на Министерството на правосъдието и се съобщава на класираните кандидати по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Министърът на правосъдието издава Заповед за възлагане правомощия по изпълнението на ЧСИ.

-  Как Министърът на правосъдието възлага властнически функции на частно лице, което е извън подопечното му министерство?

-  Как частно лице ще има властнически функции, като такива могат да имат само държавните служители във връзка с изпълнение на служебните си задължения? Този въпрос е свързан с противоконституционността на описаната по-горе разпоредба съгласно чл. 8 от Конституцията, който гласи:

Чл.8. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Към коя държавна власт са ЧСИ, за да имат властнически функции? Видно е, че Законодателят е излязъл извън функционалните си задължения и в нарушение на чл. 8 от Конституцията е създал четвърта държавна власт в лицето на ЧСИ.

Министърът на правосъдието е издал Заповед, чрез която е делегирал властнически функции на частно лице, в нарушение на чл. 5 от Конституцията, който гласи:

Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да и противоречат.

           (2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие

Законът за ЧСИ допуска частните съдебни изпълнители като частноправни субекти да бъдат приравнявани на първа съдебна инстанция при разглеждане на жалбите срещу тях. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и отмяна. Едноинстанционно производство в закрито съдебно заседание е недопустимо по Конституция и по Правото на Европейския съюз.

Настояваме за незабавно ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ЗАКОНА ЗА ЧСИ, като нарушаващ суверените права на народа, пряко и непосредствено съврзани с Конституцията на Република България.

 

ИЗТЕГЛИ в PDF от тук!!!

***

 


Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система- Солидарност / Сдружение „Солидарност“    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Сдружение на потърпевшите от Частните Съдебни Изпълнители и съдебната система- Солидарност / Сдружение „Солидарност“ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...