Промени в пенсионната система от 2019 г.,касаещи отпадането на трите години преди 97 и до 2000г, при изчисляване на новоотпуснати пенсии.

                            До: Народно събрание

                                Министъра на труда и социалната политика                                 Омбудсмана на България

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПОДПИСКА ЗА ПРОМЯНА НА ПРОЕКТА НА ЗБ НА ДОО ЗА 2019Г.

Относно: Проекта на Закона за бюджета на ДОО за 2019г., в частта за направени предложения за промени в КСО, чл. 70 ал.8 свързани с отпадане на трите години преди 1997г. и дохода до 31.12.1999г., при изчисляване на новоотпуснати  пенсии след 01.01.2019г.

Уважаеми г-да Народни представители, Уважаема г-жо Омбудсман, Уважаеми г-н Министър,

С Проекта на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за   2019г., § 3. В Кодекса за социално осигуряване се правят следните изменения и допълнения:

13. В чл. 70, алинея 8 се изменя така: „(8) За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите след 31 декември 1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за период, не по-малък от 36 месеца. Когато осигурителният доход на лицето след 31.12.1999 г. е за период, по-малкък от 36 месеца, за недостигащия период се взема предвид и последният му осигурителен доход преди 1 януари 2000 г. по ред, определен с наредбата по чл. 106. Когато лицето няма осигурителен доход преди 1 януари 2000 г. или доходът му преди тази дата е за период, по-малък от необходимия за допълване до 36 месеца, индивидуалният коефициент се изчислява от наличния доход независимо от продължителността на периода, за който се отнася. Когато лицето няма осигурителен доход след 31 декември 1999 г. индивидуалният коефициент се изчислява от последния му осигурителен доход за 36 месеца до тази дата или от наличния му доход, когато доходът е за по-малък период.“;

В мотивите на направеното предложение се казва:  С отпадането на осигурителния доход за периода 1997-1999 г. едновременно с отпадането на този за трите години преди 1997 г. се разрешават голяма част от дисбалансите в доходите, натрупани в исторически план, като се имат предвид периодът на драстични инфлационни процеси през 1997 г. и следващите, значителният дял на сивата икономика през втората половина на 90-те години и деноминацията на лева в средата на 1999 г. Важно е да се отбележи и това, че за годините преди влизането на КСО в сила (до 1 януари 2000 г.) няма нормативно установен максимален месечен осигурителен доход за страната за работещите по трудово правоотношение.

в § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на КСО се прави следното предложение:

•          от 1 януари 2019 г. се запазва действащият към момента максимален размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях – 910 лв., както за новоотпуснатите, така и за „старите“ пенсии;

•          от 1 юли 2019 г., както и от 1 юли на всяка следваща година максималният размер се определя на 40 на сто от максималния осигурителен доход, което води до нарастването му на 1200 лв. от средата на следващата година.

Считаме, че вписаните мотиви за направеното предложение са необосновани законово и сами по себе си нарушават основни принципи на Държавното обществено осигуряване,  като  равнопоставеност на осигурените лица и ясно се прокарва закон дискриминизиращ всички хора, които съвестно са  внасяли осигурителните вноски върху реално изплатените възнаграждения за периода до 2000г., когато действащата законова разпоредба ги е „задължавала“ да внасят осигурителни вноски върху получените от тях доходи, без да има определен „максимален“ осигурителен доход.

За да бъде считан за „смислен“ и отговарящ на логиката на Кодекса за социално осигуряване и Закона за пенсиите/отм./, разпоредбата следва да остане в следният вариант:

„(8) За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г., индивидуалният коефициент се изчислява по избор на лицата, ако това е по-благоприятно за тях от 3 последователни години до 31 декември 1996г. и за осигурителният доход от 01.01.1997г. до датата на отпускане на пенсия. Ако този коефициент е по-неблагоприятен индивидуалният коефициент, се изчислява от осигурителния доход на лицето за периодите  след 31 декември 1999 г. до датата на отпускане на пенсията, но за период, не по-малък от 36 месеца........“

Затова считаме, че направеното предложение е необмислено, от гледна точка на запазването на максималният размер на пенсиите. Същото, беше прието като промяна в КСО  с ясната цел да се ограничи действителният размер на пенсиите, като падне тавана на същите от 01.01.2019 г. След като политиката на държавата остава по този въпрос непроменена, няма законово основание двойното ограничаване на пенсиите.

Неприемливо е за тези лица, които са внасяли 100% осигуровките си в ДОО на държавата да бъдат „ограничавани двойно“, както действителният им размер, така и изплащаният им размер. Не би могло да се приеме политика на държавата в ущърб на работещите лица, които са си плащали всички дължими по тогава действащото законодателство осигуровки. Именно тези лица, не са били в „сивата“ икономика, а са внасяли осигурителни вноски за фонд “Пенсии“ съгласно изискванията на закона. В случай, че същите не могат да се възползват от правата, които им се пораждат от тези внесени осигурителни вноски и същите не могат да послужат за пенсия, тогава държавата следва да им възстанови внесените вноски за фонд пенсии за въпросните периоди. 

                   

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Розалия Аракчиева да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook