Отлагане верификацията на лекарства в аптеките поне за пет години и осмисляне на целесъобразността ѝ и ползата за пациентите в аптеките.

 • Димитър Станчев
  Предимствата да имаш аптека в Германия:
  1.  работиш с 40 % надценна, ние тука може само да си мечтаем за тва нещо
  2. само фармацевт може да открива аптека и то до 4 на брой. Има брутална регулация там.
  3.  няма ценови дъмпинг на някакви навлеци, които са се намърдали на нашата софра и буквално ни крадат хляба.
  4.  такова нещо да работиш събота и неделя, по празници, само щото собственика така е решил просто няма.
  5.  там денонощните дежурства се дават по график от различни аптеки в квартала, а не само една да е нарочена за денонощна и да се чуди как да си попълни нощните смени.
  6.  там посетителите обикновено са нормални хора, а не като при нас, все едно, тръгнали на война.
  7.  имат 8,35 евро такса обработка на рецепта и консултация. Тука при нас очакват да им работиме безплатно.
  8.  там фармацевта се води главен експеркт по лекарствата. Дори доктора копче не може да му каже. Тука в BG сме сведени до касиер - продавачи.

  -----------------------------------------------------------------------------------------

  • 382. Илияна Хаджийска - Холандия
   Подписвам,защото унищожихте България.Всичко всичко унищожихте, Унищожихте и народа Жалко,много жалко.Всяко населено място има нужда от аптека ,от лекарства. Всичко е построено от народа и за всичко трябва да се пита народа. Никой няма право да взема решение вместо народа.
   Пометоха всичко,жалкоо
   -----------------------------------------------------------------------------------------
   
  • От Константин Качулев 

До: Заместник-министърa по здравеопазване и Председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса госпожа Жени Начева

Директора на Националната здравноосигурителна каса доктор Дечо Дечев

Копие до: Заместник министър-председателя и Председател на Съвета за административна реформа господин Томислав Дончев

Министър на финансите господин Владислав Горанов

Министъра на здравеопазването господин Кирил Ананиев

Членовете на Комисия по здравеопазване към Народното събрание

Председателя на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз професор Илко Гетов

Сдружение "Българска организация за верификация на лекарствата"

Средствата за масово осведомяване

Уважаеми, госпожо Начева и доктор Дечев,
Пишем това писмо с безпокойство и тревога за проблемите, които ще настъпят със снабдяването на пациентите с животоспасяващи лекарствени продукти, 100 % реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) (инсулини, помпи за астматици, и пр.), след въвеждане на готвените промени в чл.8 на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона за здравето (посл. изм. и доп. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2018 г.)(Наредба 10). Една голяма част от собствениците на аптеки, които в момента обслужват болните по договор с НЗОК и ги снабдяват с тези продукти, няма да имат финансовата възможност да поемат всички разходи по зареждането и отпускането им.
Също така предстои и въвеждането на две изцяло нови електронни системи:
I. За верификация на лекарствата, според Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 година за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба, от 09.02.2019 г.
II. Специализирана електронна система по чл.217б от ЗЛПХМ, за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, която се администрира и поддържа от Изпълнителната агенция по лекарствата. Очаквана дата за въвеждане 12.02.2019 г.
Тези две системи изискват сериозен финансов ресурс, с който за съжаление, повечето колегите не разполагат. Такива бяха констатациите и на кръглата маса по проблемите във фармацията организирана от Инициативен комитет на магистър-фармацевти на 15.01.2019 г. в х.Балкан, гр. София и на конференцията "Национална система за верификация на лекарствата - гаранция за вашата сигурност" на 23.01.2019 г., също в х.Балкан, гр. София, организирана от Вестник „Капитал“ в партньорство с Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании, Българската организация за верификация на лекарствата, Българския фармацевтичен съюз и Health PR.
Друга много важна промяна в дейността на аптеките, изискваща електронна свързаност е влизането в сила от 01.04.2019 г. на изменението на Наредба Н-18 от 2006 г. на Министерство на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Според нея касовите апарати в аптеките, трябва да отговарят на новите изисквания на наредбата или софтуерът, използван от аптеката, трябва да бъде вписан в регистъра на НАП като управляващ софтуер, така наречения СУПТО (софтуера за управление на продажбите в търговските обекти).
На фона на високата заболеваемост и бедност, високата инфлация и безработица, особено силно изразена в малките населени места смятаме, че момента за тези четири сериозни промени в дейността на аптеките не е подходящ. Той е навременен предвид научно-техническия прогрес и развитието на технологиите, но в България сварва голяма част от аптеките неподготвени, зле финансирани предвид постоянно намаляващите цени на лекарствата и надценките към тях, както и главоломното намаляване на населението, което влияе като цяло отрицателно на потреблението на всякакви стоки.
По отношение на въвеждането на двете системи, припомняме, че в българското законодателство няма хипотеза, при която разрешително за търговия на дребно с лекарствени средства да се издава при изричното условие търговските обекти да са оборудвани с компютър и да имат задължително договор с доставчик на интернет. Поради тази причина, функциониращите аптеки и наши колеги отпускат лекарства и оказват необходимата фармацевтична грижа без наличието на горните две условия. Няма как без изискване за наличие на носителя (компютър) на софтуерния продукт (Специализирана система по чл.217б по ЗЛПХМ и софтуерен продукт към системата за верификация на лекарства) законът да изисква ползването на последния. Първо трябва да имаме компютър в аптеката, връзка с интернет и чак след това каквито и да било софтуерни продукти, системи и прочее.
Тук възниква въпрос - как ще следим за безопасност и разпространение на фалшиви лекарства при положение, че нямаме електронно досие и електронна рецепта? По тях единствено може да проследим и бързо да се свържем с пациента, ако му е отпуснат фалшив лекарствен продукт в момент, когато системата е офлайн. Защото такава хипотеза беше потвърдена като възможна от Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).
И системата за верификация на лекарствата, и специализираната система към ИАЛ се явяват йерархично по-сложни и по-млади системи. За този случай мъдростта на българския народ казва, че слагаме каруцата пред коня! Естествената последователност на организация на процеса е: 1/Условия на труд; 2/Електронна инфраструктура; 3/Свързаност; 4/Оперативна система; 5/Специализирани системи; 6/Отчетност и проследимост. Нарушавайки последователността и връзките в тази организация, ще постигнем хаос. За момента Наредба 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти осигурява изискванията по т.1 и т.6 на хартия.
Ние заявихме и социологическа фирма направи независимо проучване чрез стандартизирани анкети на собствениците на аптеки и установихме, че към момента аптеките масово не са готови с инсталиран аптечен софтуер, адаптиран към новите изисквания, а тези които работя по договор с НЗОК също нямат доработки по софтуера. Аптеките в отдалечените и малки населени места заявяват, че нямат постоянна електрона свързаност (интернет и ток). Много от колегите, които са в пенсионна възраст нямат необходимите "меки" умения, като работа с компютър, текстообработващи програми, интернет браузър, създаване на имейл адрес и работа с него. Похвално за много от тях е, че продължават да поддържат своята квалификация, чрез постоянните абонаменти към специализирани издания за фармацевтична литература.
Поради гореизложеното настояваме за: 
1/ въвеждане на изискване в Наредба 28 за наличие на компютър и интернет свързаност с 12 месеца гратисен период;
2/ въвеждане на електронно здравеопазване, електронно досие и електронна рецепта до февруари 2020 г.;
3/ след това ефективно въвеждане и контрол по спазването на изискванията за работа със специализираната системата към ИАЛ и системата по верификация на лекарствата след юни 2020 г.;
4/ Министерски съвет и Съвета за административна реформа в спешен порадък да създадат фонд или да регламентират създаването му, който да финансира или дотира финансирането на компютъризирането и дигитализацията на аптеките по облекчена процедура;
5/ в малки населени места, в които има една единствена аптека, в която работи магистър-фармацевт в пенсионна възраст, медикаментите да бъдат верифицирани от търговеца на едро спазвайки хипотезата за дерогация по чл.26 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията, до въвеждането на електронно здравеопазване, когато те ще трябва да направят своя избор дали ще се адаптират към новите изисквания или ще прекратят дейност.
Изменената Наредба Н-18 настояваме да се приложи към аптеките, едва когато всички изисквания по предходните 5 обстоятелства са спазени и аптеките притежават СУПТО, а тези които не притежават (по т.5) да имат касов апарат, адаптиран към наредбата.
По отношение на предложенията за получаване от НЗОК на същите търговски отстъпки, които търговците на едро предоставят вече към търговците на дребно, чрез изменението на чл.8, ал.1 от Наредба № 10, смятаме, че тази промяна още повече ще "обезкърви" аптеките. В Благоевградска област над 80 % от оборота на аптеките е от лекарствени продукти заплащани от НЗОК, а около 30 % от тях са 100 % реимбурсирани от НЗОК, които попадат в хипотезата на чл.8.
Освен това, новото предложението е в проекта на наредбата, чието обществено обсъждане е било само ЧЕТИРИ /4/ работни дни от 20.12.2018 г. до 02.01.2019 г., когато ние (фармацевтите) бяхме неуморно на гишетата да обслужваме традиционно увеличеният брой пациенти по това време на годината!
Нека не се повтаря грешката от преди две години, когато Надзорния съвет на НЗОК излезе с решение за отпадане на надценката за лекарствата по I.10. Това автоматично пренасочи масово терапии на болни със сърдечна недостатъчност (застойна и незастойна) към изписване на рецепти за пациенти с диагноза есенциална хипертония и смени ефикасните лечения на много пациенти. Аптеките загубиха от това, а болните не станаха по-здрави и отново доплащат, защото безплатни са само референтните продукти. За това предупредихме в пресконференция на БТА още през декември 2016 г.
Предложението от Надзорния съвет на НЗОК да се премахне сумата от 2 лв. с ДДС за 100 % реимбурсираните лекарства според чл.8, ал.5 от Наредба 10. не е в полза на пациентите. В прав текст, НЗОК ще премахне сумата за обслужване на рецепта и ще "прибере" отстъпките, ако аптеката получава такива.
Уважаема госпожо Начева, уважаеми доктор Дечев, обяснете моля, къде откривате икономическа логика в тази дейност? В страните от ЕС има 3 вида финансиране на аптечната дейност - с надценки, с такси или смесено. Навсякъде търговските отстъпки се третират като икономически взаимоотношения между двама търговци, които имат подписани споразумение за конфиденциалност и фирмена тайна. В България, ние нямаме право на надценки, имаме 1,67 лв. такса, която НЗОК иска да премахне, и евентуална отстъпка от търговеца на едро, която да компенсира аптечната дейност, за която НЗОК до сега заплаща такса последно актуализирана на 01.01.2012 г.
Настояваме за запазване на чл.8 на Наредба 10 от преди промените от 02.01.2019 г. и настояваме за повишаване на таксата от 1.67 лв. без ДДС за обслужване на рецепти по НЗОК (чл.8 от Наредба 10) на 5,19 лв. без ДДС (коефициента на нарастване е 3.11). Наясно сме с Бюджет 2019 г. и знаем, че има достатъчно пари, които да бъдат трансферирани към това перо. Разчети и анализи могат да бъдат предоставени при поискване. За информация здравноосигурителната вноска от 5,76 лв. през 2012 г. (МРЗ 180 лв.) е била повишена на 17,92 лв. през 2019 г. (МРЗ 560 лв.) (коефициента на нарастване е отново 3.11).
Ние, фармацевтите в Република България, настояваме за незабавна ревизия на предложените промени и настояваме за Вашите оставки!
Никой няма право да се сговаря с вериги, складове, производители и когото и да е с риск да изложи здравето и живота на българските пациенти на риск! А ние чухме и видяхме това в редица репортажи излъчени по националните телевизии и отразени в националните ежедневници. Като една огромна част от системата по здравеопазване ние не желаем начело на системата да стоят хора, работещи директно или индиректно за монополизиране и счупване на така или иначе крехкото и много чувствително аптечно дело в България.
Реформа не може да се създаде като се устройват условия за просперитет на олигархични структури. Държавата не може и не трябва да се държи като мащеха към средния и дребен бизнес, определен от Европейската Комисия като основния стълб за просперитет на Общността.
С това писмо заявяваме нашата пълна готовност за протест на работното място и за ефективен протест пред Министерство на здравеопазването, ако не бъдат приети и обсъдени предложените мерки.
Всяко действие против гореописаните ще приемем като пряко и безотговорно злоумишлено действие против системата по лекарствоснабдяване и директно нарушение от страна на Държавата на едно от основните права на гражданите по Конституция - правото на живот!
Надяваме се на трезва мисъл и бързи, адекватни действия от Ваша страна!

Гр. София 
25.01.2019 г.
С уважение:
Магистър-фармацевт Константин Георгиев Качулев, дм
За Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия - Благоевград
За Управителния съвет на сдружение ЕПГО
За Управителния съвет на сдружение БМД
Председател на РФК-Благоевград, Председател на сдружение „Експерти за просперитет на гражданското общество" и Председател на международното сдружение „Българско международно движение“
----------------------------------------------------------------------------

 • Защо България през 2016г не е последвала примера на Белгия Франция, Великобритания, Норвегия, Полша, Словакия, Чехия, Унгария, които не са готови и дори не са подписали споразумението за присъединяване към общия процес на верификация?
  Защо са допуснали България да е една от първите четири, подписали го още през 2016 г., когато още никой е нямал идея как ще изглежда системата?
  Защо и България не е последвала Белгия например, където процесът на верификация е замразен, докато не се намери финансиране, а такова се търси чрез еврофондове.

 • Кой конкретно и персонално е подписал споразумението от името на България, още през 2016 г.?
  Било ли е поискано мнението на Български фармацевтичен съюз?
  Ако е да, кой е отговорил?
  Кой, кой .....Кой????? 
   

 • Явно под "аптека" в Регламента от БОВЛ в БГ тълкуват израза - "лицата притежаващи разрешение или имащи право да доставят на населението лекарствени продукти..."
   В т. (25) от Регламента се дава възможност на всяка държава да прецени кой да дезактивира кода или даже да бъдат освободени. Може да бъдат освободени малките аптеки, за "да се избегне прекомерно въздействие върху ежедневната оперативна дейност", а да се остави само на веригите, които са с по-големи възможности.
   Така както е за лекарите и за малките аптеки да  е същото.
   Това трябваше да искат от БФС най-напред!
  Налагането тази функция на малките аптеки да се тълкова като лобиране за едрия бизнес и преразпределяне на лекарствения пазар в БГ. 

  регламент25.jpg

 • Най -ниската цена на четец е 300-390 лв. А такъв който може да чете и двата кода,  мобилен от 600 нагоре.  Касовите апарати пък не трябва да са по стари от 2-3 години. До изтичане на годността на цялата наличност в аптеката, ще ни е нужен четец, който чете и двата кода. 

 •  Николай Костов -
  Защото е абсолютно недопустимо чисто корпоративни интереси да се имплементират в наредби и да се вменяват като задължение с уж общественополезни резултати.
  Защото е недопустимо да се използва фалшива статистика за да се манипулира обществото и законодателите.
  Защото е недопустимо дейности определени с наредба, сиреч държавно регулирани да се финансират и да се ръководят от частни дружества.
  Защото така се губи и размива точната граница между бизнес и държава!Защото държавата е обществен договор, а не корпоративен.

 • Пенка Минева: Верификацията сега е опасна за аптеките /видео/

 • Аптеките нямат финансов ресурс, а също и време да изпълняват дейност, от която имат полза само и единствено големите фармацевтични гиганти.
  След като само те са облагодетелствани, моля да си платят. Никой по света не работи безплатно.

 • Няма как да не се вдигнат цените на лекарствата, че те сега и без причина скачат.

 • паунова.jpg
 • "Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) не е предложила ясен и прозрачен регламент, нито е обяснила на собствениците на аптеките какви промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина обсъжда с институциите.
  Аптеките не са готови за предизвикателството, особено тези в малките населени места - 600 нямат аптечен софтуер.
  Липсва електронно здравеопазване - все още лекарствата по рецепта се описват в хартиен, а не в електронен дненик.
  Много от аптеките нямат постоянен достъп до интернет, което означава, че планът за имплементиране на директивата, подготвен от БОВЛ, е неприложим дори при наличие на специализирания софтуер.
  Не е ясно дали е изградена връзка между софтуера, който ще обслужва верификацията, и този на НЗОК.
  Като търговец на едро СТИНГ не е готов за това - нито е с промени в софтуера си, нито в комуникацията с клиентите си.
  БОВЛ е регистрирана по ДДС - странно е, че европейски директиви и държавна политика се правят от дружество, което ще извършва стопанска дейност.
  Няма обществен интерес и социален елемент в тази директива, тъй като в България няма фалшиви лекарства и това е всеизвестно.
  Няма европейска страна, в която директивата да е вече имплементирана. Много държави вече са поискали отлагане.
  1 г. срок за подготовка на аптеките е крайно недостатъчен, нека се обединим около предложението  да бъде удължен до 2021 г." - Аделина Любенова


 • Маг.-фарм. Константин Качулев, председател на РФК-Благоевград:

  33 млн. лв. ще струва на аптеките верификацията само за първата година. За всяка следваща ще отиват по още 28 млн. лв.
  Въвеждането на верификационни такси за аптеките е абсолютно недопустимо, особено когато едно частно сдружение се опитва да окупира една изключително държавна дейност.
  Директивата обхваща само лекарствата, които се разпространяват легално. Какво помага това срещу фалшивите лекарства, които имат отделен път?
  ЕК не отчита особеностите на регионалния пазар. 

 

 • Маг.-фарм. Пенка Минева, председател на РФК-Пазарджик:
   Повечето собственици на аптеки, които не са фармацевти, не са запознати с директивата и ангажиментите за тях от имплементирането й. 
   Подобни мерки срещу фалшивите лекарства - при под 1% за България, са бомба в общественото пространство, която не е оправдана.
   Това е огромен труд за фармацевта -  по директива контролът трябва да е на изхода, но за да бъде сигурен, фармацевтът  трябва още на входа да проверява опаковка по опаковка.
   До 2021 г. ще се лутаме - ще се налага да работим с 2 баркода - старият и новият.
   Верификацията сега е опасна и трудноприложима  за аптеките  и не носи никаква полза за пациента.
   Самите производители не са готови-при многохилядна номенклатура на ЛП регистрирани в Бг ,само 0,001% имат в момента прословутият двуизмерен код  и стартирането на системата дори и пилотно през март е смешно,няма нищо още за верифициране. Най-малко още три години ще трябват за превъртането на партидите,а аптеките трябва да закупят скенерите.

Група независими фармацевти    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Група независими фармацевти да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...