ПЕТИЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 1 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В СЕЛСКИ И ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ

ДО КОМИСИЯ ПО ЖАЛБИТЕ И ПЕТИЦИИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ   ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ДО МИНИСТЪРА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ   ДО МИНИСТЪРА НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО.     ПЕТИЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 1 АПРИЛ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В СЕЛСКИ И ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ     Уважаеми г-жи/г-да народни представители. Уважаеми г-н Министър-председател. Уважаеми министри.   С настоящата петиция имаме за цел да поставим на обществен дебат и да бъдат предприети действия по изменение на Наредба № 14 от 1 април 2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони, с която се е определят критериите за териториалния обхват на селските и планинските райони и включените в тях населени места. С Наредба №14 от 01.04.2003 г. на Министерство на земеделието и горите и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като селски райони се определят общини, на чиято територия няма град с население над 30 000 души и гъстотата на населението е под 150 д./km2. Общината е основна административно-териториална единица или „градивен елемент“, на чиято база се формулира това определение. Република България, за разлика от повечето страни от ЕС, няма дълъг опит в планирането и реализирането на специална политика, насочена като цяло към развитието на селските райони. Основните въпроси и проблеми, свързани с тези райони, са разглеждани като част от общото териториално планиране и развитие на страната. Понятието „селски район“ придобива по-конкретно съдържание с навлизането му в официалните документи на страната, след като селските райони стават обект на държавна политика. Формулирането на официална дефиниция се налага едва във връзка с преговорите на страната ни за членство в ЕС. Дефиницията за селски район, използвана у нас, е формулирана твърде общо и сама по себе си не е достатъчно условие за успешното реализиране на мерки, насочени към проблемите в тези територии. Изследването на селските райони с помощта на комплекс от критерии и показатели (демографски, социални, икономически, инфраструктурни и др.) и групирането им в типове със сходни характеристики ще осигури прилагането на диференциран подход при планирането и реализирането на мерки и стимули за развитие на тези райони. Докато не бъде променен подхода за определяне на селските райони, можем единствено да изменим наредбата, за да се разшири обхвата на райониране. Прилагането на различни стратегии за различните типове селски райони съобразно техните специфични проблеми и потребности е важно условие за постигането на ефективност при реализацията на целите и приоритетите на провежданата политика за развитие на селските райони. Към настоящия момент, дадената от Държавата дефиниция на „селски район“ препятства жителите от съставните населени места на общини, на чиято територия има град с над 30 000 жители, да се възползват от мерките и програмите, които целят подпомагане и развитие на населени места. Повсеместното обезлюдяване на по-малките населени места е факт, който се дължи от една страна на трудовата миграция на жителите, както в чужбина, така и в по-големите общински центрове, заради по-добрата инфраструктура и по-добрите възможости за намиране на работа. Тези фактори не са отчетени при приемането на Наредбата през 2003-та година. Към настоящия момент сме изправени пред едно ограничение, което на обща база определя всички наслени места в една община като „неселски“ район. На практика се получава неравенство, определено само на база брой жители, без да се отчита реалният статут на по-малките населени места, които влизат в състава на една община. Този принцип е дискриминиращ по отношение на жителите на по-малки населени места в такива общини, които не могат да се възползват от редица възможности, които фондовете на ЕС предоставят. В действителност, във всяка община, на чиято територия има населено място с жители над 30 000 души, се намират по-малки населени места, които не могат да се причислят като „неселски“ поради липсата на добре изградена транспортна, техническа и социална инфраструктура.   С промените в Наредба № 14 от 1 април 2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони, ще се даде възможност на общините, които имат градове с население над 30000 жители и са изключени от обхвата и, да определят съставните си населени места като „селски район“, за да могат жителите им и по-предприемчивите български граждани да се възползват от оперативните програми, които имат за цел подпомагането на такива райони. Друга цел на промените е даването на възможност на общините да подпомогнат съставните си населени места, да ги спасят от обезлюдяване, да се ограничи презаселването на общинските центрове и да се даде възможност на гражданите да развиват земеделие, селски туризъм и др. чрез получаване на финансиране от националните програми, приети във връзка с отпуснатото на странта ни финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Ще се даде възможност и на общините да се възползват от оперативните програми с цел подобряване на инфраструктурата в малките населени места през новия програмен период.   Предлагаме да се създаде нов член в наредбата със следния текст:   Чл.2а. (1) В общините, в които има град с население над 30 000 души и гъстотата на населението е над 150 жители на кв.км, с решение на Общинския съвет, могат да обособяват територии със статут на селски район, включващи землища на съставни населени места с население под 2000 души. (2) След влизане в сила на решението на Общинския съвет, то се изпраща на Министъра на земеделието, храните и горите и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, които в срок до края на календарната година изготвят списък на населените места и ги посочват в приложение №3.   Приложение №3 към чл.2а, ал.2   „Списък на населените места, придобили статут на селски район по силата на чл.2а с решение на Общински съвет“

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам София Георгиева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...