Против закриване на училище "Св. Св.Кирил и Методий", гр.Севлиево

Срещу закриване на училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Севлиево

До Омбудсмана на Република България

До Министъра на Образованието и науката

До Българската общественост и медиите  

                                                   Петиция

    Във връзка с опитите за закриване на НУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Севлиево Ние, Ръководството и педагогическата колегия, както и представители на обществеността на града заявяваме следното:  

        Опитите за закриването на училището със 121годишна история датират от 2011г., като през 2014г. те са облечени под благовидния предлог за оптимизация на училищната мрежа в община Севлиево (във връзка с Програмата за оптимизация на училищната мрежа за периода 2007-2015г.) , чрез сливане с Основно училище „Стефан Пешев” в града  . „Идеята” дойде като гръм от ясно небе за учители и родители и от двете училища” ( в-к “Севлиево днес”, бр.№23/21.03.2014г.) По същия внезапен начин е уведомен и колектива на засегнатото училище -  Начално училище“Св. Св. Кирил и Методий”, както и обществеността, в резултат на което е предизвикана бурна негативна реакция. Анализът на въпросното предложение показва съзнателния подбор (а оттам и субективизъм) в представените данни - посочени са само за засегнатите от предложението две училища, а не всички действащи в града       

          В процеса на анализа на предложението, още от пръв поглед личи съзнателния подбор на представените данни - посочени са само за засегнатите от предложението две училища, а не всички действащи в града, като е пренебрегнат съществения факт, че все пак едното училище (“Св. Св. Кирил и Методий”) е начално, а другото –основно (“Стефан Пешев”). Ясно личи преднамереността в представянето на данните, като се обрисува една невярна картина:  паралелките на училището се определяни като “маломерни”, децата в подготвителната група на училището били на 5години, “което било предпоставка (?) за записването им в първи клас през следващата учебна година”, а от 12 класни стаи, се ползвали “само 8”. Освен това имало “движение на ученици през годината”. Все пак се признава, че училището има добра материална база. По нататък в изложението се твърди, че в другото засегнато училище – ОУ“Стефан Пешев” паралелките били с “постоянен брой ученици и добра нормативна пълняемост”, нямало текучество. Въз основа на това и в изпълнение на Програмата за оптимизация на училищната мрежа,  кмета на града заключава, че “следва да се приемат адекватни мерки” за преструктуриране на НУ “Св. Св. Кирил и Методий”, чрез сливане с ОУ “Стефан Пешев”, като за доводи се посочват демографски проблеми, оптимизиране броя на паралелките, постигане на добра средна пълняемост и оптимизиране на използвания финансов ресурс, създаване на възможности за “обновяване и осъвременяване на материално техническата база на преобразуваното училище”. За кое точно училище става въпрос, става ясно от т.4 от предложеното решение             ( всъщност това е ОУ “Стефан Пешев”), като за финансирането се разчита на получените средства от “преобразуването” на НУ“Св. Св. Кирил и Методий”. Тенденциозността в отношението към училищата в града, си личи и от факта, че НУ “Св.Св. Кирил и Методий” дори не фигурира в сайта на общината, а то е единственото начално училище в града, но пък в сайта фигурират тези в селата на общината с по 50 ученика. С други думи, в резултат от тази предложена през 2014г.  кардинална промяна, града щеше да  остане без начално училище…  

         Въпросното предложение за преобразуване (а през 2016г се предлага ЗАКРИВАНЕ) е абсурдно и нелепо, защото:

  1. Определената средна пълняемост на паралелки, които са в различни етапи на училищното образование е с различен норматив (за подготвителните групи е 12-16, за начален е 16-22, за основен е 18-26, от 5-ти до 12клас е 18-26 ученика, съгл. Наредба № Н-4/ 20.05.2008г.), което води до неверни изводи. В представената от кмета на гр.Севлиево извадка (през 2014г.) липсват данни за I-во ОУ “Христо Ботев” и СОУ “Васил Левски”. Тезата за “маломерни паралелки” е невярна, защото НУ “Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” е спазило Наредба №7 от 29.12.2000г. на МОН (норматив от 16 до 22 ученика за НУ-чл.4), а намаляването на броя на учениците в случая не е под указаните граници в Наредба №7. Пак според същата наредба, при недостатъчен брой ученици, се разрешава да има 2 паралелки с по 15 ученика, а според последните и изменения, съгл. Чл.11, ал.1, т.2 се допускат и изключения за броя на учениците, не по-малко от 10. Пълняемостта в паралелките на училището е в рамките на действащите нормативни изисквания, така че е нелепо тепърва да се прави същото, и то под натиск от кмета и общината. През 2016г. училището спазва съответните нормативи за пълняемост е и пълен абсурд да се предлага неговото закриване, тъй като има ученици и предстои записване на нови за учебната 2016- 2017г !  

  2. Съгл. Чл.7 от Закона за народната просвета в първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие позволява това (по преценка на родителите или настойниците им, а не на училището, както се представя). Петгодишните от Подготвителната група на НУ “Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” могат и имат право за постъпят в първи клас не само в това у-ще, но и в което е да е било друго в страната. Чл. 20 (ал.1 и ал.2) от същия закон гласи, че Предучилищната подготовка е задължителна и се осъществява в подготвителни групи, като за нея не се плаща такса.

  3. Начално училище “Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” използва всичките си 12 класни стаи, при пълния си капацитет от 172 деца през 2014г.,(през 2016г. те са 136), разпределени в 1 подготвителна група от 16 деца и 120 ученици, разпределени в 7 паралелки (от 1-ви до 4-ти клас), разполага с компютърен кабинет, игротека. Една стая до обяд е стая за работа с децата със СОП, интегрирани в училището, а след обед е стая за игротека и след това занимания в ПИГ, тъй като училището е средищно (приема деца както от града, така и от населени места, в които са закрити учебните заведения), с организирано целодневно обучение за 90% от учениците си. В Начално училище  “Св.Св.Кирил и  Методий”(намиращо се на комуникативно място в града) са създадени условия за равен достъп до образование за децата със СОП,  с двигателни затруднения, поставена е рампа на входа като класната стая за тях е до него. В случай на бъдещо преобразуване, принуждавайки децата да отидат в сградата на ОУ “Стефан Пешев”, подобно дете фактически  не би имало  достъп до образование, няма шанс за интегриране и ще се окаже изолирано. Децата са си деца, а не движещи се пари !

 4. Употребявания финансов ресурс е в рамки и следва наредбите за единен разходен стандарт за издръжка на един ученик.Не е искано дофинансиране от Общината. Училището е работило по финансирания от ЕС  Проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. От този проект има обзаведени няколко стаи и към настоящия момент училището разполага с модерна, напълно обзаведена материална база .Финансовите разходи се отчитат ежемесечно, контролът е постоянен и се осъществява на  нива от общината и РИО на МОН - Габрово . Разходите които се правят, са прозрачни за общината и не са създавани пречки за проверки. В сегашната среда има оптимални условия за обучение, възпитание, отдих и спорт. Няма констатирани нарушения, при извършените проверки от Регионалната Здравна Инспекция – гр.Габрово, няма финансови нарушения. Има средства за диференцирано заплащане, работно облекло и допълнително материално стимулиране. Няма текучество на персонала.

 5. Родителите не са уведомени своевременно с анализа и намерението на общината, не е взето под внимание тяхното право за избор на училище , или изготвяне на предложение, което да е приемливо за тях и техните деца. В цитираната Програма 2007-2015г. се предвижда и това, а не само по предложение на общинската администрация.  Напомняме, че съгл. Чл.4а от ЗНП /1/ “Правото на образование се осъществява при спазване на принципите на прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на системата на народната просвета”. През 2016г. община Севлиево нагло се възползва от изтегления на 17 май патронен празник на училището и късно вечерта, след празника, качи предложението за закриването на училището, при това под същата точка 1.10 както през 2014г, само че този път с намерение е да го закрие. Всичко това се прави зад гърба на учители, родители и на самите ученици !  

  6 .Качеството на образованието в училището е на високо ниво. Доказателство за това са резултатите от НВО. Резултатите на училищно ниво са по-добри от тези на областно  ниво. Възпитателната работа също е на високо ниво. Няма ученици с противообществени прояви.

  7. Начално училище”Св.Св.Кирил и Методий” е единственото училище в града, в което успешно се интегрират ученици от различни етноси. По този начин се избягват отрицателните последици от сегрегацията.

  8. Учениците в НУ ,,Св.Св.Кирил и Методий” постъпват по свое собствено желание, без да са принуждавани по какъвто и да било начин. Училището е предпочетено като самостоятелно такова.

  9. В цивилизованите европейски държави началните училища се запазват самостоятелни, с цел да се осигурят нормални и здравословни условия за учене и възпитание на децата и учениците

  10. „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Севлиево е единственото начално училище в града и още при самото си създаване е отчетено обстоятелството, че проблемите на децата на началните класове (от 1 до 4клас) са едни, а на децата от по горните класове- съвсем други . По света няма училища, в които да съжителстват деца от 6-7 годишна възраст, с тези до 18-19години, защото така се предотвратява както физическия, така и психическия тормоз

 11. Действията на Община Севлиево са всичко друго, но не и коректни заради обстановката на несигурност в която поставя колектива на училището, при това  ОТ ГОДИНИ, вследствие на което непряко се възпрепятства набирането на нови ученици и спазването на нормативите, тъй като на родителите се внушава, че училището ще се „преобразува”, а сега и закрие. За последвалите резултати се вини ..колектива и ръководството му. Как да се записват ученици за новата година, след като е обявено намерение на общината за закрие това училище ? КАК ? А, да – на колегията се „обещава”, че който „събере” нужния брой деца, след закриването, можело и да остане и да ги учи, но под друго име (ОУ„Стефан Пешев”). Как гибелта на това училище (налагана със съмнителни и спорни мотиви) би могла да реши проблемите на останалите в града ? То ли ги е създало ? Разбира се, че не ! Зад опитите за закриването на училището стои алчността за получаването на субсидия от 225 000 лева, което е освен против волята на обществеността, но и за сметка на малките деца, чието бъдеще очевидно не е сред приоритетите на севлиевските общинари, което (при пълното ни неглижиране от страна на общинските съветници) е мотива ни,  за да потърсим Вашето съдействие  

 

 

  Въз основа на гореизложеното   Ние, Долуподписаните граждани от гр.Севлиево, както и от други градове на страната Ви призоваваме за следното:

Г-жо Министър !

Г-жо Омбудсман !  

  Не позволявайте пошлостта, интересчийството и аморалността да възтържествуват само защото едни  хора са се  сдобили с власт и са забравили какво са, защо са, откъде са дошли,  както и  КЪДЕ и на какво са ги учили и поради това с лека ръка се опитват да загасят факела на знанието, просветата и светлината, една 121 годишна светиня, преживяла три войни, превратностите на времето и носеща името на Светите двама братя Кирил и Методий ! 


Данаил Стефанов Антонов    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Данаил Стефанов Антонов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека. Ще рекламираме тази петиция на хора, които разглеждат други петиции на нашия уебсайт, но все още не са разгледали тази петиция.

Facebook