Против закриване на училище "Св. Св.Кирил и Методий", гр.Севлиево

Срещу закриване на училище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Севлиево

До Омбудсмана на Република България

До Министъра на Образованието и науката

До Българската общественост и медиите  

                                                   Петиция

    Във връзка с опитите за закриване на НУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Севлиево Ние, Ръководството и педагогическата колегия, както и представители на обществеността на града заявяваме следното:  

        Опитите за закриването на училището със 121годишна история датират от 2011г., като през 2014г. те са облечени под благовидния предлог за оптимизация на училищната мрежа в община Севлиево (във връзка с Програмата за оптимизация на училищната мрежа за периода 2007-2015г.) , чрез сливане с Основно училище „Стефан Пешев” в града  . „Идеята” дойде като гръм от ясно небе за учители и родители и от двете училища” ( в-к “Севлиево днес”, бр.№23/21.03.2014г.) По същия внезапен начин е уведомен и колектива на засегнатото училище -  Начално училище“Св. Св. Кирил и Методий”, както и обществеността, в резултат на което е предизвикана бурна негативна реакция. Анализът на въпросното предложение показва съзнателния подбор (а оттам и субективизъм) в представените данни - посочени са само за засегнатите от предложението две училища, а не всички действащи в града       

          В процеса на анализа на предложението, още от пръв поглед личи съзнателния подбор на представените данни - посочени са само за засегнатите от предложението две училища, а не всички действащи в града, като е пренебрегнат съществения факт, че все пак едното училище (“Св. Св. Кирил и Методий”) е начално, а другото –основно (“Стефан Пешев”). Ясно личи преднамереността в представянето на данните, като се обрисува една невярна картина:  паралелките на училището се определяни като “маломерни”, децата в подготвителната група на училището били на 5години, “което било предпоставка (?) за записването им в първи клас през следващата учебна година”, а от 12 класни стаи, се ползвали “само 8”. Освен това имало “движение на ученици през годината”. Все пак се признава, че училището има добра материална база. По нататък в изложението се твърди, че в другото засегнато училище – ОУ“Стефан Пешев” паралелките били с “постоянен брой ученици и добра нормативна пълняемост”, нямало текучество. Въз основа на това и в изпълнение на Програмата за оптимизация на училищната мрежа,  кмета на града заключава, че “следва да се приемат адекватни мерки” за преструктуриране на НУ “Св. Св. Кирил и Методий”, чрез сливане с ОУ “Стефан Пешев”, като за доводи се посочват демографски проблеми, оптимизиране броя на паралелките, постигане на добра средна пълняемост и оптимизиране на използвания финансов ресурс, създаване на възможности за “обновяване и осъвременяване на материално техническата база на преобразуваното училище”. За кое точно училище става въпрос, става ясно от т.4 от предложеното решение             ( всъщност това е ОУ “Стефан Пешев”), като за финансирането се разчита на получените средства от “преобразуването” на НУ“Св. Св. Кирил и Методий”. Тенденциозността в отношението към училищата в града, си личи и от факта, че НУ “Св.Св. Кирил и Методий” дори не фигурира в сайта на общината, а то е единственото начално училище в града, но пък в сайта фигурират тези в селата на общината с по 50 ученика. С други думи, в резултат от тази предложена през 2014г.  кардинална промяна, града щеше да  остане без начално училище…  

         Въпросното предложение за преобразуване (а през 2016г се предлага ЗАКРИВАНЕ) е абсурдно и нелепо, защото:

  1. Определената средна пълняемост на паралелки, които са в различни етапи на училищното образование е с различен норматив (за подготвителните групи е 12-16, за начален е 16-22, за основен е 18-26, от 5-ти до 12клас е 18-26 ученика, съгл. Наредба № Н-4/ 20.05.2008г.), което води до неверни изводи. В представената от кмета на гр.Севлиево извадка (през 2014г.) липсват данни за I-во ОУ “Христо Ботев” и СОУ “Васил Левски”. Тезата за “маломерни паралелки” е невярна, защото НУ “Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” е спазило Наредба №7 от 29.12.2000г. на МОН (норматив от 16 до 22 ученика за НУ-чл.4), а намаляването на броя на учениците в случая не е под указаните граници в Наредба №7. Пак според същата наредба, при недостатъчен брой ученици, се разрешава да има 2 паралелки с по 15 ученика, а според последните и изменения, съгл. Чл.11, ал.1, т.2 се допускат и изключения за броя на учениците, не по-малко от 10. Пълняемостта в паралелките на училището е в рамките на действащите нормативни изисквания, така че е нелепо тепърва да се прави същото, и то под натиск от кмета и общината. През 2016г. училището спазва съответните нормативи за пълняемост е и пълен абсурд да се предлага неговото закриване, тъй като има ученици и предстои записване на нови за учебната 2016- 2017г !  

  2. Съгл. Чл.7 от Закона за народната просвета в първи клас могат да постъпят и деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие позволява това (по преценка на родителите или настойниците им, а не на училището, както се представя). Петгодишните от Подготвителната група на НУ “Св.Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” могат и имат право за постъпят в първи клас не само в това у-ще, но и в което е да е било друго в страната. Чл. 20 (ал.1 и ал.2) от същия закон гласи, че Предучилищната подготовка е задължителна и се осъществява в подготвителни групи, като за нея не се плаща такса.

  3. Начално училище “Св.Св.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” използва всичките си 12 класни стаи, при пълния си капацитет от 172 деца през 2014г.,(през 2016г. те са 136), разпределени в 1 подготвителна група от 16 деца и 120 ученици, разпределени в 7 паралелки (от 1-ви до 4-ти клас), разполага с компютърен кабинет, игротека. Една стая до обяд е стая за работа с децата със СОП, интегрирани в училището, а след обед е стая за игротека и след това занимания в ПИГ, тъй като училището е средищно (приема деца както от града, така и от населени места, в които са закрити учебните заведения), с организирано целодневно обучение за 90% от учениците си. В Начално училище  “Св.Св.Кирил и  Методий”(намиращо се на комуникативно място в града) са създадени условия за равен достъп до образование за децата със СОП,  с двигателни затруднения, поставена е рампа на входа като класната стая за тях е до него. В случай на бъдещо преобразуване, принуждавайки децата да отидат в сградата на ОУ “Стефан Пешев”, подобно дете фактически  не би имало  достъп до образование, няма шанс за интегриране и ще се окаже изолирано. Децата са си деца, а не движещи се пари !

 4. Употребявания финансов ресурс е в рамки и следва наредбите за единен разходен стандарт за издръжка на един ученик.Не е искано дофинансиране от Общината. Училището е работило по финансирания от ЕС  Проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. От този проект има обзаведени няколко стаи и към настоящия момент училището разполага с модерна, напълно обзаведена материална база .Финансовите разходи се отчитат ежемесечно, контролът е постоянен и се осъществява на  нива от общината и РИО на МОН - Габрово . Разходите които се правят, са прозрачни за общината и не са създавани пречки за проверки. В сегашната среда има оптимални условия за обучение, възпитание, отдих и спорт. Няма констатирани нарушения, при извършените проверки от Регионалната Здравна Инспекция – гр.Габрово, няма финансови нарушения. Има средства за диференцирано заплащане, работно облекло и допълнително материално стимулиране. Няма текучество на персонала.

 5. Родителите не са уведомени своевременно с анализа и намерението на общината, не е взето под внимание тяхното право за избор на училище , или изготвяне на предложение, което да е приемливо за тях и техните деца. В цитираната Програма 2007-2015г. се предвижда и това, а не само по предложение на общинската администрация.  Напомняме, че съгл. Чл.4а от ЗНП /1/ “Правото на образование се осъществява при спазване на принципите на прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на системата на народната просвета”. През 2016г. община Севлиево нагло се възползва от изтегления на 17 май патронен празник на училището и късно вечерта, след празника, качи предложението за закриването на училището, при това под същата точка 1.10 както през 2014г, само че този път с намерение е да го закрие. Всичко това се прави зад гърба на учители, родители и на самите ученици !  

  6 .Качеството на образованието в училището е на високо ниво. Доказателство за това са резултатите от НВО. Резултатите на училищно ниво са по-добри от тези на областно  ниво. Възпитателната работа също е на високо ниво. Няма ученици с противообществени прояви.

  7. Начално училище”Св.Св.Кирил и Методий” е единственото училище в града, в което успешно се интегрират ученици от различни етноси. По този начин се избягват отрицателните последици от сегрегацията.

  8. Учениците в НУ ,,Св.Св.Кирил и Методий” постъпват по свое собствено желание, без да са принуждавани по какъвто и да било начин. Училището е предпочетено като самостоятелно такова.

  9. В цивилизованите европейски държави началните училища се запазват самостоятелни, с цел да се осигурят нормални и здравословни условия за учене и възпитание на децата и учениците

  10. „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Севлиево е единственото начално училище в града и още при самото си създаване е отчетено обстоятелството, че проблемите на децата на началните класове (от 1 до 4клас) са едни, а на децата от по горните класове- съвсем други . По света няма училища, в които да съжителстват деца от 6-7 годишна възраст, с тези до 18-19години, защото така се предотвратява както физическия, така и психическия тормоз

 11. Действията на Община Севлиево са всичко друго, но не и коректни заради обстановката на несигурност в която поставя колектива на училището, при това  ОТ ГОДИНИ, вследствие на което непряко се възпрепятства набирането на нови ученици и спазването на нормативите, тъй като на родителите се внушава, че училището ще се „преобразува”, а сега и закрие. За последвалите резултати се вини ..колектива и ръководството му. Как да се записват ученици за новата година, след като е обявено намерение на общината за закрие това училище ? КАК ? А, да – на колегията се „обещава”, че който „събере” нужния брой деца, след закриването, можело и да остане и да ги учи, но под друго име (ОУ„Стефан Пешев”). Как гибелта на това училище (налагана със съмнителни и спорни мотиви) би могла да реши проблемите на останалите в града ? То ли ги е създало ? Разбира се, че не ! Зад опитите за закриването на училището стои алчността за получаването на субсидия от 225 000 лева, което е освен против волята на обществеността, но и за сметка на малките деца, чието бъдеще очевидно не е сред приоритетите на севлиевските общинари, което (при пълното ни неглижиране от страна на общинските съветници) е мотива ни,  за да потърсим Вашето съдействие  

 

 

  Въз основа на гореизложеното   Ние, Долуподписаните граждани от гр.Севлиево, както и от други градове на страната Ви призоваваме за следното:

Г-жо Министър !

Г-жо Омбудсман !  

  Не позволявайте пошлостта, интересчийството и аморалността да възтържествуват само защото едни  хора са се  сдобили с власт и са забравили какво са, защо са, откъде са дошли,  както и  КЪДЕ и на какво са ги учили и поради това с лека ръка се опитват да загасят факела на знанието, просветата и светлината, една 121 годишна светиня, преживяла три войни, превратностите на времето и носеща името на Светите двама братя Кирил и Методий ! 


Данаил Стефанов Антонов    Свържете се с автора на петицията