За предприемане на мерки срещу тричането на кучета в БродиловоДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА ЦАРЕВО

КОПИЕ: Районна                                                                                                           Прокуратура

Гр. Царево

КОПИЕ:Окръжна

 Прокуратура

Гр.Бургас


З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
с искане за предприемане на мерки срещу тричането на кучета в Бродилово

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

 

 Тази година както и всяка минала жителите на с.Бродилово се готвят за варварската традиция „тричане” на кучета. Знаем, че на 13 април 2011 г. 41-то Народно събрание прие промени в Наказателния кодекс за криминализиране на обичая. Да не забравяме и факта, че повечето кучета, подложени на това не са ваксинирани, нямат паспорт и нямат поставен микрочип, регистриран в съотвената община, което е нарушение на чл. 174 от ЗВМД - настояване да бъдат приложени съответните административнонаказателни разпоредби по чл. 429 от ЗВМД, както и по чл. 325в от НК. След като на 13.04.2011 обичая бе криминализиран, настояваме да бъдат приложени и съответните мерки за предотвратяване на този варварски обичай. Изискваме жителите на с. Бродилово да бъдат официално предупредени да не устройват нелегално зрелището. В противен случай настояваме да бъдат приложени съответните законоустановени мерки по чл.325б от НК и чл.66 от ЗЗ. Контролният орган в Република България — Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) - е издал забрана на "тричане на куче". Нарушителите към момента на действащото законодателство подлежат на санкции. При възобновяване извършването на забранения от Националната ветеринарномедицинска служба /НВМС/ „ритуал” “тричане (въртене) на кучета” в с. Бродилово, общ. Царево, Бургаска област е в нарушение на чл. 151, т.1 и 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. При широк обществен отзвук в България и чужбина по случая «тричане на куче», още през 2005 г. след сигнал на сдружение «На ти с природата» беше извършена проверка от контролния орган – НВМС, на който бе отговорено, че са дадени задължителни предписания на кмета на общ. Царево, на кмета на с.Бродилово и на лицензирания ветеринарен лекар, като на последните двама са издадени наказателни постановления от страна на НВМС. Изразена бе официалната позиция на институцията, че провеждането на такива, несъобразени с европейското законодателство, практики е недопустимо.

Моля да бъдем уведомени съгл. Чл 2, чл.10 и чл.11 от ЗДОИ за предприетите мерки и резултатите от тях, съответно приложени към отговора копия на документите, доказващи предприетите мерки и резултатите. 

Against dog spinning festival in Bradilovo-Bulgaria! This cruel practice takes place every year in Bulgaria, in the southeastern city of Bradilovo. It’s scheduled for the first day of Lent, which is February this year.
“In dog spinning, a dog is suspended above water on a rope. The dog is turned repeatedly in a given direction to wind the rope, then released so that it spins rapidly in the opposite direction as the rope unwinds. This ancient ritual of pagan origin was performed in order to prevent rabies.”
As you can see, there is absolutely no scientific evidence for practicing such a cruel ritual. In 2006, a series of townships and Bulgarian villages situated on the Black Sea Coast have banned this unnecessary ancient ritual. It’s time for Bradilovo to do the same!