СТОП НА НЕКОРЕКТНОСТТА!!!

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ РАБОТЕЩИ В ГЪРЦИЯ, КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА КАЖЕМ НА ВСИЧКИ АГЕНЦИИ ПРЕДЛАГАЩИ РАБОТА И ТЕХНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ, ЧЕ:

1. ВЗЕМАТ НЕПРАВОМЕРНО ТАКСА ОТ РАБОТНИКА!

2. ТРЯБВА ДА СЕ ОФОРМЯ ДОГОВОР МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛ И РАБОТНИК, В КОЙТО ДА ПИШЕ- ВИД НА РАБОТА, РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВЕН ДЕН, ЗАПЛАТА И ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА!

ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО Е БЕЗ РАЗХОДИ НА РАБОТНИКА!!!

ТЕЗИ РАЗХОДИ СЕ ЗАПЛАЩАТ САМО ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ!!!

Ι.G.E.E. (Посредничество при наемане на работа, частни агенции по заетостта, оферти за работа) 

Обхват на частните агенции по заетостта (наричан IGEE) и техните клонове като посредничество за трудови договори между работодатели и търсещи работа граждани или граждани на държава-членка на Европейския съюз, или в Гърция, законно пребиваващи граждани на трети страни с право на достъп до заетост при условие, че няма конкретни квалификации, изисквани съгласно съответните разпоредби различен начин за насърчаване на заетостта. Също така, частните агенции по заетостта, одобрени за включване в бизнеса с консултиране и ориентиране в съответствие с реда и условията, предвидени в съответните разпоредби. 

Физически или юридически лица могат да установят I.G.E.E. и клонове. 

За дейността на агенцията по заетостта от физическо или юридическо лице с уведомление за започването на такава дейност на дирекцията от Министерството на заетостта на труда и социалната сигурност, която ще бъде придружена от правните основания за помощ на правните условия за създаването и функционирането на I.G.E.E. със сертифициране. 

Посредничество за намиране на работа е БЕЗ РАЗХОДИ НА РАБОТНИКА!!!. Те се поемат САМО ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ!!! 

Разпоредбите на член 5 от Закон 2639/98., Президентски указ 160/99, член 12 от Закон. 2874/00, отменени по силата на член 112 от Закон. 4052/12 и член 5 от Закон. 3144/03 член 131 4052/12 

 

Оригинал:

Ι.Γ.Ε.Ε. (Μεσολάβηση για απασχόληση)

Ι.Γ.Ε.Ε. (Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας - Μεσολάβηση για απασχόληση), 

Αντικείμενο των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (στο εξής ΙΓΕΕ) και των υποκαταστημάτων τους είναι η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία ημεδαπών ή πολιτών κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών, με δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι για συγκεκριμένες ειδικότητες δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις διαφορετικός τρόπος προώθησης στην απασχόληση. Επίσης, τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας επιτρέπεται να ασκούν τη δραστηριότητα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις κείμενες διατάξεις.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να συστήνουν Ι.Γ.Ε.Ε. και υποκαταστήματά τους.

Για την άσκηση της δραστηριότητας της μεσολάβησης (Ι.Γ.Ε.Ε ) από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται αναγγελία έναρξης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας στη Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των Ι.Γ.Ε.Ε.

Η μεσολάβηση για την εξεύρεση θέσης εργασίας γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον εργαζόμενο. Αυτή βαρύνει τον εργοδότη για λογαριασμό του οποίου μεσολαβεί το Ι.Γ.Ε.Ε. 

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2639/98, ΠΔ 160/99, άρθρου 12 του Ν. 2874/00, καταργήθηκαν με το άρθρο 112 του Ν. 4052/12 και του άρθρου 5 του Ν. 3144/03 με το άρθρο 131 του 4052/12.