БЪЛГАРИЯ ЗА ЧИСТА РОЗОВА ДОЛИНА - BULGARIA FOR A CLEAN ROSE VALLEY


kazanluk_maslodaina_roza1.jpg


НАШИЯ ДОМ Е РОЗОВАТА ДОЛИНА В БЪЛГАРИЯ!


В условията на комплексно разрешение 525-НО/2016 г. за производство на карбамид-формалдехидни смоли се предвижда изграждане на инсталация за производство на формалин, летливо и отровно вещество с капацитет 60 000 тона годишно. Предвижда се изпускане във въздуха на вещества, като метанол, въглероден оксид, диметилов етер, формалдехид по 3 часа на денонощие.Производството и съхранението на формалдехидни смоли потенциално носи риск от поетапното и трайно замърсяване на района, не само покрай предриятието, а и на цялата Розова Долина, респ. на живота и здравето на хората.В непосредствена близост до Кастамону България АД се намират водоизточниците на селата Горно и Долно Сахране и гр. Казанлък. Водонапорната кула отстои до 100м от площадката и една потенциална авария може да я компрометира. Ж.п. линията „София-Бургас“ граничи с производствената площадка на Кастамону и при производствена авария е възможно да се затрудни или преустанови движението по нея.КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД се намира в регулацията на с. Горно Сахране, в близост до селата Долно Сахране и Голямо Дряново. Предложението за инвестиционно намерение е в пряко противоречие с императивната норма Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, която въвежда забрана за застрояване на територии от разноводност „предимно производствена зона“ – каквато е територията на предприятието - с инсталации от химическата промишленост.Също така, от кръга на заинтересованите лица за общественото обсъждане на проекта са изключени жителите и кметствата на селата, които се намират в непосредствена близост до производствените съоръжения на „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ АД. Притеснително е, че в изготвения Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционното намерение, се съдържат вътрешни противоречия, които по никакъв начин не са адресирани до момента.Това са само част от проблемите, които ни тревожат. Притеснява ни превръщането на предприятието от дървообработващо в химическо с цел производство и продажба на формалдехидни смоли.ОТПРАВЯМЕ ПРИЗИВ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ ДА НЕ ДОПУСНАТ ХИМИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВА ДО ДОМОВЕТЕ НА ХОРАТА

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Boris Sokolov да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...