Жилища за младите семейства

В съответствие с:

- Конституцията на Република България (чл. 14; чл. 19, ал. 4; чл. 45; чл. 47, ал. 1);

- Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове (раздел I; раздел I, т. 2; препоръка 1);

- Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2006 г. – 2020 г. (основни направления 1; 1.1; 1.3; 3; 10; 11);

- Националната жилищна стратегия на Република България (програми А-1; А-2; Б-4).

Напомняме, че Европа се нуждае от силни градове и региони, в които е приятно да се живее, а в частност България – от градове с балансирана, съразмерно развиваща се и устойчива жилищна система, осигуряваща условия за достъп до качествени жилища, които задоволяват нуждите на българските граждани;

Насърчени от повишената обществена и политическа загриженост по въпросите, свързани с демографското развитие на България;

Отчитайки големия интерес и успех на въведената със закон схема за държавни гаранции по кредити за следване на студенти и докторанти, както и планираното гарантиране от държавата на кредити за саниране на жилищни сгради;

Обнадеждени от вече съществуващата законова възможност, от общата годишна данъчна основа да се приспада сумата на лихвените плащания по ипотечен кредит на младо семейство;

Отбелязваме необходимостта от цялостна държавна жилищна политика, насочена към младите семейства чрез оказване на финансово-данъчна подкрепа при кредитирането им и осигуряване на поземлени имоти за изграждане на еднофамилни къщи;

1. Предлагаме Народното събрание да приеме изменения в съществуващото законодателство (Закон за задълженията и договорите, Закон за Българската банка за развитие, Закон за кредитните институции, и др.), с оглед изграждане на система за жилищно кредитиране на млади семейства, в която определени отговорности да поемат държавните и местните власти.

2. Предлагаме към министъра на регионалното развитие и благоустройство да се създаде „Национален съвет по жилищно кредитиране на млади семейства”, съставен от представители на министерства и граждански организации, в който да се обсъждат въпросите, свързани с държавната финансова подкрепа и нейното усъвършенстване.

3. Смятаме, че държавната подкрепа за жилищно кредитиране на младите семейства трябва да се основава на гарантиране пред търговските банки на кредитите за жилищни нужди. Гаранциите би могло да бъдат издавани по програма или кредитна линия от Националния гаранционен фонд или от Българската банка за развитие, които са специализираните държавни органи за подобен вид дейности.

4. Предлагаме търговските банки, които са сключили с компетентния държавен орган типов договор за жилищно кредитиране, да отпускат стандартизирани кредити на стойност до 150 000 лв., за покупка на първо жилище от млади семейства.

5. Силно препоръчваме разходите по кредита, които се дължат на търговската банка, да не надхвърлят 3%.

6. Призоваваме да се приемат данъчни облекчения, които да позволят на държавните и местни власти да освобождават младите семейства от данъци и такси при покупка на имот за жилищни нужди.

7. Препоръчваме, в случаите, когато държавата покрие задължението на кредитополучател, в нейна полза да възниква право да получи от него всичко, което е платила вместо него, заедно със законната лихва.

8. Считаме, че ползваните преференциални условия следва да се прекратят преди изтичане срока на договора за кредит, в случай на развод или недействителност на брака.

9. Уверени сме, че за да бъде държавната политика в подкрепа на жилищните нужди на младите семейства ефективна и пълноценна, в нея трябва да участват общините чрез продажба на преференциални цени на поземлени имоти, в които да се изграждат еднофамилни къщи.

10. Призоваваме Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, когато предоставят на общини поземлени имоти с отпаднала необходимост, разположени в рамките на населените места, това да се осъществява със задължение за местните власти да отредят половината от площта за жилищни нужди на млади семейства.

11. Предлагаме продажбата на държавни и общински поземлени имоти за жилищни нужди на млади семейства, да се извършва на преференциална цена – 50% от пазарната цена.

12. Считаме, че младите семейства имащи право да придобият имот по т.10 и т.11 трябва да отговарят на условията, изброени в т.15.

13. Препоръчваме характеристиките на еднофамилните къщи да бъдат предмет на договаряне между правителството, сдруженията на общините и банките, като следва да се одобрят от Националния съвет по т.2.

14. Силно препоръчваме, държавата да поема изплащането на:

 • Непогасената част от общия размер на задължението (главница и лихви) по договора за кредит, в случай на смърт на кредитополучателя и настъпване на трайна неработоспособност 70% или над 70% за срок, по-дълъг от три години от датата на инвалидизиране;
 • 30% от непогасената част от общия размер на задължението (главница и лихви) при раждане или пълно осиновяване на първо дете в рамките на 3 години от датата на сключване на договора за кредит;
 • 30% от оставащата непогасената част от общия размер на задължението (главница и лихви) при раждане или пълно осиновяване на второ дете в рамките на 6 години от датата на сключване на договора за кредит;
 • оставащата непогасената част от общия размер на задължението (главница и лихви) при раждане или пълно осиновяване на трето дете в рамките на 9 години от датата на сключване на договора за кредит.

15. Считаме, че право на ползване на държавни гаранции по кредит за изграждане или закупуване на жилище, трябва да има младо семейство, при което съпрузите:

 • имат сключен граждански брак;
 • имат завършено средно образование;
 • са до 35 годишна възраст към момента на сключване на договора за кредит;
 • живеят в населеното място по постоянен адрес най-малко от 2 г.;
 • не притежават друго жилище, заедно с друго лице или самостоятелно.

16. Считаме, че трябва да се ползват от посочените възможности за подпомагане, също така и младите семейства, които са сключили договор за кредит за жилищни нужди преди влизане в сила на предлаганите измененията в законите, и които отговарят на горепосочените изисквания. В този случай, те ползват облекченията от момента на влизане в сила на измененията в съответните закони.

17. Очакваме основните обществено значими резултати при изпълнение на исканията на инициативата да бъдат:

 • осезаемо намаляване размера на месечните вноски по жилищните кредити за млади семейства;
 • задържане на младите хора в България;
 • повишаване на раждаемостта;
 • нарастване на удовлетвореността и работоспособността на жителите в градовете;
 • намаляване концентрацията на хора и автомобили в жилищните квартали;
 • намаляване на битовата престъпност в жилищните квартали;
 • изграждане на благоприятна градска среда;
 • балансирано развитие на градовете.

Инициативен комитет от 24 неправителствени организации (www.facebook.com/zhilishta)    Свържете се с автора на петицията