Затвор за пияни и дрогирани убийци на пътя. Приключване на делата в разумни срокове. Правилно изразходване на средствата за пътна безопасност.

 
ИСКАМЕ СПРАВЕДЛИВОСТ И СИГУРНОСТ НА ПЪТЯ
 
 
До всички народни представители от 49-то Народно събрание на Република България
 
 
Уважаеми дами и господа,
 
С настоящата петиция искаме да бъдат предприети спешни мерки за законодателни промени, свързани с:
-       Въвеждане института на "пътното убийство" и завишаване размера на наказанията за причиняване на смърт при ПТП след употребата на алкохол и/или наркотични вещества, от водач без свидетелство за правоуправление, както и при причиняването на смърт на повече от едно лице. Приравняването на отказа от тест за алкохол и/или наркотични вещества на положителен резултат. Въвеждане на две нови квалифициращи обстоятелства - ПТП след преминаване на червен светофар и при управление на МПС със скорост, надвишаваща с над 50км/ч максимално допустимата за съответния пътен участък /тук смятаме, че е уместно да е с над 30км./ч., но не смятаме, че ще бъде прието и поради тази причина предлагаме с над 50км./ч./ – промените са посочени подробно по-долу
-       Спешно предприемане на мерки за забързване на делата както в хода на досъдебното, така и в хода на съдебното производство чрез разрешаването на основната причина за тяхното забавяне – липсата на вещи лица, натовареността на вещите лица и забавянето на експертизите с месеци, а дори и с години чрез приемането на Закон за съдебната експертиза, с който да се създаде Институт за съдебна експертиза към Министерството на правосъдието
-       Фонд „Пътна безопасност“ да бъде изваден от МВР и да се отдели като самостоятелно Юридическо лице, а средствата от него да се харчат не само за дейности,свързани с контрола на движението, но и пряко свързани с пътната безопасност. Достъп до средствата да имат всички институции, а харченето им да става при пълна прозрачност и отчетност, а не да потъват безотчетно в бюджета, без нито една друга институция или учреждение да има право да разходва средства от там
 
 
За контакт – 0896198919 – Елица Буенова
buenova@buenova.com
 
 ---------------------
 
 I. Правим следните предложения за промени в разпоредбите на чл.342 и сл. от НК, касаещи пътнотранспортните произшествия: 

-       На първо място предлагаме да се отделят формалните от резултатните престъпления – тези, при които деецът само е поставил в опасност другите, от тези, при които има настъпили имуществени или неимуществени вреди

-       След това да се отделят престъпленията, извършени с други транспортни средства от престъпленията, извършени с ППС

-       На следващо място предлагаме да се заменят думите МПС с ППС, за да може тези разпоредби да намерят приложение и за ПТП, причинени от водачите на велосипеди, тротинетки, каруци и т.н. ППС. Към този момент тези хора се наказват по общите състави на престъпленията и не носят отговорност за ПТП по смисъла на чл.342 и сл. от НК. За сметка на това зачестиха инцидентите с велосипеди и тротинетки, като има и смъртни случаи. Освен това съгласно разпоредбата на §6 т.30от ДР на ЗДвП "Пътнотранспортно произшествие" е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

-       Предлагаме да се разделят средните телесни повреди от тежките телесни повреди, за да се стесни диапазона на наказанията, които съдът може да налага. На практика в момента за средни телесни повреди и за тежки телесни повреди, когато някой е увреден за цял живот, се налагат едни и същи наказания според симпатиите на съдиите, а не според духа на закона.

-       Предлагаме да се въведе терминът пътно убийство, за който много хора настояват от години. Това понятие чисто юридически няма никаква стойност и не променя с нищо правоприлагането, но според голяма част от хората би оказало чисто психологически ефект върху извършителите на този вид престъпления. Този термин не е чужд на други европейски страни.

-       След това да се разделят престъпленията, извършени при пряк умисъл и тези извършени при евентуален умисъл – при престъпленията при пряк умисъл деецът е искал да увреди пострадалия и за целта е използвал ППС, а при престъпленията при евентуален умисъл е преследвал друга цел, като е допускал настъпване на вредоносния резултат, но се е отнасял с безразличие към него. Убиецът на Милен Цветков не беше осъден за ПТП при евентуален умисъл, защото прокуратурата не е посочила цел.

-       Да се разделят квалифициращите обстоятелства на две групи според тяхната тежест – в момента диапазонът на наказанията, които съдът може да наложи е твърде голям – от 3-15г. Това дава право на съдиите отново по симпатии и според тяхното чувство за справедливост, а не според волята на закона и тежестта на извършеното престъпление да налагат почти за всяко ПТП едно и също наказание. Присъдите варират около 3 до 5 години лишаване от свобода независимо дали е починал 1 или 3 души, независимо дали деецът е бил пиян или дрогиран и дали е карал с превишена скорост. Присъди от 9г. са изключения. Затова предлагаме накъсване на големият диапазон от 12г. на степени и на по-малки разлики между минималното и максимално предвиденото по закон наказание за съответния вид престъпление.

-       Предлагаме въвеждането на 2 нови квалифициращи обстоятелства – преминаване на червен сигнал и управление на ППС със скорост надвишаваща максимално разрешената за съответния пътен участък с над 50км./ч. Тук смятаме, че е по-удачно да е с над 30км./ч., но имаме опасения, че няма да го приемете, затова сме предложили 50км./ч.

-       Както в много други европейски страни, предлагаме отказът от тестване да се счита за положителен резултат и лицето да се наказва като употребило за наркотици и като лице с над 1,2 промила за алкохол. В момента пияните и дрогираните масово отказват да бъдат тествани, което не позволява на разследващите органи да могат да докажат употребата и тези лица не могат да бъдат съдени за по-тежко наказуемите състави. Прокрадват се предложения за промени в разпоредбата на чл.146 от НПК, но това няма да постигне целените резултати, защото процедурата е тромава, отнема време, през което алкохолът се разгражда. При опит да се изземе материал от дете на неслучайни родители в Ловеч по този ред, съдът се е произнесъл след 72ч. Сами разбирате, че по този начин няма да се затворят врати, а ще се отворят нови схеми за корупционни практики.

-       Предлагаме начин за преодоляване на десетките проблеми, които имаме в съдебната практика с прилагането на разпоредбата на чл.343г за лишаване от право да се управлява МПС, като предвиждам за нейното прилагане да няма изключения

-       Предлагаме да се създаде възможност делата да се прекратяват по желание на пострадалите и когато има повече от един пострадал за облекчаване на съдебната система    

1. Формални престъпления по транспорта - престъпления, при които няма настъпил вредоносен резултат: 

Чл.342 (1) Не се променя - Който при управляване на подвижен железопътен състав, въздухоплавателно средство, моторно превозно средство, плавателен съд, бойна или специална машина наруши правилата за движение, като допуска причиняването на телесна повреда или смърт на другиго, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация.(2) Не се променя - Същото наказание се налага и на работник или служител по транспорта, който наруши правилата за експлоатация или изискванията за добро качество на ремонта на подвижния състав, на пътищата или на съоръженията, като допуска причиняването на телесна повреда или смърт на другиго.(3) отменя се 

2. Резултатни престъпления по транспорта – престъпленията, при които има причинени имуществени или неимуществени вреди, се отделят от формалните Причинени с друго превозно средство, различно от ППС – тук не предлагаме промени, защото такива инциденти са единици, но ако прецените, бихме могли да пренесем и тук, направените предложения по-долу 

Чл. 342а. Който при управляване на подвижен железопътен състав, въздухоплавателно средство, плавателен съд, бойна или специална машина наруши правилата за движение, като умишлено са причинени смърт, телесна повреда или значителни имуществени вреди на другиго, наказанието е: 1. при причиняване на значителни имуществени вреди - лишаване от свобода от една до десет години;2. при причиняване на средна или тежка телесна повреда на едно или повече лица със или без имуществени вреди - от три до дванадесет години;3. при причиняване на смърт на едно или повече лица със или без последиците по т.1 и т.2 - лишаване от свобода от десет до двадесет години, а в особено тежки случаи - от петнадесет до двадесет години или доживотен затвор. 

Чл. 342б. (1) Когато с деяния по член 342а по непредпазливост са причинени: 1. значителни имуществени вреди, наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация;2. тежка или средна телесна повреда, независимо дали са настъпили последиците по т.1, наказанието е лишаване от свобода до четири години за тежка телесна повреда и до три години или пробация за средна телесна повреда;3. смърт, независимо дали са настъпили последиците по т.1, наказанието е лишаване от свобода от две до шест години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от три до десет години.

(2) Наказателното производство се прекратява, ако пострадалият поиска това: 1. за престъпления по ал. 1, т.1; 2. за престъпления по ал. 1, т.2, когато спрямо дееца не е било прекратявано наказателно производство на това основание през последните пет години.

(3) Ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози или лицето без медицински причини откаже да бъде тествано за алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или от него е настъпила телесна повреда и/или смърт на повече от едно лице, или деецът е избягал от местопроизшествието или е управлявал, без да има необходимата правоспособност, наказанието е: 1. при тежка или средна телесна повреда - лишаване от свобода от една до шест години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от две до десет години;2. при смърт - лишаване от свобода от три до петнадесет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от пет до двадесет години. 

Чл. 342в. (1) Ако деецът след деянието по предходния член е направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалия или на пострадалите, наказанието е: 1. по ал. 1, т.2 - лишаване от свобода до три години при тежка телесна повреда и лишаване от свобода до две години или пробация при средна телесна повреда;2. по ал. 1, т.3 - лишаване от свобода до четири години;3. по ал. 3, т.1, когато е причинена средна или тежка телесна повреда на повече от едно лице - лишаване от свобода до четири години, а в особено тежки случаи - до шест години;4. по ал. 3, т.2, когато е настъпила смърт на повече от едно лице с или без причиняването на телесна повреда на едно или повече лица - лишаване от свобода от две до десет години, а в особено тежки случаи - от три до дванадесет години.

(2) За престъпление по ал. 1, т.1 и т.3 наказателното производство се прекратява, ако пострадалите поискаттова и спрямо дееца не е било прекратявано наказателно производство на това основание през последните пет години.  

3. При извършване на транспортно престъпление на пътя МПС се заменя с ППС – за да се включат в този вид престъпления и такива, причинени с тротинетки, велосипеди, каруци и др.ППС При причинени имуществени вреди и телесни повреди основната разлика е разделянето на средните телесни повреди от тежките телесни повреди – тук не разделяме прекия от евентуалния умисъл, но ако прецените, можем да пренесем и тук направеното разделение за смъртните случаи 

Чл. 342г. (1) Който при управляване на пътно превозно средство наруши правилата за движение, катоумишлено са причинени телесна повреда или значителни имуществени вреди на другиго, се наказва с: 1. при причиняване на значителни имуществени вреди и/или леки телесни повреди - лишаване от свобода от две до седем години;2. при причиняване на средна телесна повреда на едно или повече лица независимо дали са настъпили последиците по т.1 – лишаване от свобода от три до осем години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от пет до десет години;3. при причиняване на тежка телесна повреда на едно или повече лица, както и при причиняване на тежка телесна повреда на едно лице и средни телесни повреди на други лица, независимо дали са настъпили последиците по т.1 - лишаване от свобода от пет до десет години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от осем до тринадесет години.

(2) Ако деянието по ал.1 е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или лицето без медицински причини откаже да бъде тествано за алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или деецът е избягал от местопроизшествието, или е управлявал, без да има необходимата правоспособност, когато такава се изисква по закон, както и след превишаване на разрешената скоростта с повече от 50км./ч., ако деянието е извършено след преминаването на червен сигнал на светофарната уредба или на пешеходна пътека наказанието е:1. при причиняване на значителни имуществени вреди и/или леки телесни повреди - лишаване от свобода от четири до десет години;2. при причиняване на средна телесна повреда на едно или повече лица, независимо дали са настъпили последиците по т.1 – лишаване от свобода от осем до тринадесет години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от десет до петнадесет години;3. при причиняване на тежка телесна повреда на едно или повече лица, както и при причиняване на тежка телесна повреда на едно лице и средни телесни повреди на други лица, независимо дали са настъпили последиците по т.1 - лишаване от свобода от десет до петнадесет години, а в особено тежки случаи – лишаване от свобода от дванадесет до седемнадесет години. 

Чл. 342д. (1) Когато с деяния по предходния член по непредпазливост са причинени: 1. значителни имуществени вреди и/или леки телесни повреди, наказанието е лишаване от свобода до две година или пробация;2. средна телесна повреда, независимо дали са настъпили последиците по т.1, наказанието е лишаване от свобода до четири години, а в особено тежки случаи от една до шест години;3. тежка телесна повреда, независимо дали са настъпили последиците по т.1, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години, а в особено тежки случаи от три до осем години.

(2) Ако от деянието е настъпила телесна повреда на повече от едно лице, наказанието е:1. при причиняване на средни телесни повреди, независимо дали са настъпили последиците по ал.1, т.1,лишаване от свобода от една до шест години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от четири додесет години;2. при причиняване на тежки телесни повреди, както и в случаите, при които има причинени едновременно тежки и средни телесни повреди, независимо дали са настъпили последиците по ал.1, т.1, лишаване от свобода от три до осем години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от четири до девет години.

(3) Ако деянието по ал.1 и ал.2 е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, или лицето без медицински причини откаже да бъде тествано за алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или деецът е избягал от местопроизшествието, или е управлявал, без да има необходимата правоспособност, когато такава се изисква по закон, както и след превишаване на разрешената скоростта с повече от 50км./ч., ако деянието е извършено след преминаването на червен сигнал на светофарната уредба или на пешеходна пътека наказанието е:1. при причиняване на значителни имуществени вреди и/или леки телесни повреди, наказанието е лишаване от свобода от осем месеца до четири години;2. при причиняване на средни телесни повреди, независимо дали са настъпили последиците по т.1,лишаване от свобода от две до седем години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от пет до десет години;3. при причиняване на тежки телесни повреди, както и в случаите, при които има причинени едновременно тежки и средни телесни повреди, независимо дали са настъпили последиците по т.1,  лишаване от свобода от четири до девет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от седем до дванадесет години.(4) Наказателното производство се прекратява, ако пострадалите поискат това: 1. за престъпления по ал.1, т.1; 2. за престъпления по ал.1, т.2 и 3, ал.2 и ал.3 в случаите, в които деянието е извършено на пешеходна пътека, когато спрямо дееца не е било прекратявано наказателно производство на това основание през последните пет години.  

Чл. 342е. (1) Ако деецът след деянието по предходния член е направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалия или на пострадалите и това не се ограничава до обаждане на телефон за спешни повиквания, наказанието е: 1. по ал.1, т.2 - лишаване от свобода до две години;2. по ал.1, т.3 - лишаване от свобода от една до три години;3. по ал.2, т.1 - лишаване от свобода до пет години, а в особено тежки случаи – от една до шест години;4. по ал.2, т.2 - лишаване от свобода от две до седем години, а в особено тежки случаи - от три до осемгодини;

(2) За престъпление по ал.1 наказателното производство се прекратява, ако пострадалите поискат това испрямо дееца не е било прекратявано наказателно производство на това основание през последните пет години.  

4. При причиняване на смърт – ако прецените, че въвеждането на термина пътно убийство не е подходящо, то ал.1 може да отпаднеНе предлагаме завишаване на досега предвидените диапазони. Предлагаме тяхното разбиване на по-малки скокове според тежестта на деянието и вредоносния резултат, за да се отнеме възможността на съда да лавира в диапазон от 12г. Няма смисъл от излишно завишаване на горната граница на наказанието, ако не бъде завишена долната, така че да се отнеме възможността на съдиите при тежки престъпления да налагат условни присъди. Както посочихме вече по-горе максималното наказание никога не е прилагано дори във вида му от 12г. преди последната промяна. Увеличаването на горната граница на 15 години беше напълно безполезна промяна и не беше приложена на практика в съдилищата.Основната промяна тук, която предлагаме, е разделянето на квалифициращите обстоятелства на 2 групи – по-тежки и по-леки. Как ще решите да ги разделите в тези две групи, ще оставим на Вас. Това, което сме предложили по-долу е, повече пострадали и ПТП на пешеходна пътека да е в по-леката степен, защото тук може и да нямаме умишлено и грубо нарушаване на правилата за движение по пътищата. А шофирането в пияно състояние, след употребата на наркотици, без книжка и новите 2 квалифициращи обстоятелства, които макар и да не променят факта, че тези престъпления са извършени по непредпазливост, предполагат наличието на умишлено и напълно съзнателно грубо нарушаване на правила от ЗДвП.Предлагаме въвеждането на 2 нови квалифициращи обстоятелства – преминаване на червен сигнал и управление на ППС със скорост надвишаваща максимално разрешената за съответния пътен участък с над 50км./ч. Тук смятаме, че е по-удачно да е с над 30км./ч., но имаме опасения, че няма да го приемете, затова сме предложили 50км./ч. 

Чл. 343. (1) Който при управляване на пътно превозно средство наруши правилата за движение, катопричини смърт на едно или повече лица, се наказва за пътно убийство.

(2) Ако деяния по ал.1 е извършено при условията на пряк умисъл, когато деецът е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването на тези последици и е причинена смърт на едно лице, наказанието е лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, а в особено тежки случаи - от седемнадесет до двадесет и две години или доживотен затвор.

(3) Ако от деянието по ал.2 е настъпила смърт на повече от едно лице или смърт на едно лице и средни и/или тежки телесни повреди на други лица или деянието е извършено на пешеходна пътека, наказанието елишаване от свобода от седемнадесет до двадесет и две години или доживотен затвор, а в особено тежки случаи - от двадесет и две до двадесет и седем години или доживотен затвор.

(4) Ако деянията по ал.2 и ал.3 са извършени в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози или лицето без медицински причини откаже да бъде тествано за алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или деецът е избягал от местопроизшествието или е управлявал, без да има необходимата правоспособност, когато такава се изисква по закон, след превишаване на разрешената скоростта с повече от 50км./ч. или след преминаването на червен сигнал на светофарната уредба, наказанието е лишаване от свобода от двадесет и две до двадесет и седем години или доживотен затвор, а в особено тежки случаи - от тридесет до тридесет и пет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

(5) Ако деянието по ал.1 е извършено при условията на евентуален умисъл, когато деецът е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е допускалнастъпването на тези последици и е причинена смърт на едно лице, наказанието е лишаване от свобода от тринадесет до осемнадесет години, а в особено тежки случаи - от петнадесет до двадесет години или доживотен затвор.

(6) Ако от деянието по ал.5 е настъпила смърт на повече от едно лице или смърт на едно лице и средни и/или тежки телесни повреди на други лица или деянието е извършено на пешеходна пътека, наказанието елишаване от свобода от петнадесет до двадесет години или доживотен затвор, а в особено тежки случаи - от двадесет до двадесет и пет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

(7) Ако деянията по ал.5 и ал.6 са извършени в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози или лицето без медицински причини откаже да бъде тествано за алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или деецът е избягал от местопроизшествието или е управлявал, без да има необходимата правоспособност, след превишаване на разрешената скоростта с повече от 50км./ч., след преминаването на червен сигнал на светофарната уредба, наказанието е лишаване от свобода от седемнадесетдо двадесет и две години или доживотен затвор, а в особено тежки случаи - от двадесет и пет до тридесетгодини, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

(8) Ако с деяния по ал.1 по непредпазливост е причинена смърт на едно лице, наказанието е лишаване от свобода от две до седем години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от пет до десет години.

(9) Ако от деянието по ал.8 е настъпила смърт на повече от едно лице или смърт на едно лице и средни и/или тежки телесни повреди на други лица или деянието е извършено на пешеходна пътека, наказанието елишаване от свобода от четири до десет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от шест до единадесет години.

(10) Ако деянията по ал.8 и ал.9 са извършени в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози или лицето без медицински причини откаже да бъде тествано за алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или деецът е избягал от местопроизшествието или е управлявал, без да има необходимата правоспособност, след превишаване на разрешената скоростта с повече от 50км./ч., след преминаването на червен сигнал на светофарната уредба, наказанието е лишаване от свобода от седем до петнадесет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от дванадесет до двадесет години. 

Чл. 343а Ако деецът след деянието по чл.343, ал.8 и 9 е направил всичко, зависещо от него за оказване помощ на пострадалия или на пострадалите и това не се ограничава до обаждане на телефон за спешни повиквания, наказанието е:1. лишаване от свобода от една до шест години за престъпление по ал.8, а в особено тежки случаи – от три до десет години;2. лишаване от свобода от три до десет години за престъпление по ал.9, а в особено тежки случаи – от четири до дванадесет години. 

Чл. 343б. (1) Който управлява пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред или без медицински причини откаже да бъде тестван за алкохол, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от две до три хиляди лева.

(2) Ако деянието по ал.1 е извършено от водач, който осъществява обществен превоз, наказанието е лишаване от свобода от две до пет години и глоба от четири до шест хиляди лева.

(3) Който управлява пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1, се наказва с лишаване от свобода от две до седем години и с глоба от четири до осем хиляди лева.

(4) Ако деянието по ал.3 е извършено от водач, който осъществява обществен превоз, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години и глоба от осем до шестнадесет хиляди лева.

(5) Който управлява пътно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналозиили без медицински причини откаже да бъде тестван за тяхното наличие, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от две до три хиляди лева.

(6) Ако деянието по ал.5 е извършено от водач, който осъществява обществен превоз, наказанието е лишаване от свобода от две до пет години и глоба от четири до шест хиляди лева.

(7) Ако деянието по ал.5 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от две до седемгодини и глоба от четири до осем хиляди лева.

(8) Ако деянието по ал.7 е извършено от водач, който осъществява обществен превоз, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години и глоба от осем до шестнадесет хиляди лева. 

Чл. 343в. (1) Който управлява моторно превозно средство, без да има необходимата правоспособност за това, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от две до пет хиляди лева.

(2) Който в тригодишен срок от наказването му по ал.1 извърши такова деяние, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

(3) Наказанието по ал.1 се налага и на лице, което управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство.  

Чл. 343г. (1) В случаите по чл.342а, т.1 и т.2, чл.342б, чл.342в, чл.342г, чл.342д, чл.342е, чл.343, ал.8-10, чл.343а, чл.343б, чл.343в съдът винаги постановява и лишаване от правата по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.

(2) Когато лишаването от права по ал.1 се налага с друго наказание, несвързано с лишаване от свобода, се постановява за срок от една до три години.

(3) Когато лишаването от права по ал.1 се налага заедно с лишаване от свобода, се постановява за срок, надвишаващ срока на лишаването от свобода с минимум една година, но не повече от пет години.

(4) Размерът на наказанието лишаване от права, когато се налага заедно с лишаването от свобода,  се определя преди редукцията по реда на чл.58а и съгласно чл.58а, ал.5 не подлежи на редукция.

(5) В случаите по чл.342а, т.3, чл.343, ал.2-7 лишаването от правата по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7 е завинаги.

(6) Лишаването от права се прилага задължително и в случаите на чл.55, както и в случаите на Раздел IV „Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание“, като разпоредбите на чл.55, ал.3 и чл.78а, ал.4 не намират приложение.

(7) Ако деянието по ал.1 е извършено от лице без необходимата правоспособност, същото се лишава от правото да придобие такава за период, който се определя по реда на ал.2 – 6. Чл.343д При отлагане на изпълнението на наложеното наказание, както и при условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наказанието за престъпление по този раздел съдът задължително налага за срока на отлагането, съответно останалата част от наказанието и пробационните мерки по чл.42а, ал.2, т.2, 4, предложение второ, 5 и 6 от НК.  Забележка: На срещите с пробационен служител и в програмите за обществено въздействие се работи за промяна самосъзнанието на осъдения като водач и превъзпитанието му в безопасно шофиране. Обществено полезният труд се полага като санитари в отделенията по травматология, неврохирургия и моргите.  

Чл.343е (1) В случаите по чл.342а, чл.342б, ал.3, чл.342в, т.3 и т.4, чл.342г, чл.342д, ал.3, чл.343, ал.2-7 и 10, чл.343б, чл.343в превозно средство се отнема в полза на държавата, ако същото принадлежи на дееца или го владее по силата на договор./Ако се окаже съпротива, вместо да не се приема тази разпоредба, санкцията да бъде заменена със спиране от движение или задържане на тези, които не подлежат на регистрация, за срока на лишаване от права./

(2) Ако превозно средство не е собственост на дееца, наказанието лишаване от права по чл.343г се удвоява. 

Чл. 348б. Когато от деянието са причинени имуществените вреди и/или телесната повреда по чл.343 на едно лице и то е съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра, наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия. В тези случаи деецът се лишава по административен ред от право да управлява моторно превозно средство и когато не е подадена тъжба или подадената тъжба е оттеглена. – в момента има проблем в практиката с това как точно се процедира, ако има няколко пострадали и само един от тях или всички те са от този кръг лица 

Тези промени трябва да бъдат съпроводени и с промени в разпоредбата на чл.4 от НАРЕДБА №1 за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, където в ал.1 трябва да се предвиди, че тестването за наркотични вещества при ПТП също трябва да се прави винаги и  задължително.

В чл.7 се вписва нова ал.3, която гласи „При отказ на лицето да бъде тествано полицейският орган отвежда лицето до най-близкото районно управление, където от разследващите органи да бъдат предприети съответните мерки по НК и НПК.“Следва да се променят и разпоредбите на ЗДвП, регламентиращи отказа, като в чл.174 се създаде нова алинея със следния текст:

„Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози и не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се счита за употребил наркотични вещества или техните аналози и за лице с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда. 

II. С цел превенция и повишаване на пътната безопасност предлагаме да се предприемат спешни мерки за промени на Закона за движение по пътищата и Наредбата за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението, с което Фондът да се обособи като самостоятелно юридическо лице, което да отговаря за събирането и изразходването на парите от глобите. В момента се правят предложения, според които общините също ще имат възможността да глобяват и ще получават 70% от постъпленията от глобите. Не е ясно обаче какво ще се случва с тези пари и кой ще следи за тяхното изразходване. Създават се предпоставки да се получи като в момента. Влизат едни пари, но никой не знае къде отиват. За 2020г са събрани 84 млн лв, а са изразходвани по-малко от 6млн. За предходните години е същото. За следващите чакаме справка от МВР. Къде са останалите пари?Ние предлагаме след връчване на актовете същите да се изпращат на Фонда, а той съвместно с НАП ще отговаря за събира глобите.След това не само МВР, но и всички общини или институции – Държавната агенция, кметства, училища, детски градини, ще могат по реда на обществените поръчки да кандидатстват и да получават финансиране за проекти, свързани с ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ, а не само с контрола. ПРЕВЕНЦИЯТА НЕ Е САМО КОНТРОЛ И ГЛОБИВ момента кой каквото и да поиска за нещо, свързано с пътната безопасност, винаги няма пари – за знаци, ограждения, легнали полицаи, маркировка, училищата и детските градини нямат пари за детски площадки по пътна безопасност и обучителни материалиС отделянето на Фонда и разходването му за много различни дейности, свързани с подобряване на пътната безопасност, а не само контрол, ще се увеличи превенцията на този вид престъпления, защото безопасната инфраструктура и доброто обучение са едни от най-важните фактори. 

III. Искаме спешно предприемане на мерки за забързване на делата както в хода на досъдебното, така и в хода на съдебното производство чрез разрешаването на основната причина за тяхното забавяне – липсата на вещи лица, натовареността на вещите лица и забавянето на експертизите с месеци, а дори и с години. Предлагаме това да се случи чрез приемането на Закон за съдебната експертиза, с който да се създаде Институт за съдебна експертиза към Министерството на правосъдието. Институтът да е самостоятелно ЮЛ със седалище в София. Всички експерти, желаещи да изготвят експертизи за нуждите на досъдебното или съдебното производство, да се вписват, както досега, но вече не във всеки съд по отделно, а в Института.Искаме завишаване на критериите за вписване. В момента се изисква голям стаж, който младите специалисти няма как да натрупат, но в същото време няма образователен ценз, свързан със съответната специалност. Изисква се висше образование, без да има значение какво да е тов. Така се е стигнало до парадокса, че за вещите лица по авто-технически експертизи например има вписани хора, които са завършили икономика, ЖП транспорт, селскостопанска техника, но са вписани като вещи лица за изготвянето на такива експертизи и решават човешки съдби.Институтът трябва да изисква вещите лица да работят с най-съвременните методи и средства, да поддържат и повишават квалификацията си. Институтът ще отговаря за това чрез провеждането на първоначални обучения и последващи такива за повишаване на квалификацията.Институтът ще отговаря за довършването и поддръжката на електронния регистър с вещите лица и изготвянето на атестациите за тях. Който има нужда от каквато и да било експертиза, ще се обръща към Института, който ще определя вещите лица, разпределяйки равномерно експертизите сред всички вещи лица, ще отговаря за тяхното заплащане и представянето им в срок.Чрез института следва да се реши и огромния проблем със съдебните лекари. Абсурдно е съдебна медицина, която работи за нуждите на съдебната система и много често СРЕЩУ болницата, да трябва да се издържа ОТ болницата. Съдебните лекари са сираците на болницата. За тях никога няма пари и затова работят в ужасни условия. Отделенията по съдебна медицина трябва да преминат към Института, а Институтът да заплаща наем на болницата за използваните помещения.
 
 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Елица Буенова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...