Подписка за запазване на обучението от 5-ти до 7-ми клас в МГ

Приятели, след текста на петицията може да намерите информация за резултатите от общите ни действия.

Електронна подписка за запазване на обучението от 5-ти до 7-ми клас в математическите гимназии

А. Приемът след четвърти клас в МГ трябва да се запази, защото:
1. Позволява развитието на таланта на деца с доказани интереси и възможности в областта на математиката.
2. Начинът на обучение в МГ в 5-7 клас е доказано качествен. Доказателствата са многобройните национални и международни награди по математика, физика, информатика и високите резултати от НВО и изпитите за прием след седми клас на възпитаниците на МГ.
3. Практиката е доказала, че математическото мислене се развива и формира от ранна възраст и изпуснатите години за специализирано обучение от пети до седми клас трудно могат да се наваксат впоследствие.

Б. Математическите гимназии не трябва да се пререгистрират като друг тип училища, защото:
1. Всяка една от тези гимназии има имидж, граден с години, и имената на математическите гимназии са станали вече търговска марка и синоним на качественото образование в България.

В. Проектозаконът трябва да се промени по следния начин:
1. Математическите гимназии да се третират като специализирани училища и тази промяна да бъде заложена в чл. 37. (2)
2. Да се разреши приемът след 4-ти клас в МГ с промяна в чл. 37 (3)

_____ * * * _____

25/06/2012:  Депутатите предлагат изменения в проектозакона - http://www.parliament.bg/pub/cW/20120625033749DOC210612-003.pdf. Проблемът с математическите гимназии е засегнат на стр.21, 22 и 37. Предложени са промени в чл. 38, чл. 47, чл. 84, чл. 141. Предлага се в чл. 141 да се създаде нова алинея 5 за "училища по математика и технологии", което би дало на МГ и ПМГ статут на специализирани.

_____ * * * _____

14/05/2012:  Добри новини от Монтана - официално е обявен прием на петокласници в ПМГ за учебната 2012/2013г.

_____ * * * _____

13/05/2012:  В Монтана бавят информация за приема в новата паралелка в пети клас в ПМГ, въпреки категоричния ангажимент на МОМН, че формата на обучение в МГ се запазва и факта, че така или иначе всички промени ще влязат в сила най-рано от следващия випуск.

_____ * * * _____

12/05/2012: Кратко представяне на промените в проектозакона, направени от МОМН след действията на представителите на настоящата Инициатива, внесени в Народното събрание и гласувани от Парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта:

  • Видове училища

Направени са промени в чл.36 и 37, в които се посочват видовете училища, като разделението на специализирани и неспециализирани е изнесено в отделен предходен чл. (36). Гимназиите стават от VIII до XII кл., а специализираните училища остават същите.

Единственият  изход за запазване на образованието между V-ти и VII-ми клас в МГ и ПМГ е те да се преобразуват в средни училища като за целта е необходимо да преминат през съответната процедура и смяна на имената.

За гимназиите, които ще се преобразуват в средни училища се прилага тежка процедура,  започваща с решение на общинския съвет. Изискват се всички необходими документи като за откриване на ново училище , но са направени промени в сроковете, така че гимназиите да могат да се справят до 31 март 2013г.

  • Наименования на училищата

Промени в чл. 30(1) и добавяне на чл. 30 (5), в които се посочват условията, при които средно училище с училищен план-прием след завършен IV клас, може да включва и означение „математическо” или „хуманитарно”.

При така предложения текст, възможността в името да се съдържа „Математическо” може да бъде отнета на гимназиите, които имат и паралелки с други профили след седми клас. Не е ясно какво се случва с названието „природо-математически”, тъй като ПМГ обучават освен в „математически” паралелки и в „природни” такива. Тези гимназии няма да имат правото да се наричат „математически”, но не могат да включват „природо-математически” или „природни” в името на училището.

Във всички случаи гимназиите, които ще запазят прогимназиалното обучение, ще трябва да сменят името си.

  • Финансиране

Въпреки уверенията на екипа на г-жа Дамянова, че финансирането е една от пречките за преобразуването на математическите гимназии в специализирани училища, тъй като специализираните се финансират само от съответните министерства, се вижда, че е направена промяна в тази посока в чл. 38, която би могла да се приложи и към МГ

„(3) Спортните училища са държавни или общински.”

  • Прием

Направена е необходимата промяна в чл. 141(1), която позволява на средните училища да започват обучение на ученици в пети клас, като обаче конкретните детайли за реализация на приема ще бъде изработени в държавните образователни стандарти. Липсата на конкретен текст за начина на извършване на прием подлага на риск сегашния и бъдещ подбор на ученици и може да обезсмисли целия модел за откриване на млади математически таланти.

Изводи:

Извършени са промени в проекта, които позволяват запазване на паралелките в математическите гимназии в досегашния им функциониращ вид, но дори и с тях проектозаконът не дава добра, регламентираща рамка на обучението в МГ и това води до редица рискове.

Отново остават неизяснени редица въпроси като начинът на прием след четвърти клас, обемът и видът на разширеното обучение, име, преобразуване и др. Това е временно решение, което оставя модела за откриване и работа с млади математически таланти в несигурна юридически среда и крие много рискове за неговото съществуване или развитие.

Изпуска се отлична възможност моделът да бъде не само съхранен, но и развит чрез преобразуването на математическите и природо-математически гимназии в специализирани училища като за тях бъдат разработени наредби и стандарти, съобразени със спецификата на дейността по откриване и грижа за математическите таланти и с конкретните ситуации по региони.

Оставаме с надежда, че народните представители, които са сезирани за проблема както от парламентарната комисия, така и извън нея, независимо от партийната си принадлежност ще проявят здрав разум и поглед в бъдещето при обсъждане на законопроекта в останалите комисии на първо четене, преди второ и на второ четене и ще направят необходимото математическите гимназии да бъдат признати за специализирани училища, което ще гарантира тяхната сигурност и спокойствие в отговорната просветителска и научна дейност.

_____ * * * _____

07/03/2012: В Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) се проведе тристранна среща между заместник министър Милена Дамянова и членове на екипа ѝ, участващи в подготовката на проектозакона за предучилищно и училищно образование,  представителите на Инициативата за спасяване на обучението между V- VII клас в математическите гимназии и представители на математически гимназии за обсъждане на готвените промени, засягащи обучението на децата с математически талант в прогимназиална възраст.

Решенията и ангажиментите, поети от г-жа Дамянова, са описани по-долу.

•   Запазване на името и формата на обучение в математическите гимназии

Зам.-министър Дамянова посочи, че гимназии ще могат да се наричат само училища, които ще обучават деца от VIII-XII клас.
Tези математически гимназии, които искат да обучават ученици в V-VII клас, ще трябва задължително да се преобразуват и преименуват в „средни математически училища“. Бе поет ангажимента, че ще бъдат направени съответните промени в регламента на преобразуването им, така че да се избегне първоначалното закриване и стартиране на новa процедура, както предвижда сегашния проект. Гимназиите в заварено положение, които сега приемат ученици в 5-ти клас и решат да се преобразуват в средни математически училища ще могат да направят това безболезнено.

•   Според така публикувания проектозакон преобразуването на математическите гимназии в средни училища ги задължаваше да приемат ученици от първи клас

Зам.министър Дамянова увери, че в проектозакона ще бъдат направени конкретни промени в текстовете, които ще разрешат прием в първия от класовете на началния и/или на прогимназиалния етап. Това ще позволи новите средни училища с математически профил да осъществяват прием след 4-ти и след 7-ми клас.

•   Според  проекта, средните училища не могат да осъществяват прием на база проверка на способностите (изпит), което поставя въпросът за критериите, по които бъдещите средни математически училища ще осъществяват подбор след 4-ти клас

Зам.министър Дамянова обясни, че редът и условията за извършване на този подбор ще бъдат регламентирани в държавните образователни стандарти, които ще се променят след приемане на новия закон. Тя се ангажира, че в стандартите ще се включат текстове, които да гарантират възможността на математическите училища да правят подбор на децата и откриване на млади таланти без това да противоречи на др. текстове от закона. В тази връзка бе поет ангажимента в работните групи за подготовка на стандартите да бъдат включени представители на математическите гимназии.

•   Учебни планове и автономност
Зам.министър Дамянова увери, че в проекта е предвидено директорите на училищата да имат гъвкавост и автономност при определяне на съдържанието на разширената подготовка по учебните предмети в рамките на държавните образователни стандарти и не се предвижда намаляване на часовете по математика.

Представителите на инициативата за спасяване на математическите гимназии благодариха за  срещата на г-жа Дамянова и екипа ѝ, както и за декларираната воля за съхранение на мрежата за ранно откриване и развитие на математически таланти, действаща към момента в България в лицето на природо-математическите и математически гимназии. Родителите оттеглиха искането си за оставка на заместник-министър Дамянова,  като увериха, че ще продължават внимателно да следят предлаганите промени и спазването на поетите ангажименти


По време на срещата родителите представиха следния документ на екипа на г-жа Дамянова http://dox.bg/files/dw?a=624b5578e0