За зачитане на правото на глас на българите в чужбина

Аз, в качеството си на гражданин на Република България, живеещ в чужбина, протестирам срещу Решение № 10-НР от 14-ти ноември 2012г. на Централната избирателна комисия във връзка с начина на разкриване на избирателни секции в чужбина за национален референдум с въпрос “Да се развива ли ядрена енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала”, който трябва да се проведе на 27 януари 2013г. Възможността да се гласува само и единствено в дипломатическите и консулските представителства, но не и в помещенията на българските почетни консулства, в офисите на българските почетни консули или на други локации с голяма концентрация на български граждани, ще ме лиши от правото ми на глас, гарантирано ми от чл. 10 от Конституцията на Република България и чл. 2 от Изборния кодекс. Нещо повече, Изборният кодекс никъде не споменава това разграничение и точно затова смятам, че тълкувателното решение на Централната избирателна комисия е незаконосъобразно и неправилно. § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление казва, че "за всички неуредени в закона въпроси относно произвеждането на национален и местен референдум се прилагат съответните разпоредби на Изборния кодекс". Поради това считам, че Решение № 10-НР от 14-ти ноември 2012г. на Централната избирателна комисия не отговаря по същество на разпоредбата. Смятам и препоръчвам приложение на чл. 74 от Изборния кодекс в пълния му размер, а именно да се даде възможност при събирането на 100 подписа за откриване на избирателна секция извън дипломатическите и консулските представителства да се отвори секция, както е описано в чл.74, ал. 2, т. 3 и чл.74, ал. 4, т. 2 от Изборния кодекс.


Тази петиция беше изпратена на 5-ти декември 2012г. в електронен формат на Министерството на външните работи на Република България, на президента на Република България, както и на Централната избирателна комисия.