Забрана на Глифозат в обществени и частни неземелски площи в България

     ПЕТИЦИЯ  

До

Министър председателя,

Министъра на земеделието,

Министъра на околна среда,

Министъра на здравеопазване

Парламента на Република България  

Забрана на глифозат в обществени и частни неземелски площи в България

Не искаме повече химикали в нашите тела.

Да се забрани използването на глифозат и глифозат съдържащите се хербициди в:

- зелените площи в детски градини и детски площадки

- частни овощни и зеленчукови градини,

- спортни площадки и стадиони, голф игрища

- паркове и зелени площи в населени места

- зелени площи в бизнес и жилищни комплекси и междублокови пространства  

Какво е глифозат?

Глифозатът е широкоспектърен системен хербицид [1], използван за борба с плевелите и е най-използваният хербицид в света. Глифозатът е действащото вещество в хербицидите, произвеждани под търговските наименования Roundup (Раундъп), NASA и много други.  

Защо е важно?

-  През 2015 г. след обстойно изследване Световната здравна организация определи глифозата като вероятно карценогенен [2].

-  Глифозатът причинява Неходжкинов лимфом - летален рак на имунната система [3]

-  Масово измират пчели, други опрашители и птици в България поради свръх използване на земеделски биоциди, вкл. и глифозат [4,5].

-  Глифозатът има пряко въздействие върху здравето на фермерите и дребните градинари, които го използват

-   В САЩ срещу Байер/Монсанто, производителя на Roundup са заведени над 10 000 дела от фермери. В последното дело Байер/Монсанто е осъден да заплати 2.424 млрд долара за увреждане и причинени ракови заболявания [9].

-   Глифозатът не остава само в почвата, но и в преработените продукти като хляб [6], бира [7] и други, в чиито състав са използвани култури, третирани с глифозат. Глифозат има и във водата, която пием [8].  

Къде се използват глифозат съдържащи хербициди в България?  

Навсякъде! В зелените площи на детските градини, в парковете, в частните градини и дворове на къщи, голф и футболни игрища, стадиони, паркове, всички затревени площи. Мит е, че бабите от село произвеждат „чисти“ домати и зеленчуци.  

Къде има забрана на глифозата  

В 39 страни по целия свят има различни нива на забрана за използването на глифозат [10].

-  Люксембург е първата страна в ЕС, която въведе от 01.02.2020 г. тотална забрана на глифозат съдържащи хербициди.

-  Белгия, Италия, Франция и Малта забраниха използването на глифозат при третирането на обществени и частни градини, паркове и места за спорт.

-   През 2018 г. Чехия, Италия и Дания забраниха третирането на земеделските култури преди прибирането на реколтата, за да не остава в храната.

-   През юли 2019 aвстрийският парламент гласува за тотална забрана на глифозата, която все още не е влязла в сила [11]

-   През 2019 г. Ангела Меркел заяви, че глифозатът ще бъде забранен до 2023 [12]. -   В Нидерландия е забранено използването на глифозат за нестопански цели.

-    От 1 януари 2020 г. във Франция е забранено използването на опасни пестициди, вкл. и глифозат на разстояние по-малко от 20 метра от сгради, в това число училища, домове, офис сгради, както и за частни градини и лозя. За прилагането на на наредбата са отделени 25 млн евро, а други 14 млн ще подпомогнат изследванията за въздействията на химикалите върху човешкото здраве и околната среда [13].    

1.      https://en.wikipedia.org/wiki/Glyphosate

2.      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27552246/

3.      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887

4. https://www.soundtrack.bg/2018/06/28/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%892%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81/ 5.      https://www.bgonair.bg/a/157-direktno/184529-himikali-ubivat-pchelite-u-nas 6.      https://wickedleeks.riverford.co.uk/opinion/organics/its-time-reject-glyphosate-bread

7.      https://uspirg.org/sites/pirg/files/reports/WEB_CAP_Glyphosate-pesticide-beer-and-wine_REPORT_022619.pdf

8.      https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/gentechnik/hintergrund/faqglyphosat.pdf

9.      https://www.baumhedlundlaw.com/toxic-tort-law/monsanto-roundup-lawsuit/monsanto-court-papers/monsanto-roundup-trial-schedule/

10.   https://sustainablepulse.com/2015/10/22/gm-crops-now-banned-in-36-countries-worldwide-sustainable-pulse-research/#.XsePuDozaDI

11.   https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/austria-on-course-to-become-first-eu-country-to-ban-glyphosate/

12.   https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/04/germany-ban-glyphosate-weedkiller-by-2023

13. https://www.france24.com/en/20190912-five-french-cities-paris-nantes-grenoble-ban-use-pesticides  

От името на Коалиция „За да остане природа“: Д-р инж. Светла Николова, Председател на Сдружение АГРОЛИНК, тел. +359 888359239, svetla.nikolova@agrolink.org  

Допълнителна информация: Коалицията „За да остане природа в България” е основана от Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, и WWF Дунавско–Карпатска програма България. В момента Коалицията се подкрепя от повече от 50 организации.    

PETITION  

To The Prime Minister,

The Minister of Agriculture,

The Minister of the Environment,

The Minister of Health

The Parliament of the Republic of Bulgaria  

Prohibition of glyphosate in public and private non-аgricultural areas in Bulgaria  

We do not want more chemicals in our bodies.  

Prohibit the use of glyphosate and glyphosate-based herbicides in:

- green areas in kindergartens and playgrounds

- private orchards and vegetable gardens,

- sports grounds and stadiums, golf courses

- parks and green areas in settlements

- green areas in business and residential complexes and inter-block spaces  

What is glyphosate? Glyphosate is a broad-spectrum systemic herbicide [1] used to control weeds and is the most widely used herbicide in the world. Glyphosate is the active ingredient in herbicides produced under the trade names Roundup, NASA and many others.  

Why is it important?

- In 2015, after a thorough study, the World Health Organization identified glyphosate as possibly carcinogenic [2].

- Glyphosate causes non-Hodgkin's lymphoma - a lethal cancer of the immune system [3]

- Bees, other pollinators and birds are dying en masse in Bulgaria due to overuse of agricultural biocides, incl. and glyphosate [4,5].

- Glyphosate has a direct impact on the health of farmers and small gardeners who use it - In the United States, more than 10,000 farmers have filed lawsuits against Bayer / Monsanto, the manufacturer of Roundup. In the latest case, Bayer / Monsanto was ordered to pay $ 2.424 billion for disability and cancer.

- Glyphosate remains not only in the soil but also in processed products such as bread [6], beer [7] and others, in which glyphosate-treated crops are used. Glyphosate is also found in the water we drink.  

Where are glyphosate-based herbicides used in Bulgaria?

Everywhere! In the green areas of kindergartens, in parks, in private gardens and yards of houses, golf and football fields, stadiums, parks, all grassy areas. It is a myth that the grandmothers in the village produce "pure" tomatoes and vegetables.  

Where there is a ban on glyphosate?

There are different levels of prohibition on the use of glyphosate in 39 countries around the world [10].

- Luxembourg is the first country in the EU to introduce a total ban on glyphosate-containing herbicides on 1 February 2020.

- Belgium, Italy, France and Malta have banned the use of glyphosate in the treatment of public and private gardens, parks and sports venues.

- In 2018, the Czech Republic, Italy and Denmark banned the treatment of crops before harvest so that it does not remain in the food.

- In July 2019, the Austrian Parliament voted for a total ban on glyphosate, which has not yet entered into force [11].

- In 2019, Angela Merkel said that glyphosate will be banned until 2023 [12].

- The use of glyphosate for non-commercial purposes is prohibited in the Netherlands. - From 1 January 2020, in France the use of dangerous pesticides is prohibited, incl. and glyphosate less than 20 meters from buildings, including schools, homes, office buildings, and for private gardens and vineyards. EUR 25 million has been set aside for the implementation of the regulation, and another EUR 14 million will support research into the effects of chemicals on human health and the environment [13].  

1.     https://en.wikipedia.org/wiki/Glyphosate

2.     https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27552246/

3.     https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887

4.     https://www.soundtrack.bg/2018/06/28/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D1%892%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81/ 5.     https://www.bgonair.bg/a/157-direktno/184529-himikali-ubivat-pchelite-u-nas

6.     https://wickedleeks.riverford.co.uk/opinion/organics/its-time-reject-glyphosate-bread

7.     https://uspirg.org/sites/pirg/files/reports/WEB_CAP_Glyphosate-pesticide-beer-and-wine_REPORT_022619.pdf

8.     https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/gentechnik/hintergrund/faqglyphosat.pdf

9.     https://www.baumhedlundlaw.com/toxic-tort-law/monsanto-roundup-lawsuit/monsanto-court-papers/monsanto-roundup-trial-schedule/

10.  https://sustainablepulse.com/2015/10/22/gm-crops-now-banned-in-36-countries-worldwide-sustainable-pulse-research/#.XsePuDozaDI

11.  https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/austria-on-course-to-become-first-eu-country-to-ban-glyphosate/

12.  https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/04/germany-ban-glyphosate-weedkiller-by-2023

13.  https://www.france24.com/en/20190912-five-french-cities-paris-nantes-grenoble-ban-use-pesticides  

On behalf of „ForTheNature Coalitionhttp://forthenature.org/. Currently more than 50 organisations support the Coalition  

Svetla Nikolova, Agrolink Association, Sofia, 50 Yanko Sakazov 50 Phone + 359888359239, www.agrolink.org, agrolink@agrolink.org   


Коалиция за да остане природа, Светла Николова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Коалиция за да остане природа, Светла Николова ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...