ДА ОПАЗИМ ГОРАТА В БОРИСОВАТА ГРАДИНА!

Нека не позволим изсичането на Парка на София навръх 135-ата му
годишнина.

ДО Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА СОФИЯ


ДО Г-ЖА ЙОАНА ХРИСТОВА
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ
„ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ“
СТОЛИЧНА ОБЩИНА


ДО Г-ЖА ЛОРИТА РАДЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДО Г-Н АЛЕКСАНДЪР ТРАЙКОВ
И.Д. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИИ ПО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА
КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ДО
АРХ. ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО"
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДО
АРХ. АТАНАС КОВАЧЕВ
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА ПО РАЗРАБОТКА НА ПУП НА ПАРК „БОРИСОВА
ГРАДИНА“

ДА ОПАЗИМ ГОРАТА В БОРИСОВАТА ГРАДИНА!

„Княз Борисовата градина“ - рядко чуваме цялото име на това прекрасно парче дива
природа в сърцето на столицата. „Княз Борисовата градина“ продължава вече 135 години достолепно да заявява себе си като своеобразен „резерват“ и уникално място за почивка и контакт с природата. „Княз Борисовата градина“ - домът на много представители на флората и фауната.
Но:
На фона на продължаващ от 2015 г. процес на подготовка за нов подробен устройствен план на парк „Борисова градина“, през последната година общината проведе инвентаризация на гората на базата, на която се подготвя сеч на дървета в частта от парка, предвидена по проекта за Подробен устройствен план за застрояване (административна сграда, музей „Зелена София“, паркинг и други) с аргумент, че са опасни. След проверки беше установено, че вместо оповестените от общината 489 дървета само в този малък участък на лесопарка, за сеч са маркирани 733 дървета, а още 111 – за кастрене, въз основа на неприложима в градска среда горскостопанска нормативна уредба!
Ако това бъде прието, колко ли дървета ще се окажат „опасни“ в целия парк? И не се ли изпълнява предварително проект за ПУП, към който 1) на етап обсъждания имаше масови възражения, 2) не изпълнява изискванията на журито на конкурса за проекта и 3) все още не е влязъл в сила. За да спрем това беззаконие, настояваме:
1. Планираната сеч на 733 дървета да бъде проведена съгласно предложените
критерии на Комисията за проверка на маркирането! Изсичането на опасни дървета
съгласно решение, взето по време на заседание, проведено на 25.07.2017 г. от
Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към
Столична община да става само въз основа на критериите, изготвени от
назначената със Заповед СОА17-РД91357/04.10.2017 г. Комисия за извършване на
проверка на маркирани дървета. Критериите следва да бъдат одобрени и
спазвани при по-нататъшни мероприятия за премахване на опасни дървета на
територията на „Княз Борисова градина“.

2. Да не се приема т.нар. инвентаризационна оценка като обосновка на извършване на сечи в парк „Княз Борисовата градина“. Планирането на бъдещите сечи е
извършено на база неприложим закон за Борисовата градина и следва да се
съобрази с изискване №5 за екологосъобразна стратегия за биоразнообразието на
парка, което трябва да бъде част от ПУП на парка според журито на конкурса ). -.
Настояваме за предварително представяне и обсъждане на тази екологосъобразна
стратегия с широк кръг заинтересовани страни на минимум 2 обществени събития
и аргументирани отговори на предложенията към стратегията, отправени от
заинтересованите страни. Тази стратегия като част от ПУП не беше показана в
проекта, публично представен от „Ковачев архитекти“ на 13.07.2017 г.


3. Настояваме разглеждане от страна на НАГ на представения проект за ПУП с оглед
факта, че в него са налице отклонения от концепцията, спечелила конкурса (например, т.нар. преходи чрез екодукти са заменени с подлези) и с оглед факта, че не са изпълнени препоръките на журито (виж стр. 20-23), които са задължителни за проектантите като част от заданието на договора за разработка на ПУП, а именно:

- Да не се допуска ново строителство на сгради;
- Никаква намеса в резерватната част на парка – резерватна част (от езерото
Ариана, включително Слончето, езерото с лилиите, паметника Братската
могила до алея Яворов) и североизточна част от тенис кортовете
„Академик“;
- Да не се предвиждат нови транспортни връзки в парка;
- Да се премахнат от резерватната част всякакви заведения и неприсъщи
сгради;
- Да се предвидят нови пешеходни и велосипедни връзки между различните
части на парка, разделени от булеварди;
- Да се подобри сигурността;
- Да бъде разрешен проблемът със съществуващите сгради – в частност в
полза на общественото им ползване;
- Да не се допуска формиране на УПИ с голяма площ, които да позволят
значително застрояване или изграждане на паркинги на територията на
парка.

4. Настояваме за преработка и публично представяне на проекта с оглед тези
задължителни за ПУП на парк „Борисова градина“ изисквания според договора за
изработката на подробния устройствен план!

 

 

 

p.s. Петицията може да бъде разпространявана и на хартия чрез разпечатването ѝ от следния линк: https://drive.google.com/open?id=1pCPFz5x1mYNfNxh5vnrwhTxOBGB5JU9i

 

Подписките на хартия се събират в офиса на БДЗП: Адрес: гр. София 1111, п. к. 50 ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1

 

 


Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Коалиция "За Да Остане Природа в България", Зелени    Свържете се с автора на петицията