ЗА СПИРАНЕ НА НЕЗАКОННИТЕ СЕЧИ, ЧРЕЗ НОВ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА

Коментари

#6

Наложителна е промяна в ГОРСКОТО НОРМАТИВНО законодателството, като най - ефективна мярка за контрол и наказване на виновните физически и юридически лица за палежите и незаконните посегателства в горските територии като незаконна сеч, лов и транспорт без необходимите документи. Решението е просто да бъде записано в законодателството, след като бъде внесено предложение в Народното събрание, съвместно от Началниците на МВР, РСПБЗН и ИАГ за промени в Наказателния кодекс, Административно-процесуалния кодекс и Закона за горите, чрез служебно наблюдение на горските територии с видеокамери (мобилни и стационарни) с който заснемането на видео и снимка от едно „Длъжностно лице“ /камери има всеки горски на служебния таблет за издаване на превозни билети/ да бъде прието като доказателство. Видео-заснемането да послужи, като неоспоримо доказателство по закон в Съдебна зала и основание за съставяне на АУАН на нарушителите подпалвачи на гори без да е необходимо потвърждение от допълнителен свидетел на палежа или нарушението в горите.
Необходимо да бъдат предприети действия за увеличаване на правомощията на горския стражар, тъй като в повечето от случаите, той е изправен сам без „свидетели“ срещу групите от извършители на нарушенията в горите и горския сега е с ограничени правомощия на неговите действия разписани в чл. 190 и чл.191 по закона за горите и в чл. 18 от наредбата за контрол и опазване в горите. Факт е, че сега нарушителите в горите си позволяват да унижават, псуват и дори да нападат физически с брадви, ножове и моторни триони длъжностно лице /горския стражар/ когато е сам в гората. За да има по-голяма ефективност срещу организираните групите от нарушители в горите, е необходимо да бъдат дадени по–големи законови правомощия на длъжностното лице „горския стражар“ защото той обикновено е сам „без свидетели“ в гората и при евентуална саморазправа с нарушителите може лесно да бъде обвинен за превишаване на права по закон, но за съжаление в момента длъжностните лица /горските стражари/ в горите са без достатъчно права по закон, за да имат възможност да предприемат сериозни законни действия, за задържане и наказване на нарушителите.
Като предложение за промяна в законодателството е достатъчно да бъдат приети нашите предложения, но и във възможно кратки срокове разписани в нормативната уредба в горите и Българското законодателство. За целта предлагаме следните частични изменения в Закона за горите, АПК и НК :
I. Ново частично изменение в Закона за горите;
Чл. 190. (1) Функциите по опазване на горските територии, независимо от тяхната собственост, се възлагат на лица с лесовъдско образование.
(2) Лицата по ал. 1:
1. /нова - имат право да извършват заснемане с технически средства на нарушителите и превозните средства и вземат всякакви превантивни мерки с цел /опазване на поверените им горски територии от незаконни ползвания и увреждания;
2. следят за спазването на правилата за сеч и другите ползвания от горите, опазването на съоръжения, сгради, гранични и други знаци и обекти;
3. /нова - имат право да /проверяват всички документи за сеч, паша, лов и други ползвания от горите;
4. следят за спазването на противопожарните правила, а при пожар предприемат действия за неговото ограничаване и потушаване;
5. следят за появата на болести, вредители и други повреди;
6. опазват защитените видове животни и растения и следят за спазването на режимите на защитените територии и защитените зони;
7. сигнализират незабавно органите на Министерството на вътрешните работи при установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с дейностите в горите, и съдействат за тяхното разкриване;
8. /нова - имат право да /дават предписания при констатиране на пропуски и нарушения;
9. /нова - имат право да /издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности при констатиране на нарушения в горските територии;
10. /нова - имат право да /задържат вещите - предмет на нарушения, както и вещите, които са послужили за тяхното извършване;
11. уведомяват незабавно органите по Закона за устройство на територията за извършване на незаконно строителство в горските територии;
12. /нова - имат право да/ спират превозни средства, които превозват дървесни и недървесни горски продукти, за проверка на техния произход.
Нова алинея (3) към чл.190. При и по повод изпълнение на трудовите задължения лицата по ал. 1 са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква "б" от Наказателния кодекс.

Чл. 200. (1) При изпълнение на служебните си задължения горските инспектори /ново и лицата по чл.190/ имат право да:
1. /ново проверяват самоличността на физическите лица и/ отвеждат принудително нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните работи;
2. използват физическа сила и помощни средства /ново и извън поверените им за опазване горски територии в района на дейност на съответното държавно предприятие също и назначените лица за опазване на горските територии - общинска собственост и извън поверените им за опазване горски територии на територията на съответната община или общини, в които попадат тези територии, включително и извън установеното им работно време/ само ако не могат да изпълнят служебните си задължения по друг начин, при:
а) противодействие или отказ да се изпълни законово разпореждане;
б) задържане на правонарушител;
в) нападения срещу служителите или граждани;
г) групови нарушения на обществения ред;
3. задържат лице, което:
а) не се подчинява на законно разпореждане;
б) оказва съпротива при изпълнение на законно разпореждане;
4. използват при установяване на нарушения по този закон и подзаконовите актове по прилагането му технически средства или системи, заснемащи или записващи /ново видео със служебна камера монтирана на рамо или челна на челото , смартфон или таблет/:
а) деянието, датата и точния час на извършеното нарушение;
б) извършителя, свидетелите, както и средствата, използвани за извършване на нарушението;
5. използват моторни превозни средства със специален режим на движение;
6. носят и използват за служебни цели служебно дълго и късо оръжие за охрана и опазване на / ново държавната и общинската собственост или за собствеността за която са наети да опазват/ .
(2) При задържане на правонарушител по ал. 1, т. 3 незабавно се уведомяват компетентните полицейски органи.
(3) При предаване на задържания правонарушител на съответните полицейски органи се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на полицейските органи. Протоколът съдържа:
1. собствено, бащино и фамилно име на съставителя и неговата длъжност;
2. дата на съставяне на протокола;
3. дата и място на задържането;
4. описание на обстоятелствата, при които е било задържано лицето;
5. собствено, бащино и фамилно име на задържаното лице, ЕГН, постоянен или настоящ адрес;
6. обясненията или възраженията на задържаното лице, ако е направило такива;
7. собствено, бащино и фамилно име на свидетелите (ако има такива), ЕГН, постоянен или настоящ адрес и техните писмени показания;
8. подпис на горския инспектор/ ново или лицето по чл. 190/ .
(4) Преди предаване на лицето и съставянето на протокола по ал. 3 на задържаното лице се извършва медицински преглед.
(5) Горските инспектори/ ново и лицето по чл. 190/ използват физическа сила и помощни средства по ал. 1, т. 2 след предупреждение, с изключение на случаите на внезапно нападение. Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението и личността на правонарушителя, като горските инспектори/ ново и лицето по чл. 190/ са длъжни:
1. по възможност да пазят здравето и да вземат всички мерки за опазване живота на лицата, срещу които са насочени;
2. да преустановят използването на физическа сила и помощни средства незабавно след постигане целта на приложената мярка.
(6) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени.
(7) След използване на физическа сила и помощни средства горските инспектори изготвят доклад до ръководителя си.
(8) Помощни средства /които имат право да използват лицата по чл.200 / са: белезници, каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни - кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства.
(9) Оръжието по ал. 1, т. 6 и по чл. 190, ал. 5 може да се използва единствено при неизбежна отбрана, когато използването му се явява абсолютно необходимо. За всеки случай на използване на оръжие се изготвя писмен доклад, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи.
(10) Условията и редът за използване на помощни средства, моторни превозни средства със специален режим на движение от горските инспектори, както и организацията и редът за принудително отвеждане на нарушителите с неустановена самоличност в най-близкото районно управление на Министерството на вътрешните работи се определят с наредбата по чл. 148, ал. 11.
II. Ново в Наказателен кодекс.
Чл. 12. (1) Не е общественоопасно деянието, което е извършено от /ново – длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, от Наказателния кодекс / при неизбежна отбрана - за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.
(2) Превишаване пределите на неизбежната отбрана има, когато защитата явно не съответствува на характера и опасността на нападението.
(3) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище.
(4) Деецът не се наказва, когато извърши деянието при превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако това се дължи на уплаха или смущение.

Чл. 12а. (1) Не е общественоопасно причиняването на вреди на лице, извършило престъпление /ново – и лице извършило нарушение по закона за горите/ при неговото задържане за предаване на органите на властта и предотвратяване на възможността за извършване на друго престъпление, ако няма друг начин за неговото задържане и ако при това задържане не е допуснато превишаване на необходимите и законосъобразни мерки.
(2) Необходимите мерки за задържане на лице, извършило престъпление, се превишават тогава, когато има явно несъответствие между характера и степента на обществената опасност на извършеното от задържаното лице престъпление и обстоятелствата по задържането, както и когато на лицето без необходимост се причинява явно прекомерна вреда. В тези случаи наказателна отговорност се носи само в случаите на умишлено причиняване на вредата.

Чл. 42б. Пробационната мярка задължителна регистрация по настоящ адрес е явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице в съответствие с определената от съда периодичност, но не по-малко от два пъти седмично.
(2) Пробационната мярка задължителни периодични срещи с пробационен служител се провежда в пробационната служба, на чиято територия е настоящият адрес на осъдения. По изключение те може да се проведат на друго подходящо място, определено от пробационния служител, ако важни причини налагат това. Срещите са планирани или извънредни по искане на пробационния служител или осъдения.
(3) Пробационната мярка ограничения в свободното придвижване е налагане на една или няколко от следните забрани за:
1. посещаване на точно определени в присъдата места, райони /В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ/ и заведения;
2. напускане на населеното място за повече от 24 часа без разрешение от пробационния служител или прокурора;
3. напускане на жилището, което обитава, за определен период от денонощието.
(4) Пробационната мярка включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие е насочена към трудова интеграция или изграждане на социални навици и умения за законосъобразно поведение на осъдения.
(5) Пробационната мярка безвъзмезден труд е труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на свободата на осъдения.
Предлагаме за "Системно" нарушение на Закона за горите, да се носи наказателна отговорност по НК - една година налагане на пробационната мярка ограничения в свободното придвижване райони В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ за извършителите на деянието /нарушителя да бъде временно ограничен да посещава месности в горите, където той е извършил незаконната сеч/ „Пробационната мярка“ по Чл. 42б ал.(3) т.1.
Предлагаме за посегателство срещу наетите лица /горските стражари/, като лица по чл.190 ал. (1), изпълняващи функции по опазване на горските територии, да се носи наказателна отговорност по НК - една година ефективна присъда за извършителите на деянието или „Пробационната мярка“ по Чл. 42б ал.(3) т.1 за ограничения в свободното придвижване на лицето извършител в горска територия, за която горския стражар е нает да опазва .
Предлагаме също видео заснемането със служебна камера на нарушението от горския стражар /длъжностно лице/ да послужи като „неоспоримо доказателство“ на прокуратурата, което да бъде внасяно в съда при обжалване на Наказателните постановления срещу нарушителите в горите.
III. Ново в Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
"Видеонаблюдение" е техническа форма на обработка и съхранение в предвидения в закона срок на лични данни, извършвани при спазване на изискванията за защита на личните данни и на разпоредбите и на този закон, свързани с изискванията при обработката на лични данни съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), включваща заснемане на лица в охраняванните горски територий и запис на получените данни.
"Сигнално-охранителни известителни системи" са алармени системи против навлизане на моторни превозни средства в районите с концентрация на нарушения в горите , включващи централни или местни пултове, контролни панели, датчици, средства за сигнализация и устройства за предаване на сигнали на разстояние, които подават сигнал при опит да бъдат преодолени бариери и правните норми в горите за достъп на моторни превозни средства и физически лица.
Най- належащата промяна е в досегашния чл.200 и чл.190 от Закона за горите, които промени и правомощия на служителите в ДГС/ДЛС и Общински горски структури длъжностните лица ЩЕ ИМАТ ПРАВО:
1. Да задържат нарушителите на мястото на извършване на нарушението, до като пристигнат органите на МВР.
2. Да проверяват тяхната самоличност по лична карта;
3. Да използват физическа сила и помощни средства при противодействие на нарушителите или отказ да се изпълни законово разпореждане и извън поверените им за опазване горски територии в района на дейност на съответното държавно предприятие, също и на назначените лица за опазване на горските територии - общинска собственост;
4. Да имат право да използват: белезници, каучукови, пластмасови, щурмови и електрошокови палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни - кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства – сега нарушителите не спират дори и при подаден сигнал с палка и бягат с бясна скорост, за да не бъдат заловени в горска територия.
Ние сме убедени, че тези належащи частични промени в нормативната уредба в горите и Наказателния кодекс за защита на служителите в горския сектор в България, могат да бъдат постигнати с общи цели и разбиране от страна на ръководството на ИАГ, МЗХГ и Министерство на Правосъдието и апелираме за реализиране на исканията ни и общите ни цели защото сме длъжни да запазим и предадем горите на нашите деца и внуци!!!

Александър Алащинов (Сапарева баня, 2022-01-11)

#13

Подписвам, защото трябва да спрат.

Симона Манушкина (Разлог, 2022-01-11)

#18

Гората е национално богатство, тя е на всички българи и най-вече на децата ни! От нас зависи да я опазим, нека го направим, сега, за да я има българската гора и утре.

Никола Рахнев (София, 2022-01-11)

#25

Лесовъд съм по професия.

Димчо Атанасов (Варна , 2022-01-11)

#37

Защото гората е това което са оставили дедите ни.

Момчил Бойчев (София, 2022-01-11)

#47

Подписвам се защото искам да спре незаконната сеч.

Петьо Маринов (Долни Дъбник, 2022-01-11)

#60

Вярвам, че само единна система, управляваща горското и ловно стопанство в България, може да окаже безпристрастен и качествен контрол.

Нина Йорданова (София, 2022-01-11)

#65

Не искам незаконните сечи,да ни превърнат в пустиня!Нека има бъдеще нашата Родина !

Радостин Митев (Сливен, 2022-01-11)

#72

Подписвам се, защото е незаконно!

Милена Младенова (София, 2022-01-11)

#76

Искам да има гора. Истинска.

Иванка Николова (Казанлък, 2022-01-11)

#77

Защото ме е грижа и обичам българската гора, както и професията, която работя с любов.

Цветомир Груев (Ловеч, 2022-01-11)

#80

Да запазим горите за бъдещите поколения!

Али Шуган (Якоруда, 2022-01-11)

#86

Гората е чистият въздух

Светлана Георгиева (Криводол, 2022-01-11)

#90

За да се спре незаконната сеч

Стойна Сакова-Ългън (Пловдив, 2022-01-11)

#94

Подписвам, защото тази наглост трябва да спре! Трябва да запазим природата и за идните поколения!

Илияна Ангелова (Пазарджик, 2022-01-11)

#97

Подкрепям предложението и мотивите към него. Реформата на горското стопанство е съдбовно необходима, както през 1960 година, когато беше ликвидирана епохата на "горпром"-ите. Те бяха еталона за днешния порочен модел на политическа корупция и непрофесионализъм в българската гора.

Дико Патронов (Бургас, 2022-01-11)

#98

Искам да се спре масовото изсичане на Българските гори ! Искам строги правила и закони и ефективни наказания за незаконна сеч! Искам защита на природата в България като цяло ! Искам програма за масово залесяване на незаконните сечища !

Георги Георгиев (София, 2022-01-11)

#103

Подписвам,защото защитавам запазването на всяко едно дърво,гора даващо живот на една цяла верига живот ,за опазването на околната среда и спирането на незаконна сеч и подобие.

Антония Костадинова (Искър, 2022-01-11)

#105

Горите са стратегически, жизненоважен ресурс.

Илиан Зафиров (София, 2022-01-11)

#115

Състоянието и управлението на единния горски сектор е разделено и сбъркано. В резултат на това в качествено отношение горите ни са далеч от желаното, а лесовъдите са без самочувствие, а професионализма силно занижен,,,,

Антоний Стефанов (София, 2022-01-11)

#129

Трябва да защитим българската гора

Ralica Petkova (София, 2022-01-11)

#135

Подписвам, защото се чувствам длъжна да осигуря на бъдещите поколения чист въздух и шанс за живот.

Милена Кирова (Бургас, 2022-01-11)

#140

Подписвам петицията, защото ме е грижа за българската гора!

Любен Димов (София, 2022-01-11)

#141

Трябва!!!!

Антония Тенева (Димитровград, 2022-01-11)

#148

Обичам природата и горите на България!

Деница Златанова (Перник, 2022-01-11)

#149

Подписвам, защото трябва да опазим горите на България.

Миряна Даскалова (Пловдив, 2022-01-11)

#157

Обичам гората ! Без Нея човечеството ще загине !

Borislav Filipov (Plovdiv, 2022-01-11)

#161

Трябва да има бели дробове, за да дишаме всички един по чист въздух!!

Нели Николова (Пловдив , 2022-01-11)

#162

Гората има нужда да живее

Мария Кръстева (Русе, 2022-01-11)

#182

Гората има нужда от нас ,както и ние от нея.

Марина Димитрова (Габрово, 2022-01-11)

#183

Обичам природата

Димитрия Йорданова (Пловдив, 2022-01-11)

#196

Трябва

Добрин Балтов (Благоевград , 2022-01-11)Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...