Петиция към Българските институции относно правата на пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС

Скъпи приятели, моля посочвайте валидни електронни адреси!
Dear friends, please provide valid e-mail addresses!

Подпишете и петицията в AllOut:
Also sign the AllOut Petition:
https://go.allout.org/en/a/lovemoves

(English version below)

Петиция към Българските институции
за правата на пребиваващи в България еднополови двойки,
с официално признат брак или съжителство
в друга страна-членка на ЕС  

Petition to the Bulgarian Institutions
concerning the rights of same-sex couples
residing in Bulgaria with officially recognized marriage
or cohabitation in another EU member state

 

До:

Президента на Република България

Председателя на Народното събрание на Република България

Министър-председателя на Република България

Комисията по жалби и петиции към Народното събрание на Република България

Омбудсмана на Република България

Българските медии и неправителствени организации  

 

Ние сме Лили и Дари. Заедно сме от почти 9 години. Ние сме една от хилядите еднополови двойки в България, които живеят извън закона, в правен вакуум.

Узаконихме връзката си в Кралство Великобритания. След връщането си в България отидохме в общината да подадем заявление за промяна на семейното си положение, както изисква Законът за гражданската регистрация. Отказаха ни! Оттогава се борим Столична Община, Административен съд София-град и Върховния административен съд да признаят брака ни. Вярваме в справедливостта и правовата държава, а безрезервната подкрепа на организации-защитници на човешките права, които застанаха до нас ни дава сили!

Делото за признаването на брака ни не е единствената битка, която се наложи да водим. От 2016 г. правим опити да имаме дете чрез асистирана репродукция. След 5 неуспешни опита кандидатствахме към Фонда за асистирана репродукция, който отпуска финансова помощ на двойки жена-мъж или на самотни жени с доказани репродуктивни проблеми. Отказаха ни! Отказаха ни, защото в заявлението написахме, че имаме брак и записахме имената си като съпрузи.

Липсата на признаване на правата ни, произтичащи от брака ни кара да живеем в постоянен страх:

  • Страх, че нераждалият родител никога няма да получи родителски права за детето си;
  • Страх, че ако раждалият родител почине, детето ни ще отиде в институция, поради липсата на родителски права на втория родител;
  • Страх, че ако партньорът ни постъпи в болница, ние няма да имаме информация за него и да дадем информирано съгласие за животоспасяващи процедури;
  • Страх, че партньорът ни ще почине, а ние няма да можем да наследим общото ни жилище;
  • И още много други страхове, произтичащи от липсата на права.

България е една от малкото страни в Европейския съюз, която няма правна защита за семействата на партньори от един и същи пол. Непризнаването на сключения в друга държава-членка брак между лица от един и същи пол, ведно с правните последици от него, поставя съответните лица в изключително неблагоприятно положение. Нарушава тяхното право на човешко достойнство, правото им на встъпване в брак и на създаване на семейство, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на равенство пред закона и забраната за дискриминация, основана на сексуална ориентация, гарантирани от Хартата за основните права на ЕС.

Непризнаването на сключения брак между Лилия Бабулкова и Дарина Коилова е явно нарушение и на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правата на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки (Директива за свободно движение), доколкото гражданският брак е сключен в Обединеното кралство след като лицата са упражнили правото си на свободно движение като граждани на ЕС и докато са пребивавали законно на негова територия.

За да спре дискриминацията срещу пребиваващи в България еднополови двойки, с официално признат брак или съжителство в друга страна-членка на ЕС, призоваваме към:

  • Предприемане на активни действия за промяна на законодателството на РБ и привеждането му в съответствие със законодателството на ЕС, така че да се признават съществуването и правните последици от законно сключените граждански бракове и партньорства между лица от един и същи пол в други държави-членки.  

Петицията е инициирана от: Лилия Бабулкова, Дарина Коилова, Младежка ЛГБТ организация „Действие“, Фондация „Глас-България“, правозащитна онлайн платформа „Маргиналия“ и Фондация „Ресурсен център Билитис“.  


Моля да имате предвид, че грешен или несъществуващ e-mail прави подписът ви недействителен!

 

Petition to the Bulgarian institutions
for the rights of same-sex couples residing in Bulgaria
with officially recognized marriage or cohabitation
in another EU member state

 

To:

President of the Republic of Bulgaria
Chairman of the National Assembly of the Republic of Bulgaria
Prime Minister of the Republic of Bulgaria
The Complaints and Petitions Committee of the National Assembly of the Republic of Bulgaria
The Ombudsman of the Republic of Bulgaria
Bulgarian media and non-governmental organizations

 

We're Lilly and Dari.

We have been together for nearly 9 years. We are one of the thousands of same-sex couples in Bulgaria who live outside the law, in a legal vacuum.

We got legally married in the United Kingdom. After our return to Bulgaria, we went to the municipality to file an application for change of our family status, as required by the Civil Registration Act.

We got a rejection! Since then, we have been fighting for Sofia Municipality, Administrative Court Sofia City and the Supreme Administrative Court to recognize our marriage. We believe in justice and the rule of law, and the unreserved support of the human right organizations standing by us gives us strength!

The case for recognizing our marriage is not the only battle we have to fight. Since 2016, we have been trying to have a child through assisted reproduction. After 5 unsuccessful attempts, we applied to the Assisted Reproduction Centre, which provides financial assistance to male-female couples or single women with proven reproductive problems.

We got a rejection! We got a rejection because we wrote in the application that we were married and entered our names as spouses.

The lack of recognition of our rights resulting from marriage makes us live in constant fear:

• Fear that the parent who did not give birth will never get parental rights for her child;

• Fear that if the parent who gave dies, our child will go to an institution due to the lack of parental rights of the other parent;

• Fear that if our partner is admitted to a hospital, we will not have information about them and will not be able to give informed consent for life-saving procedures;

• Fear that our partner will die, and we will not be able to inherit our common home;

• And many other fears stemming from the lack of rights.

Bulgaria is one of the few countries in the European Union that has no legal protection for families of same-sex partners. The non-recognition of the same-sex marriage concluded in another Member State, together with the legal consequences thereof, places the persons concerned in an extremely disadvantageous position. It violates their right to human dignity, their right to marry and have a family, the right to respect of personal life, the right to equality before the law, and the right to non-discrimination based on sexual orientation, as guaranteed by the EU Charter of Fundamental Rights.

The non-recognition of the marriage between Liliya Babulkova and Darina Koilova is also a clear violation of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States (Freedom of Movement Directive), in so far as the civil marriage was entered into in the United Kingdom after the persons had exercised their right to free movement as EU nationals while residing legally in its territory.

To stop discrimination against same-sex couples residing in Bulgaria with an officially recognized marriage or cohabitation in another EU country, we call for:

• Active steps to change the legislation of the Republic of Bulgaria and bring it in line with EU laws so as to recognize the existence and legal consequences of marriages and same-sex partnerships legally concluded in other Member States.

The petition was initiated by: Liliya Babulkova, Darina Koilova, Youth LGBT Organization Deystvie, GLAS-Bulgaria Foundation, Marginalia Online Platform and Bilitis Resource Center.


Please keep in mind that a wrong or non-existent email makes your signature void!


Фондация Ресурсен център Билитис    Свържете се с автора на петицията