Протестно отворено писмо до Президента на РБ (отн. ИЗБОРИТЕ)

До Росен Плевнелиев – Президент на Република България

Копие до:

Марин Райков – Министър-председател на РБ

Константин Пенчев – Омбудсман на РБ

Димитър Токушев – Председател на Конституционния съд на РБ

Красимира Медарова – Председател на ЦИК

Медии в България и чужбина

Протестно отворено писмо

дата: 23.03.2013

относно Парламентарни избори на 12.05.2013 г.

от долуподписаните български граждани от инициативата „АБГ- Асоциация на българските групи“,

подкрепени от български граждани, живеещи чужбина и в България (имената са посочени в приложението)

Уважаеми г-н Плевнелиев,

основавайки се на неотменимото си основно право по чл. 45. от Конституцията на Република България (КРБ), влязла в сила от 13.07.1991 г., се обръщаме към Вас в качеството Ви на Президент на Републиката и правомощията Ви по чл. 150. (1) от КРБ и чл. 17. (1) от Правилника за организацията на Конституционния съд. С това писмо обръщаме вниманието Ви върху проблемите с избирателното право на българските граждани, живеещи в чужбина.

Ние констатираме следните нарушения:

1. Неспазване на Конституцията на Република България, чл. 26. (1) - правна равнопоставеност на всички български граждани, както и вътрешно противоречие между чл. 26. (1) и чл. 65. (1) според чл.57. (1) (основните права са неотменими)

2. Дискриминация на българските граждани, живеещи в чужбина – в разрез с чл. 26. (1) и с косвено засегнатите чл. 35. (1) и чл. 48. (1), защитаващи правото на местоживеене и месторабота

и декларираме мнението си за:

3. Нелегитимност и противоконституционност на парламентарните избори, основаваща се върху точка 1 и 2 от горепосочените нарушения.

За да бъдат спазвани конституционните ни права на български граждани по чл. 26. (1) и чл. 42. (1) от КРБ и чл. 2. (1) от Изборния кодекс, свързани с активното избирателно право, искаме:

 • да се създадат аналогични и равнопоставени на МИР в България райони в чужбина;

 • избирателните секции да се образуват на базата на данни от преброяване на българските граждани от съответните дипломатически представителства;

 • бюлетините в България и чужбина да са идентични;

 • електронно гласуване (както предвиденото в „Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс“, обнародван в ДВ, Бр.17, 2013 г.) и/или гласуване по пощата, с оглед спецификата на местоживеене на българските граждани и големината на районите.

За да бъдат спазвани конституционните ни права на български граждани по чл. 26. (1) на КРБ, свързани с пасивното избирателно право искаме:

 • да се отстрани вътрешното противоречие в КРБ между чл. 26. (1) и чл. 65. (1), като се премахне "който няма друго гражданство".

и Ви умоляваме:

да представите в Конституционния съд съобразно чл. КРБ и чл. 17. от Правилника
за организацията на дейността на Конституционния съд
инициатива за промяна на посочените от нас нарушения съобразно посочените горе от нас искания.

Мотиви:

При насрочените от Президента на РБ парламентарни избори на 12.05.2013 г. от Решение на ЦИК от 12.03.2013 г. относно реда за произвеждане на изборите, установяваме и заключаваме, че :

----------------------------------

(МОТИВИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРОЧЕТАТ НА СТРАНИЦАТА НА АБГ във Фейсбук и тук https://www.facebook.com/events/140747539430147/?context=create)

----------------------------------

Г-н Президент,

нашите искания относно равнопоставеност на всички български граждани и тяхната неограничена възможност да упражняват своите основни граждански права, в случая активно и пасивно избирателни права, на равна основа, където и да се намират те, са изразени от АБГ в Декларация до Президентството от 06.11.2012 г. и бяха прочетени и вписани в Заключителната резолюция на състоялата се на 07.11.2012 г. в Брюксел конференция за българите в чужбина.

В заключение на състоялия се на 01.03.2013 г. Обществен съвет към Президентството Вие, г-н Плевнелиев, заявихте:„Аз смятам да спазвам Конституцията на България“. Ние, като български граждани в чужбина, се чувстваме пренебрегнати и призоваваме настоятелно към решителни стъпки в посока неотложното разрешаване на тези правни проблеми чрез представяне на инициатива от Ваша страна към Конституционния съд за промяна на посочените от нас нарушения съобразно посочените горе от нас искания.

С уважение

Велка Йордан-Йонкманс, Германия

Теменуга Трампнау, Германия

Албена Илиева, Германия

Християна Димитрова, Германия

     1. Списък на граждани, подкрепящи Отвореното протестно писмо в Петиция.бг

     2. Списък на граждани, подкрепящи Отвореното протестно писмо в мероприятие на АБГ във Фейсбук

     3. Декларация до Президентството за исканията на българи в чужбина от 06.11.2012 (АБГ)

     4. Писмо от Президентството относно прочитането на исканията на вписването в заключителната резолюция на конференцията за българите в чужбина в Брюксел

     5. Становище на Омбудсмана на РБ относно участието на българските граждани с двойно гражданство в управлението на страната

 

(С ел. поща на 26.03.2013 г.)


Велка Йордан-Йонкманс    Свържете се с автора на петицията
Facebook