ПРОТЕСТ СРЕЩУ НЕДОМИСЛЕН ПАРКИНГ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА:

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, КМЕТ НА СОФИЯ

Г-Н ПЕТЪР ДИКОВ, ГЛ. АРХИТЕКТ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ИНЖ. ПЛАМЕН ЦЪРНОРЕЧКИ, КМЕТ НА РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"

АРХ. НИКОЛАЙ КАМЕНОВ, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ", РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"

АНГЕЛ СТЕФАНОВ, ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК СОФИЯ

ПЕТИЦИЯ/ ВЪЗРАЖЕНИЕ

С настоящата петиция ние, живущите и работещите в района на бул. „Македония” от бул. „Христо Ботев” до пл. „Руски паметник”, се обявяваме категорично против изменението на план за регулация и застрояване на м. „Центъра зона Г-6”, м. „Еврейски гробища” и част от м. „Буката” в обхвата на бул. „Македония” от бул. „Христо Ботев” до пл. „Руски паметник” (район Красно село), направено с цел създаване на подземен паркинг-гараж на две нива със 730 парко-места.

Настояваме за преразглеждане на решение по т.26 по Протокол № ЕС-Г 16/06.03.2012 и възразяваме срещу издадената въз негова основа заповед № РД 09-50-253/ 13.03.2012 на главния архитект на СО за изработването на проект за изменение на плана за регулация, план за застрояване и план-схеми с крайна цел изграждането на подземен паркинг-гараж на две нива в обхвата на бул. „Македония”.

Несъгласните гореописания проект са представлявани от Инициативен комитет, като настоящата петиция е пусната за събиране на подписи от живущите и работещите в района, като възражение срещу проекта за подземен паркинг-гараж на две нива в обхвата на бул. „Македония” до отговорните административни лица, както и за сведение до медиите и в социалните мрежи. Събраните подписи и общественият отклик срещу този проект са демонстрация на решимостта да отстояваме правото си на пълноценна и равноправна страна в публичния диалог що се отнася до взимането на решения, които пряко засягат условията на живот в града, където сме избрали да живеем и работим.

Като жители на Столична община и данъкоплатци, и въпреки непосилно кратките административни срокове за запознаване с подробностите около проекта (съвпадащи и с поредица от почивни дни около националните празници), остро възразяваме срещу планираното изграждане на подземен паркинг-гараж на две нива в обхвата на бул. „Македония” със следните аргументи:

-       Няма направено гео-проучване на района за подпочвени води и не са адресирани адекватно въпросите за безопасността на подобен проект.

Районът е печално известен с многото и високи подпочвени води, които дори доведоха до спиране на строителството в района на сгради, изискващи по дълбоки основи – замразения строеж срещу МОЛ София.

-       Изводите на вентилационната инсталация на подземния паркинг-гараж ще пречат на преминаващите през бул. „Македония”, работещите и живущите на по-ниските етажи в околните сгради; ще замърсяват въздуха и ще произвеждат шум.

-       Мястото за изграждането на паркинга и в момента е едно от най-замърсените в София, а при евентуалната реализация на проекта, ще увеличи многократно тази замърсеност както на въздуха, така и на ниво на шум.

-       Проектът е в непосредствена близост до две болници – четвърта градска и МВР болница, което означава, че повишената замърсеност и увеличено ниво на шум, ще застрашат болните, лекувани там.

-       Проектът застрашава основите на околните сгради, строени преимуществено в края на 30-те години на миналия

-       Аргументът, че премахването на паркиращите в момента в района превозни средства ще позволи създаването на зона за отдих, е нереалистичен, при положение, че има очевидна несъвместимост в така представения проект между планираните места за отдих, двустранно двулентово движение, подземен гараж (със 730 парко-места) и трамвайни линии в двете посоки.

-       Определената в момента „Синя зона” не се заема в пълния й капацитет и за работещите, гостите и живущите в района няма проблем с намирането и ползването на парко-места. Не е оповестено разрастване на района или някакво драстично увеличаване на нуждаещите се от паркинг водачи и собственици на превозни средства, поради което не съществува реална необходимост за подобряване на условията за паркиране – което се явява основното обстоятелство, посочено като мотив за изменението на плана за регулация и застрояване за създаване на подземен паркинг-гараж на два нива.

-       Мястото не е пряко свързано с метроспирка, което го прави безсмислено като стратегическа точка за транспортна комуникация.

-       Линията, обявена в програмата за управление и в медиите, относно политиката на Столична община спрямо парко-местата, следва логиката автомобилите да остават извън центъра на града – подземен паркинг в района на пл. „Македония” не само противоречи на това, но и допълнително ще натовари движението в центъра на София и ще предизвика още по-сериозни задръствания на традиционно оживените пл. „Руски паметник”, бул. „Христо Ботев”, "Петте кьошета", които в момента се обслужват от достатъчно редовен обществен транспорт.

-       Към инициирането на подобен мащабен проект, чиято реализация е без доказана крайна полза и ще наруши за неопределен период от време нормалното функциониране и достъпност на централен софийски район, би следвало да се пристъпва едва след реален анализ на нуждите на живущите и работещите там, както и след допитване до тях, а не мнението им да бъде потърсено чак на етап вече изготвен проект за подземен паркинг-гараж на две нива.

С гореизброеното настояваме за преразглеждане и отмяна на проекта за създаване на подземен паркинг-гараж на две нива в района на пл. „Македония” и очакваме районната общинска администрация да предприеме необходимите действия за това.

Допълнение от

(пенсиониран немски) проф. арх. Петър Чавов

Tschawow Consult EOOD
Blvd. "Makedonia" 30, 1606 Sofia
Tel.: +359.2 / 851 77 88, Fax.: +359.2 / 954 33 72 , mobil: +359/0/877431273

Хоноруван преподавател в НБУ - София

Е-Mail: peter@tschawow.de

 

  1. Исторически контекст

Бул.”Македония” е най-широкият и беше най-красивият булевард в София с културно-историческа значимост, която включваше не само красивите стари алеи, а и много от сградите, построени от началото на 20-ия век и до края на 30-те години от известни български архитекти и инженери. По това той е сравним с бул.”Витоша”.

Един нов план за регулация и застрояване трябва да зачита тази история, да се стреми да възстанови стария булевард и да го превърне в едно по-приятно място за живеене и любопитна среда за чуждестранни туристи.

 

 

2. Процедури

За такъв проект трябва да се проведе

2.1. общ анонимен архитектурен конкурс за реализация , както това се направи за превръщането на бул.”Витоша” в пешеходна зона. Трябва да се направи ново планово задание, съобразно с принципите на устойчивото градоустройство и строителство. Сигурен съм, че ще се предложат решения за премахването на трамвайната линия по бул. „Македония”, т.е трамваят от Княжево да обръща на Руски паметник и да не продължава до Съдебната палата. Това предложих на първото обсъждане по тази тема още преди 4-5 години.

2.2. След конкурса общината трябва да осигури финансирането на проекта (има различни източници и партньорства) и след това

2.3. да възложи цялостната проектантска услуга по всички специалности съобразно ЗУТ и ЗОП, включително екологическите изисквания, без които не може да се получи строително разрешение. Тези изисквания със сигурност ще премахнат подземните гаражи. Броят на местата за паркиране трябва да се определи по показанията на трите области на „Устойчивото строителство” и съобразен само с броя на постоянните жители на булеварда. Така той ще бъде значително по-малък.

2.4. След получаване на строителното разрешение трябва да се проведе търг по ЗОП за възлагане на строителното изпълнение със заплануван план-график.

2.5. Сключване на договори с избраните изпълнители

2.5. Следва организация на строителната площадка и строителен контрол до завършването на обекта и влизането му в експлоатация. При големи инвестиционни проекти като този, тази услуга трябва да се възложи на специализирана фирма по проектов мениджмънт и то още от началото на инвестиционния процес.

 

Всички тези съображения не бяха включени в представянето на „Изменение на план за регулация и план за застрояване” на 24.04.2012 в Община „Красно село” и на свързаните с това въпроси от присъстващите граждани, водещите дискусията арх. Николай Каменов и проектантът инж. Христов от „КА -2 Арх” не можаха да отговорят  задоволително.

София, 29.април 2012 г.

 

ДОПЪЛНЕНИЕ 2

 

1. НЕСПАЗВАНЕ НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА ОБХВАТА НА ПРОЕКТА

 

1.1. Не е съгласуван с Министерство на културата, съгл. Чл.9 ал.3 ЗУТ тъй като част от проекта е в район на „обекти на културно-историческото наследство”

1.2. Проекта не изпълнява изискванията на Чл. 108 ал.2 , ал.4 от ЗУТ, касаещи обхвата и обема на проекта. Не е представено геоложко проучване.

1.3. Не са спазени изискванията на „НАРЕДБА № 8 чл.51 относно обема и етапите на подробния комуникационно-транспортен план.

 

2. НЕСПАЗВАНЕ НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА УСТРОЙСТВО НА ОБЕКТА

Основателни са опасенията относно безопасността при експлоатацията на такъв голям обект в гъсто населена зона.

 

2.1. Входно-изходните точки са крайно недостатъчни за планирания транспортен поток и капацитета на съоръжението. Особено при бедствена ситуация !

2.2. Не се вижда как са спазени изисквания на НАРЕДБА № Із-1971за строително-технически правила и норми, касаещи опасността от пожар и евакуационните мероприятия.

2.3. Не е ясно как е спазена НАРЕДБА № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

 

София, 1.май 2012 г.

 

 


Инициативен комитет    Свържете се с автора на петицията