IV Национален протест против антисемейните и антибългарски политики - 02.06.2019

ПЛАКАТ2.6_.jpgНа 02.06 в над 30 града от цялата страна се провежда Протест срещу антидетските, антисемейните и антибългарските политики, от които сме потърпевши  напоследък.

Оказва се, че проблемните области са много и агресията срещу нашите традиционни и културни ценности идва от различни посоки, задкулисно финансирана от чуждестранни фондации.

Основните инструменти на тази агресия се намират и в правителството и неговите държавни агенции, и в парламента, и в гражданските неправителствени организации, работещи за каузи срещу субсидии.

Подпишете, ако подкрепяте!

ИСКАНИЯ

4-ти Национален граждански протест против анти-детските и анти-семейни ценности

_______________________02.06.2019г.______________________ 

 

1. Категорично отхвърляне на „Национална стратегия за детето 2019-2030 г.“, произтичаща от Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016 – 2021 г., както и на всички свързани с нея планове, програми и др. 

Отмяна на Закона за социалните услуги в сила от 01.01.2020 г. и направените с него изменения в законите, изброени в Допълнителната разпоредба на Закона за социалните услуги, в това число отмяна на измененията в Закона за закрила на детето и Семейния кодекс.

Ревизия на действащото до момента законодателство в областта на закрилата на детето (в това число Закон за закрила на детето, Семеен кодекс, Закон за социалното подпомагане, всички подзаконови нормативни актове, издадени във връзка със Закона за закрила на детето, включително, но не само на Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция; Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях; всички подзаконови нормативни актове, издадени във връзка със Закона за социалните услуги; както и на всякакви други актове без нормативен характер, включително, но не само инструкции за прилагане на съответния закон, обяснителни писма и др.) и преработването му по начин, който да осигури и гарантира конституционно установеното право на родителите да отглеждат и възпитават децата си. 

При необходимост от законодателни промени, свързани със закрила на семейството и детето, такива промени да бъдат отразени преимуществено в Семейния кодекс, Наказателния кодекс и Закон за социалното подпомагане.  Отпадане на мярка „настаняване на дете извън семейството“.

В случай на насилие над дете в семейството, санкцията на закона да е насочена към насилника, като се ограничи правото му на личен контакт с детето без това да представлява основание за извеждане на самото дете извън семейството.

Конкретизиране и прецизиране на правните термини (понятия) и категории, използвани в законови и подзаконови нормативни актове, свързани със семейството и детето, така че да бъдат ясни, недвусмислени и да изключват възможност за различна интерпретация, като например дефиницията на “дете в риск” и др.

 

2. Спиране на процедурата по присъединяване и отказ от присъединяване на Република България към Трети факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето относно процедурата за подаване на жалби към Комитета по правата на детето (протокол за процедурата по комуникация).

3. Отказ на Република България от финансиране чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежки финансов механизъм (www.eeagrants.bg), както и чрез други международни източници на финансиране, на дейности, свързани с насилие над жени и деца, дискриминация по признак полова идентичност, детско правосъдие и защита правата на детето, сексуално образование (възпитание) на непълнолетни лица.

Всички проекти, програми и механизми които България приема и в които България ВЕЧЕ участва трябва да са съобразени с БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИОННИ СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ, особено в областите на отглеждане, възпитание и образование на децата. Забрана на международни, европейски и национални организации от всякакъв вид, за които е известно, че пропагандират и налагат идеологията на детското правосъдие (Juvenile Justice)  и ранно сексуално образование да извършват дейност в Република България.

4. Предвиждане на административна, гражданска и наказателна отговорност в случай на злоупотреба с вътрешни и международни актове в областта на закрилата на семейството и детето, както и в случай на незаконно настаняване на дете извън семейството и незаконно осиновяване на дете, в това число и при международно осиновяване.

5. Разследване на случаите на настаняване на деца, извън семейството, в това число настаняването им в приемни семейства и/или институции (домове за деца, лишени от родителска грижа), както и разследване на случаите на осиновяване и международно осиновяване на деца за период от 5 години назад.

6. Предвиждане на засилена административна отговорност, която да се осъществява от надежден орган, за държавни служители, изпълняващи служба във връзка с дейности по закрила на семейството и детето, включително, но не само на държавни служители в Агенция за социално подпомагане и нейните регионални дирекции, както и на юридически лица с нестопанска цел (НПО), техни членове, служители, ръководни лица и изпълнители за нарушения на българското законодателство в областта на закрилата на семейството и детето.

7. Разширяване на приложното поле на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди с регламентирането на отговорност на държавата за вреди от нарушения на Семейния кодекс, Наказателния кодекс, Закона за социалното подпомагане, закон в областта на социалните услуги, извършени от държавни служители, изпълняващи служба във връзка с дейности по закрила на семейството и детето, включително, но не само на държавни служители в Агенция за социално подпомагане и нейните регионални дирекции, както и на юридически лица с нестопанска цел (НПО), техни членове, служители, ръководни лица и изпълнители за нарушения на българското законодателство в областта на закрилата на семейството и детето и социалните услуги.

8. Закриване на Държавна агенция за закрила на детето.

9. Закриване на телефонен номер 116 111 и пренасочването му към телефонен номер 112.

10. Пререгистрация на всички юридически лица с нестопанска цел (НПО), извършващи дейност в областта на социалните грижи и/или закрила на семейството и детето чрез вписването им в отделен регистър на юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в областта на социалните грижи и/или закрила на семейството и детето. Разработване на основни насоки относно дейността на такива юридически лица с нестопанска цел.

Забрана на юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на социалните грижи и/или закрила на семейството и детето да извършват допълнителна стопанска дейност. Забрана за делегиране на държавни правомощия на частни лица (вкл. НПО), в сферата на политиките за децата, семейството и образованието.

Приемане на ясни правила в законодателството за лобирането и застъпничеството в Република България, като се въведе категорична ЗАБРАНА ЗА ЛОБИРАНЕ в целия социален сектор и образованието. Забрана лобисти да участват в обществени поръчки, съвети, комитети, да имат достъп до информация или да събират такава с анкети, формуляри и др. подобни, да участват в каквито и да било програми, финансирани от ЕС, ООН, Норвежки и Швейцарски финансов механизъм и от държавата. Искаме да се спре приватизацията на социалния сектор, държавата да си влезе в ролята и да поеме отговорност за социалната политика, насочена към благосъстоянието на народа.

Адекватен контрол върху дейността на юридически лица с нестопанска цел (НПО) в областта на детето, семейството и социалните услуги, публично достъпна пълна и изчерпателна информация за тяхното финансиране.

11. Създаване на регистър на деца с българско гражданство, осиновени извън България. Осигуряване на постоянен контрол и отчетност от страна на Министерство на външните работи върху деца с българско гражданство, осиновени в чужбина. Забрана на международното осиновяване на деца с българско гражданство.

12. Забрана за създаване на бази данни, в това число и електронни, за български семейства и деца, включително ел. дневници, освен ЕСГРАОН. В случай, че подобна информация вече е била събрана, то тя следва да бъде заличена. Забрана на представители на частния сектор, в това число на юридически лица с нестопанска цел, да имат достъп до бази данни на държавните институции и контрол на такива бази данни.

13. Премахване на задължителните сигнали (доноси) от Закона за закрила на детето. Неприемане, неотчитане и несъхраняване на анонимни сигнали. Предвиждане на административна, гражданска и наказателна отговорност за неверни сигнали (доноси) и за тормоз на семейства, чрез заплаха за сигнали към социалните институции.  

14. Предвиждане на административна, гражданска и наказателна отговорност за всякакви прояви (в това число реклама, пропаганда, обучение, книги, учебни пособия и др.) за налагане на джендър идеология и политика за сексуално образование на лица, ненавършили 18 години, както и на липсата на контрол по отношение недопускането на такива прояви.

15. Пълна забрана на пропагандирането и прокарването в Република България на идеологията на детското правосъдие (Juvenile Justice) и отхвърляне на идеята за създаване на Министерство на детето, Детски омбудсман, детски съдилища. Създадените специални стаи за разпит на деца и кризисни центрове да бъдат прехвърлени към държавата. Да се забрани участието на юридически лица с нестопанска цел (НПО) в производства във връзка със защита правата на детето и семейството.  В случаите на разпит на деца от държавни служители, органи на реда и/или съд, да се гарантира правото на участие в разпита на адвокат на родителите и/или на самите родители. Гарантиране на правото на родителите/адвокатите да получат винаги при поискване и в пълен обем всички документи във връзка с производства (административни, досъдебни и/или съдебни) относно техните деца.  Съдебните производства във връзка със защита на правата на детето и семейството да се водят от специално подготвени съдии от Брачни колегии или брачни състави на съответните съдилища.

16. Поставянето на грижата за деца сираци, изоставени деца, деца с увреждания като приоритет и основна задача в държавната социална политика. Изработване и спазване на стандарт в областта на грижата, възпитанието и образованието на деца сираци, изоставени деца, деца с увреждания.  Ефективен контрол по отношение на лицата и институциите, които полагат грижа за деца сираци, изоставени деца, деца с увреждания.   _______________________________________________________________

 

 


Протест срещу антидетските, антисемейните и антибългарски политики    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Протест срещу антидетските, антисемейните и антибългарски политики ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...