Да спасим 142 ОУ "Веселин Ханчев"

Петиция в подкрепа на запазването и развитието на 142 ОУ като самостоятелно училище

 

Ние, родителите на настоящи и бъдещи ученици в 142 ОУ в район Красно село, 

обезпокоени от задълбочаващия се натиск за допълнително ощетяване на физическата среда и дори заличаване на 142 ОУ като самостоятелно училище,

водени от необходимостта да защитим законоустановеното право на децата от района на достъп до задължителна предучилищна подготовка, начално и основно образование по прилежащ район и съответстващото задължение на Столична община да осигури този достъп,

съобразявайки се с потребностите на физическото, психологическото и образователното развитие на учениците в най-ранните образователни етапи – от подготвилен до прогимназиален, произтичащи от крехката им възраст:

 

Категорично се противопоставяме на:

 изземването на учебни и административни помещения от 142 ОУ в полза на 203 ПЕГ без равностойна замяна, в съвместно ползваната сграда на ул. „Пчела“ № 21;

 намаляването на броя паралелки, включително броя подготвителни групи, и увеличаването на броя ученици в отделните паралелки в основното училище; 

 бъдещо преобразуване на 142 ОУ чрез сливане със, още по-малко вливане във, 203 ПЕГ;

 възпрепятстването на развитието на 142 ОУ като модерно и иновативно училище, отличаващо се с индивидуализиран подход в преподаването и обръщане на внимание на потребностите на всеки от учениците, етична и спокойна учебна среда и висококвалифициран преподавателски и ръководен екип, с чиято помощ учениците постигат високи резултати на НВО, състезания, конкурси и олимпиади;

нарушаване на задължителната по закон обособеност на зоната за начален етап, включително съвместно ползване на санитарни помещения на учениците от начален и гимназиален етап;

застрашаване сигурността на малолетните ученици на основното училище чрез допускане през входа на гимназията на външни лица;

 продължаващото с години лишаване на учениците на 142 ОУ от достъп до дължимата им по закон закрита зона спорт с нормативно определени размери. Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), закритата зона за спорт за начален етап трябва да бъде с размери от 162 до 288 кв. м., а за прогимназиален етап – от 486 до 540 кв. м. Ползваният от всички паралелки на основното училище малък физкултурен салон е с размери 86 кв. м. – два пъти по-малък от минималния размер за начален етап и над 5 пъти по-малък от минималния размер за прогимназиален етап!;

 разпространяването на обиди и клевети и опетняване доброто име на 142 ОУ, неговите ученици, персонал и ръководство в социалните мрежи и медиите.

 

Подкрепяме и настояваме компетентните институции да осигурят:

 запазване самостоятелното съществуване на 142 ОУ, с неговия управленски и преподавателски екип, в което настоящите и бъдещи ученици от прилежащия и съседните на училището райони да имат възможност да се обучават и развиват при настоящите високи стандарти;

 незабавен достъп на учениците на 142 ОУ до големия физкултурен салон;

 друга – съществуваща или новопостроена – общинска сграда в Столична община, във или извън район Красно село, в която да се премести и/или осъществи исканото разширение на 203 ПЕГ, която не е обвързана с териториалния принцип, за разлика от основното училище;

 в случай на ново разделение на общинската сграда на ул. „Пчела“ № 21 между двете училища – доброволно или служебно, задължително да се вземат предвид правата и интересите и на двете страни, като:

- се запази и увеличи броят на ползваните от 142 ОУ учебни помещения, за реализиране на образователните потребности на неговите ученици; настояваме за осигуряване на допълнителни кабинети за целодневно обучение в 6 и 7 клас, за специализирани кабинети по биология, химия, физика, технологии и предприемачество, музика, изобразително изкуство, предвид многоократно заявеното желание на родителите и предвиденото STEM обучение;

- се гарантира приемът в подготвителни групи, които да компенсират острия недостиг на свободни места в детските градини в район Красно село и в частност в прилежащия район на училището;

2.5. незабавно поделяне на разходите за поддръжката на материалната база в общинската сграда на ул. „Пчела“ № 21 съобразно процентното разпределение на помещенията, а не в несъразмерно по-голяма степен в тежест на основното училище; тези допълнителни, необосновани разходи ощетяват бюджета на 142 ОУ, който следва да се насочва в развитието на образователния процес.

 

Напомняме на всички институции, участващи в образователната система и процес, че съгласно чл. 3 от ЗПУО образованието, във всички негови етапи, а не само в част от тях, е национален приоритет и се базира на няколко основни принципа, почти всички от които системно се нарушават в отношението към 142 ОУ, а именно:

ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му;

равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;

прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;

автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация.

 

Заявяваме, че щом се касае за здравето, спокойствието, образованието и развитието на нашите деца, ние, родителите, сме готови със законови средства да ги защитаваме!

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Родители 142 ОУ да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...