ПРОТИВ служебно разпределяне на общи кубици вода / ЗА промяна на Наредба 4 / 2004

ПРОТИВ служебно разпределяне на общи кубици вода / ЗА промяна на Наредба 4 / 2004 

Като професионален домоуправител, ежедневно се сблъсквам с проблеми при отчитане на индивидуални водомери в сгради в режим на етажна собственост. 

Считам, че наредбата, по която работят всички ВиК дружества в страната е ощетяваща крайните потребители, които заплащат питейна вода по два пъти (в някои случаи). 

Според текста, 20% "загуба" на вода се счита за нормална!? 

При средностатистически вход от 6-7-8 етажа с по 3 апартамента на етаж, общото потребление е между 100 и 200 кубически метра вода на месец. Как и къде могат да се изгубят между 20 и 40 м3 вода във вертикалните щрангове за 30 дни? Това са между 20000 и 40000 литра вода, която трябва да се е изпарила, след като е минала през общия водомер!?

vodomeri[1].jpg

Съгласно Наредба 4 / 2004 на МРРБ: 

Чл. 30. Изразходваната вода се отчита по водомера на водопроводното отклонение, а за сгради - етажна собственост - по общия водомер на водопроводното отклонение. Изразходваното количество вода се разпределя между потребителите в сграда - етажна собственост, въз основа на отчетите по индивидуалните им водомери по реда на тази наредба, като в разпределението се включват всички разходи в общите части на сградата и загубите на вода в сградната водопроводна инсталация.

 

Наредба 4 и заложените в нея изисквания МАСОВО НЕ СЕ СПАЗВАТ! 

Например: 

чл. 32, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Отчетеното по ал. 2 количество вода се разпределя между отделните потребители въз основа на отчетите за същия период от време на всички индивидуални водомери след общия водомер при условията и по реда на тази наредба.

чл. 32, ал. 5 При разлика в отчетеното количество вода по ал. 2 и в сбора на отчетите по индивидуалните водомери по ал. 3, по-голяма от 20 на сто, в 7-дневен срок операторът уведомява упълномощения представител на етажната собственост

чл. 32, ал. 10 Операторът на водоснабдителната система монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводните отклонения, по които се отчита и заплаща изразходваното количество вода. 

чл. 35, ал. 2 Когато периодът на отчитане на водомерите е по-дълъг от един месец, операторът ежемесечно начислява служебно количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход от редовно отчетените съответни периоди на предходната година. След отчитане на показанията на водомерите количеството вода се изравнява в съответствие с реалното потребление. 

чл. 39,  ал. 2, т. 2 (изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) за потребителите, чиито индивидуални водомери не са отчетени в срока по т. 1 или не са подадени самоотчети, се определят служебно данни, равни на средния месечен разход от последните два редовни отчета; 

Чл. 42. ал. 1 Операторите са длъжни:

т. 1. да снабдяват потребителите с вода с питейни качества при равни условия, с икономически обосновани разходи за доставката ѝ до имотите им

___________________________________________________________

Видно от цитираните извадки, тази остаряла наредба трябва да се промени! 

 

С подписа си в тази петиция, Вие декларирате, че сте съгласни:

- с написаните в информацията към петицията твърдения;

- желаете промяна на Наредба 4, чрез която да се постигне справедливо отчитане/заплащане на използваната вода; 

- сключването на индивидуални договори с всеки потребител, а не с етажна собственост от страна на ВиК;

- Професионален домоуправител Враца - Люмондар ЕООД / Петър Стефанов и Фейсбук група "Спаси Враца" да представят и внесат подписката пред/във всички заинтересовани лица и институции

С подписа си в тази петиция, Вие декларирате, че сте ПРОТИВ:

- разпределяне на общи кубици вода;

- заплащането да става на база общ водомер, вместо на индивидуални отчети.

 

ВАЖНО: След подписване на петицията, трябва да отворите посочения от Вас e-mail адрес и да потвърдите гласа си! 


Професионален домоуправител Враца - Люмондар ЕООД / Петър Стефанов / Фейсбук група Спаси Враца    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Професионален домоуправител Враца - Люмондар ЕООД / Петър Стефанов / Фейсбук група Спаси Враца да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...