За възстановяване на възможността резултатите от ДЗИ по български език и литература (матура - БЕЛ) за 12-ти клас да бъдат преразглеждани и коригирани

До Министерство на Образованието и Науката на Република България

 

Уважаеми г-н Министър,

За първи път през завършилата учебна 2021/2022 година, в резултат на мерките от последната вълна на образователната реформа, зрелостниците бяха оставени в положение, което не предвижда каквато и да било корекция на оценка от ДЗИ по български език и литература (БЕЛ), дори и в случай на идентифицирани недостатъци при оценяването и ясно аргументирани основания за преразглеждане на оценките.

В резултат, дори и при случай на погрешно спрямо критериите на МОН оценяване, зрелостникът остава с първоначалната си оценка, без възможност за промяна. За цял живот.

В допълнение, с отпадането на все повече и повече специализирани изпити за специалности във висшите учебни заведения, именно оценката от ДЗИ по БЕЛ е формиращият компонент с най-висока тежест, който определя бъдещото развитие на младите хора.

По отношение на резултатите от ДЗИ по БЕЛ, в настоящата 2022 год. нормативната уредба предполагаше зрелостниците да имат на разположение три учебни дни, в които да могат да разгледат оценените си зрелостни работи – на компютърен терминал в учебното заведение, в присъствието на член на изпитната комисия.

В действителност, след първите часове, в които зрелостниците разглеждаха оценените си работи, МОН прекрати достъпа, в нарушение на собствените си предписания. По този начин, онези зрелостници, които бяха планирали да разгледат в един от следващите два дни оценената си работа, резултатът от която с висока вероятност ще предопределя бъдещия им академичен и професионален път, никога не получиха такава възможност.

Някои зрелостници, успяли да разгледат оценената си работа в първия ден, са успяли и да изпратят аргументирани заявления за преразглеждане, базирани на констатации от водещи преподаватели по БЕЛ за некомпетентно оценяване, според насоките и критериите за оценяване на зрелостните работи по БЕЛ. Доколкото е известно на автора на настоящето писмо и публичната петиция към него, независимо от аргументацията, тези зрелостници са получили отговор, че „В чл.82, ал.1 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците е регламентирано, че „оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни“.

 

С настоящето настояваме за изготвянето и приемането на промени в регулаторната база, позволяващи:

  1. Възможност зрелостните работи да бъдат преразглеждани и оценявани, на базата на одобрени критерии.
  2. Възможност зрелостниците да се явят повторно на ДЗИ по БЕЛ – еднократно, в годината на първоначално явяване (такава възможност в момента съществува единствено за неявилите се по определен списък от причини, и за оценените със „слаб 2“).
  3. Възможност зрелостниците да имат достатъчно време за разглеждане на оценените си работи от ДЗИ, по одобрената от МОН процедура. 

 

С уважение,

Подписалите онлайн петиция с дата на първоначална публикация 21.08.2022 год.  

Изготвил: Зоя Йотова, зрелостник от Софийска Математическа Гимназия „Паисий Хилендарски“

21.08.2022 год.

гр. София

 

***

Subject: Petition to restore the opportunity to have the results of the State Matriculation Exam in Bulgarian Language and Literature (DZI - BLL) for Grade 12 reviewed and revised  

 

To the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria

 

Dear Minister,

For the first time ever, in the recently completed academic year 2021/2022, as a result of the latest wave of educational reform, high school seniors were left in a situation that does not provide for any possibility to have the results of their State Matriculation Exam in Bulgarian Language and Literature (BLL) re-assessed and corrected, even in case of identified evaluation deficiencies and well-argumented grounds for the revision of evaluations.

As a result, even in the event of an evaluation that is proven wrong as per the criteria of the Ministry of Education and Culture, the student has no way to address their evaluation score, effectively providing no option to have it changed. And this is for life.

In addition, with the elimination of more and more specialized entry exams for majors in higher education institutions, it is precisely this BLL State Matriculation Exam evaluation score that is the formative component with the highest weight that determines the future development of young people.

With regard to the BLL State Matriculation Exam results, in the current year 2022, the regulations assumed that the students would have three school days at their disposal in which they could review their BLL State Matriculation Exam results - on a computer terminal in their educational institution, in the presence of a member of the examination board commission.

In fact, after the first hours in which the students started looking at their graded work, the Ministry of Education and Culture suspended all access to the works in violation of its own regulations. Thus, those students who had planned to review their work on any of the following two days, the result of which work would most likely determine their future academic and professional path, never got such an opportunity.

Some students who were able to review their work on the first day have submitted reasoned applications for a reassessment based on findings by leading BLL teachers of incompetent evaluation and scoring, according to the BLL matriculation assessment guidelines and criteria. As far as the author of the present letter and the public petition is aware, regardless of the argumentation, these students received a reply that "Article 82, Par. 1 of Ordinance 11 on the evaluation of the results of the students' education stipulates that "the grades from the state matriculation exams are final".

 

We hereby insist on the preparation and adoption of changes in the regulatory framework allowing:

  1. The option to have the BLL State Matriculation Exam reviewed, re-assessed and revised based on approved criteria.
  2. The possibility for high school students to re-apply to the BLL State Matriculation Exam - once, in the year of initial apparition (such possibility currently exists only for those who did not appear for a certain list of reasons and those rated with "weak 2").
  3. An opportunity for seniors to have reasonable time to review their evaluated State Matriculation Exam works, according to the procedure approved by the Ministry of Education and Culture.

 

Respectfully,

The signatories of an online petition with an initial publication date of August 21st, 2022

Prepared by: Zoya Yotova, high school senior from Sofia High School of Mathematics "Paisiy Hilendarski"

August 21st, 2022

City: Sofia

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Зоя Йотова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...