Да спрем депортацията на Данил и Марина Кулагни, които от 22 години живеят в България. Да запълним празнотите в българското законодателство, които водят до такива абсурди.

 

Данил_и_Марина_1.jpg

For English scroll down

Марина и Данил Кулагини са майката и синът от Узбекистан, които заедно със Стефан (Мехран) Давари са задържани в СДВНЧ-Бусманци с цел депортация след 22 години фактическо пребиваване в България. Пристигат в страната ни през 2002 година, когато Данил е бил на 4 години. Марина се омъжва за български гражданин, от който има дете с българско гражданство, половин сестра на Данил, която в момента на 16 години. Поради сложна семейна ситуация, липса на съдействие и манипулация, Марина така и не успява години наред да уреди законно престоя си в България като член на семейство на български гражданин и живее като заложник. Още по тежка е вината й от това, че не успява да помогне на сина си да вземе документ при навършване на пълнолетие. Данил говори като майчин българския език, преминал е през цялата наша образователна система до 12 клас, но не успява да вземе матура поради липса на лична карта и не успява да продължи да учи. Чувства се българин като самосъзнание, тук е целият негов живот, приятели, социална среда, спомени, мечти за бъдещето. От 13.11.2023 до 25.01.2024 година Марина и Данил бяха задържани в СДВНЧ-Бусманци (затвор за мигранти). Въпреки тяхното освобождаване от Бусманци, действията по депортацията им не спират. На 14.02.2024 Данил бе изввикан в Областна дирекция на МВР - София, където е попълнил документи за издаване на пътен документ от узбекистанскоро посолство в Турция с цел връщането му в Узбекистан. Център за правна помощ – Глас в България, който работи по случая на семейството, прави всичко възможно депортацията да бъде предотвратена. Но широката подкрепа на всеки един е жизнено важна! Не трябва да позволяваме като общество и държава едим млад човек, обучен и израснал в страната ни, да бъде изхвърлен от нея, при положение, че от такива млади хора се нуждаем отчаяно! Трябва спешно да запълним празнотите в законодателството ни, трябва твърдо да се противопоставим на незаконосъобразността на самите закони!

Повече за историята ба Дани и Марина Кулагини прочетете от материал на Frognews тук: https://mobile.frognews.bg/article/288352/

Репортаж по BTV от 11.02.2024г вижте тук:   "Невидимите хора", които живеят у нас без документи - bTV Media Group - bTV  

Marina and Daniil Kulagini are the mother and son from Uzbekistan who were detained in the Detention Centre in Buzmantsi for deportation after 22 years of de facto residence in Bulgaria. They arrived in our country in 2002, when Danil was 4 years old. Marina married a Bulgarian citizen from whom she had a child with Bulgarian citizenship, Danil's half-sister, who is now 16 years old. Due to a complicated family situation, lack of cooperation and manipulation, Marina was never able to legally settle her stay in Bulgaria as a family member of a Bulgarian citizen and lived as a hostage for years. Her failure to help her son obtain a document on reaching the age of majority is even more serious. Daniil speaks Bulgarian as his mother tongue, has been through our entire education system up to grade 12, but failed to take the matriculation exam due to a lack of ID and was unable to continue his education. He feels Bulgarian as a self-consciousness, his whole life is here, friends, social environment, memories, dreams for the future. From 13.11.2023 to 25.01.2024 Marina and Danil were detained in the Detention Centre for Migrants – Busmantsi (prison for migrants). Despite their release from Busmantsi, the deportation actions do not stop. On 14.02.2024, Daniil was summoned to the Regional Directorate of the Ministry of Interior - Sofia, where he filled out documents for the issuance of a travel document from the Uzbek Embassy in Turkey for the purpose of his return to Uzbekistan. Center for legal aid - Voice in Bulgaria, which is working on the family's case, is doing everything possible to prevent the deportation. But everyone's widespread support is vital! We must not, as a society and a country, allow one young person, trained and raised in our country, to be thrown out of it when we desperately need young people like him! We must urgently fill the gaps in our legislation, we must stand firm against the illegality of the laws themselves! Read more about the story of Danny and Marina Kulagini from Frognews here: https://mobile.frognews.bg/article/288352/

Watch the BTV report from 11.02.2024 here: "Невидимите хора", които живеят у нас без документи - bTV Media Group - bTV  


Център за правна помощ "Глас в България"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Център за правна помощ "Глас в България" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...