НАЦИОНАЛНА ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА СТРАНДЖА ПЛАНИНА

Стотици километри от Странджа планина са заплашени от отравяне, заради разрешения за проучвания в района за злато.

През февруари т.г. научихме, че канадска фирма ще получи правото да търси и проучва за злато и други метални полезни изкопаеми в площ „Драка“ на териториите на общините Болярово, Стралджа и Средец.

Площ „Драка“ попада в землищата на боляровското село Оман, стралджанските села Войника, Първенец, Правдино и Александрово, и селата в община Средец Малина, Загорци, Радойново, Зорница, Светлина, Драка, Средец, Проход, Белила, Кубадин, Бистрец.

Разрешението ще бъде предоставено на столичната фирма „Зеленрок“, чийто едноличен собственик на капитала е канадската фирма „0955767 Би Си” ЕлТиДи, а зад нея стои друга канадска компания - Кю Екс Металс Корп, преименувана на 26 август т.г. на Gold Bull Resources Corp.

Наред с това едва през месец юли от медиите жителите на община Болярово научиха, че Министерството на енергетиката е предоставило още през 2014 г. разрешение за проучване за добив на злато и други метали в площ „Иглика“. Предстоят сондажи в селата Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково в община Болярово и в землищата на селата Вълча поляна, Голям Дервент и Лалково в община Елхово.

В площ „Иглика“ попадат:

язовир „Малко Шарково“,

защитена зона „Западна Странджа“,

защитена зона „Дервентски възвишения“

защитена зона „Дервенстски възвишения 1“

защитена зона „Дервентски възвишения 2“,

в които, освен царски орел, има и редица защитени видове, включени в Червената книга на България и европейските директиви. И всички те са част от европейската екологична мрежа „Натура 2000“ за опазване на птиците и местообитанията.

Воден и Шарково, две от селата, които попадат в площ „Иглика“, са едни от основните водоизточници не само за околните села в община Болярово, но и за цялата община Елхово, посочват и на сайта си от „ВиК“-Ямбол.

А освен това, в площ „Иглика“ попадат

Според Министерството на културата: 9 недвижими културни ценности – три късноантични крепости, една базилика, два манастира, късноантично селище, две надгробни могили;

Според Министерството на земеделието: земеделски земи (ниви и пасища), горски територии – държавен поземлен фонд, общинска и частна собственост, стопански двор и урбанизирана територия, тоест обитаеми жилища.

С тази подписка ние изразяваме

КАТЕГОРИЧНОТО СИ НЕСЪГЛАСИЕ В РАЙОНА НА СТРАНДЖА ПЛАНИНА ДА БЪДАТ ИЗДАВАНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОУЧВАНИЯ ЗА ДОБИВ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, ДА БЪДАТ ПОДПИСВАНИ ДОГОВОРИ ЗА КОНЦЕСИИ ЗА ДОБИВ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ КАКТО И ЗА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВА, КОИТО БИХА ОКАЗАЛИ ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА, ВЪЗДУХА, ВОДАТА, ПОЧВИТЕ, ФЛОРАТА И ФАУНАТА.


Инициативен комитет    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Инициативен комитет да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...