Kриминализиране на превъртането на километража на автомобили

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
НА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ В НАРОДНО
СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н НАСТИМИР АНАНИЕВ
Г-Н ИВАН ВЪЛКОВ
Г-Н КАМЕН КОСТАДИНОВ
Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ В НАРОДНО
СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТ "СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛИСТИ"

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,            

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ В НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

 

Във връзка с ясно заявената позиция на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на българските автомобилисти” (СБА) от 18.08.2016 г. по повод криминализиране на връщането на километража на автомобили на територията на Република България, с настоящото се обръщаме към Вас с конкретни предложения за промени в българското законодателство с цел превенция, забрана и криминализиране на превъртането на километраж на превозни средства на територията на Република България:

1.      При извършване на физическа проверка на доставените на територията на България автомобили, част от митническите процедури при вътреобщностни доставки и внос, записаните данни от митническия контрол за показанията на километропоказателя на превозното средство да бъдат вписани в информационната система за електронна проверка на валиден периодичен технически преглед, поместена на сайта на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Следва да бъде осигурен равен достъп на всички граждани до тази система.

2.      Да се вмени задължение на застрахователите да вписват данни от показанията на километропоказателя на превозното средство при извършване на всеки оглед и при сключване на застраховка „Каско“.

3.      В НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, да бъдат направени следните промени: да се добави елементът „показание на километропоказателя“ в част първа на свидетелството за регистрация, съгласно промяна на Приложение №5, при издаване при първоначална регистрация на МПС; както и да се добави изречението „показанията на километропоказателя да се записват и предоставят за достъп до информация при електронна проверка на валиден периодичен технически преглед, поместена на сайта на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в Приложение №3 „Списък на проверките, които задължително се извършват при периодичните технически прегледи“, т. 4.

4.      В информационната система за електронна проверка на валиден периодичен технически преглед, поместена на сайта на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, да бъде публично достъпна и видима история за показанията на километропоказателя на търсеното МПС включително от първоначалната регистрация и всеки надлежно проведен и електронно регистриран извършен периодичен преглед, спрямо задължителното въвеждане на същите според НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, глава втора, чл. 11, ал. 3, т. 10.

5.      В Наказателния кодекс, Глава Пета, Раздел IV, да се добави нов член със следното съдържание: „Който с цел да набави за себе си или за другиго облага възбуди или поддържа заблуждение у някого, като внесе, измени, изтрие или заличи данни от километража на брояча на моторно превозно средство и с това причини на него или на другиго вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода от една до две години и глоба до шест хиляди лева. Същото наказание се налага и на този, който, без да има право, внесе, измени, изтрие или заличи данни от километража на брояча на моторно превозно средство, за да получи нещо, което не му се следва“.

6.      В Закона за движение по пътищата, чл. 144, да се добави нова алинея със следното съдържание: „При прехвърляне на собствеността на моторни превозни средства втора употреба, независимо дали регистрирани или нерегистрирани, за да бъде сключен договорът за покупко-продажба, задължително следва да бъде предоставена на купувача, съответно – на купувача и нотариуса, надлежно попълнена сервизна книжка на продаваното моторно превозно средства.”

7.      В Наказателния кодекс, Глава Пета, Раздел IV, да се добави нов член със следното съдържание: „Който с цел да набави за себе си или за другиго облага възбуди или поддържа заблуждение у някого, като внесе, измени, изтрие, впише неверни данни или заличи данни в сервизната книжка на моторно превозно средство и с това причини на него или на другиго вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода от една до две години и глоба до шест хиляди лева. Същото наказание се налага и на този, който, без да има право, внесе, измени, изтрие, впише неверни данни или заличи данни в сервизната книжка на моторно превозно средство, за да получи нещо, което не му се следва“.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Считаме, че нашите предложения и идеи ще бъдат внимателно обмислени и че с Вашата помощ ще сложим край на тази порочна, незаконна и животозастрашаваща практика, както са сторили и редица други страни-членки на Европейския съюз.

 

С уважение,                                                                              
инж. Емил Панчев                                                                                  
/председател на СБА/

 

 


Съюз на българските автомобилисти (СБА)    Свържете се с автора на петицията