Не на връщането на цигарения дим в заведенията

Гергана Димитрова

/ #353 Малко да се образовате......

2012-12-11 10:16

През последните години този проблеме толкова актуален , че едва ли има човек, който не е чувал кои са основните му замърсители на въздуха – серни, азотни и въглеродни окиси, фини прахови частици, озон, летливи органични съединения, флуорни, флуорни и ванадиеви съединения и др.

Но за да добием по - ясна представа, нека да разгледаме степента на утежняване на атмосферния въздух с вредни вещества:

1. Kато продукти от горивни процеси:
Основните вредни компоненти на димните газове са серните окиси (SOx), които са предимно под формата на серен диоксид SO2.

Количеството на сярата, съдържаща се в горивото, което се отделя с димните газове под формата на SO2, нараства, ако съдържанието на сяра във въглищата е по-високо.

Относително ниска емисия на SO2 - обикновено 50 mg/m³ се постига при изгарянето на земен газ. Предварителното обезсеряване на земния газ се провежда, за да се предотврати корозията на транспортните тръбопроводи.

Замяната на твърдото гориво макар и да намалява замърсяването със серен двуокис, при употребата на течно гориво се отделят много повече сажди и миришещи вещества.

Най-минимално е обременяването на околната среда при производството на енергия чрез използване на природен газ.

Общо около 45% от отделящите се азотни окиси (NOx) се образуват при изгарянето на различни видове горива при висока температура (над 1000 º С) и излишък на кислород. Концентрацията им в димните газове е от порядъка на 0,01 g/m³ (грам на кубичен метър).

Последната се изменя в широки граници и зависи главно от параметрите на горивния процес и в по-малка степен от състава на горивото. Тя е по-ниска за малките и по-висока за големите инсталации.

Твърдите горива съдържат хлорни и флуорни съединения, които при изгаряне на въглищата частично се превръщат съответно в хлороводород (HCl, солна киселина) и флуороводород (HF).

При високо съдържание на влага и висока температура на горенето хлоридите се разлагат почти напълно до HCl. Над 80% от флуора, влизащ в състава на черните, и около 30% от флуора в кафявите въглища се емитира при изгарянето на въглища под формата на HF.

Котелните горива съдържат токсични ванадиеви съединения, които оказват влияние върху дихателните пътища, като затрудняват дишането.

Количеството на отделяните газове при изгарянето на различни видове горива се различават в стойностите си в зависимост от състава на горивото и от начина на изгарянето.

2. Като продукти от транспортните средства са главно:

Въглероден окис (СО) – особено са високи неговите концентрации в отпадъчните газове на бензиновите двигатели. Той е продукт на непълно изгаряне.

Въглеродния окис е извънредно токсичен газ даже при големи разреждания. Продължителното престояване в атмосфера с концентрация на СО 0,05 об.% е смъртоносно, а концентрация на СО 12,5 – 25 mg/m³ води до превръщане на 4% от хемоглобина на кръвта в карбоксихемоглобин.

Концентрациите на СО, които се създават по пътищата, са средно 12,5 – 25 mg/m³, като за кратко време те може да станат 10 пъти по-високи.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook