За сваляне на имунитета на Волен Сидеров


Гост

/ #402 Re:

2013-06-27 13:28

#3: Жоро -

ПО ПОВОД ИЗКАЗВАНЕ КЪМ ЖУРНАЛИСТИ "ЖРИЦИ НА ЛЮБОВТА. ХАЙДЕ ПРОКУРОРИ,ДЪРЖАВНИЦИ И ВЛАСТВАЩИ-СВЪРШЕТЕ СИ РАБОТАТА
Насилието е осъдимо от морална гледна точка. Насилието превръща хората в обекти и средства, то унижава и поражда всички форми на дехуманизация, за да стигне до отчуждение и неизбежно самоунищожение.Насилието по форма на изразяване е най-примитивната агресия. Върху произхода на явлението агресия влияят различни фактори, като наследствеността, генетичното, психологическото и културно влияние. Структурите на централната нервна система, хормоналните механизми, както и социалните модели на поведение оказват своето влияние и имат значение за агресията. Агресията е всяка форма на поведение, целящо да нарани или навреди на друго живо същество, което е мотивирано да избегне това третиране. 
Чл. 146. (1) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.) Който каже или извърши нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие, се наказва за обида с лишаване от свобода до шест месеца или с глоба до три хиляди лева. В този случай съдът може да наложи и наказание обществено порицание.

Чл. 147. (1) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г.) Който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление, се наказва за клевета с лишаване от свобода до една година или с глоба до пет хиляди лева, както и с обществено порицание. 
(2) Деецът не се наказва, ако се докаже истинността на разгласените обстоятелства или на приписаните престъпления.

Чл. 148. (1) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г.) За обида: 
1) нанесена публично; 
2) разпространена чрез печатно произведение или по друг начин; 
3) на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му и 
4) от длъжностно лице или от представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му, 
(изм., ДВ, бр. 10 от 1993 г.) наказанието е лишаване от свобода до две години или глоба от хиляда до пет хиляди лева, както и с обществено порицание. 
(2) (Изм., ДВ, бр. 28 от 1982 г.) За клевета, извършена при условията на предходната алинея, както и за клевета, от която са настъпили тежки последици, наказанието е лишаване от свобода до три години и обществено порицание.