ДЕКЛАРАЦИЯ от медицинските специалисти по здравни грижи заявили участие в протест на 01.03.2019 г.

До г-н Бойко Борисов –
Министър-председател на Република България

До г-н Кирил Ананиев –
Министър на здравеопазването

До г-жа Мая Манолова –
Омбудсман на Република България


ДЕКЛАРАЦИЯ

от медицинските специалисти по здравни грижи, заявили участие в протест на 01.03.2019 г. или подкрепили тази Декларация с подписа си.

Протестът ще се състои на 01.03.2019 г. от 12:00 часа пред Министерството на здравеопазването, гр. София, а за останалите градове от страната – пред общините.

Искания:

 1. Промяна на Закона за съсловните организации.
 2. Без търговски дружества в здравеопазването.
 3. Еднаква основна заплата за всички специалисти по здравни грижи независимо от местоработата или собствеността на болницата – 2 (две) минимални работни заплати за страната.
 4. Допълнителните възнаграждения и техните размери да са с регламентирани правила (в зависимост от натовареността).
 5. Връщане на медицинските стандарти.
 6. Нощен труд – /почасово заплащане/, допълнително заплащане за работа в Спешно и ОАИЛ, клас прослужено време 1.2% на година.
 7. КТД на национално ниво задължителен за всички структури в здравеопазването.
 8. Възможност за регламентирана сестринска и кинезитерапевтична практика.
 9. Промяна в категорията труд.


Уважаеми управляващи,

Това са най-основните ни искания за да запазим професиите на специалистите по здравни грижи и да останем и да работим в България!
Защото ни омръзна да бъдем недооценени!
Защото искаме нормални заплати и добри условия на труд!
Защото ние сме тези, които се грижат за здравето на хората!
Защото не искаме повече да носим системата на гръб!

СТИГА!
Вие имате ли волята да сложите ред в системата?
Срок – до 01.04.2019 г., след това ПАК ПРОТЕСТ!
To Mr. Boyko Borisov –
Prime Minister of the Republic of Bulgaria

To Mr. Kiril Ananiev –
Minister of Health

To Mrs. Maya Manolova –
Ombudsman of the Republic of Bulgaria


DECLARATION

by medical healthcare specialists who opted for a protest on March 1, 2019, or supported this Declaration with their signatures.

The protest will take place on March 1, 2019 from 12:00 pm in front of the Ministry of Health, Sofia, and for the other cities of the country – in front of the municipality buildings.

Demands:

 1. Changes in the Professional Association Act.
 2. No trading unions in the healthcare.
 3. Equal basic pay for all healthcare workers no matter their work location and the hospital’s ownership – 2 minimal working salaries for the country (2 x 287€ ≈ 575€ per month).
 4. Additional rewards and their rate must be regulated depending on the workload.
 5. Recovery of the medical standards.
 6. Night work (hourly pay rate), additional pay for work in emergency unit, anesthesiology and intensive care unit, period of service rate of 1.2% per year.
 7. Collective employment contract must be mandatory for all structures in the healthcare in the country.
 8. Possibility for regulated nursing and physiotherapy practice.
 9. Changes in the work category.


Dear Government,

These are our most basic demands to keep the professions of healthcare specialists and to stay and work in Bulgaria!
Because we are tired of being underestimated!
Because we want normal wages and good working conditions!
Because we are the people who care for people's health!
Because we do not want to carry the system on our back!

ENOUGH!
Do you have the will to set the system in order?
Term – until April 1, 2019, then A PROTEST AGAIN!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Мая Илиева да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...