Не на строежа върху брегоукрепителната зона в Поморие,близо до градинката на Яворов !

Уважаеми съграждани, посетители и почитатели на град Поморие. Уважаеми съграждани на Република България.
 
В името на справедливостта, отправяме зов за подкрепа на възражението срещу строителството на поредния хотел на мястото на ресторант "Перла", върху брега и брегоукрепителния насип ! Нека се обединим против поредната глупост, против поредният опит за усвояване на държавна собственост. Върху поредната корупционна схема на общински съветници. 
 
Не бъдете пасивни ! Организации и граждани ще изготвят писма до необходимите органи. 
 

УВАЖАЕМИ, Г-Н КМЕТЕ, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Запознах се, със съобщение от 21.11.2017 г. публикувано на електронната страница на Община Поморие съгласно, което ТД „АРСИ-ХРИСТОФОРОВ И БОЙЧЕВ” ООД е внесъл инвестиционно предложение, подлежащо на обявяване по реда на чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда”, относно: „Подробен устройствен план –план за застрояване за УПИ ІІ, кв. 18А по плана на гр. Поморие /ПИ 57491.503.578 по КККР на гр. Поморие/, община Поморие”.
На основание чл. 6, ал. 9 от „Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда” и в качеството си на заинтересувано лице излагам настоящото становище с което моля, КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН да прекрати процедурата по искането за преценка от извършването на ОВОС поради неспазена процедура по уведомяване на заинтересуваните лица. В случай, че не уважите искането ми, и не намерите основание да прекратите процедурата, да постановите решение, с което приемете за необходимо извършване на ОВОС, като при определяне на обхвата на съдържанието и формата на доклада за ОВОС заявявам интерес от извършване на консултации по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Наредбата, и желая обявяването на консултациите кумулативно да се извършва чрез средствата за масово осведомяване, и разпространяване на писма или въпросници до заинтересувани организации или лица, с молба за информация и коментар по отношение на инвестиционното предложение, като основанията ми за това са следните:
I. Съобщението на Община Поморие не отговоря на условията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Съгласно цитираната новела публикуваната информация следва да съдържа: описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване на взрив;
Не по различно е и по отношение на новелите в следващите разпоредби на чл. 4 от Наредбата, т.е. няма данни за: природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения; отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране; очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.; при инвестиционно предложение за изграждане на ново съоръжение, за което на този етап не е налична пълна информация за класификацията на опасните вещества, които се очаква да са налични на площадката на съоръжението; 
II. На следващо място, след надлежна проверка установих, че липсва информация в публичен регистър по чл. 102 ЗООС, за конкретното инвестиционно предложение.
III. На следващо място установих, че липсва уведомяване за инвестиционното предложение по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата, на засегнатото население, т.е. чрез средства за масова информация и/или друг подходящ начин.
Неуведомяването на обществеността на най-ранния етап за инвестиционното намерение представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 1 ЗООС, възложителят на инвестиционното предложение информира в най-ранния етап на своето инвестиционно намерение компетентните органи и засегнатото население, като го обявява писмено. Няма писмени доказателства, които установяват, че възложителя на инвестиционното намерение е уведомил за своите намерения жителите на гр. Поморие. Редът за уведомяване на тази общественост е регламентиран в разпоредбата на чл. 4, ал. 2 НУРИОВОС, който вменява задължение за възложителя едновременно с уведомяването на компетентния орган по ал. 1 да уведоми обществеността.
*Считам, че целта на ЗООС и НУРИОВОС е да гарантира яснота, прозрачност и информираност на населението за инвестиционни предложения, а предвид констатираните от мен в настоящата процедура нарушения това не е сторено, което поставя под съмнение спазването на правата на заинтересованите лица за участие в процедурата.
IV. След проверка по така посочения в съобщението ПИ с идентификатор № 57491.503.578 по КККР установих, че имота граничи до обекти от културно–историческото наследство на гр. Поморие, намира се на самия бряг на морето, заливан от морските води и е любимо място на много граждани и гости на гр. Поморие. 
V. Следва да добавя, че към имота няма изграден път, а същият е място за разходка, плажуване и риболов, разположен под уникалния крайбрежен булевард „Яворов” и паметника на поета Яворов, от където се разкрива невероятната възможност да се любуваш на морската шир. Считам, че това е красива пешеходна зона която до 2016 г. бе общинска собственост и за гражданите на град Поморие тази инвеститорска инициатива е изненада. Що се отнася до изграждането на път до имота, то това не би могло да се случи, освен ако същия не се изгради в морски води. В случай, че такъв път все пак ще бъде изграден, то той би бил издигнат върху емблематичните за града Яворови скали и пред надвисналата над морето сцена на лятно кино Яворов.
Обективно погледнато част от ПИ с идентификатор № 57491.503.578 по КККР представлява брегоукрепващо и вълнозащитно съоръжение. 
VI. ПИ с идентификатор № 57491.503.578 по КККР се намира в непосредствена близост до Морска гара, Лятно кино – Яворов и Яворовата градинка, които безспорно са местни забележителности и символи на града. Тук искам да напомня, и за коментара на кмета на гр. Поморие – г-н Алексиев по повод реконструкцията на лятното кино: “Уникално разположеното лятно кино има голяма сантиментална стойност не само за поморийци, но и за много от гостите на нашия град. В независимо изследване на Националната телевизия е обявено за най-красивото и автентично лятно кино на България. С реализирането на проекта ще се стремим да запазим неговата неповторима атмосфера и заедно с обособяването на алея „Яворов” да възродим спомените на няколко поколения, както и да превърнем мястото в предпочитана сцена за изява на най-добрите български поети, музиканти, писатели и актьори”. 
Всяка година в гр. Поморие именно на тези места се провеждат Национални поетични празници ЯВОРОВИ ДНИ, които създават облика на града и допринасят за привличането на туристи. През 2018 година се навършват 60-години от първите Национални поетични празници „Яворови дни” в Поморие. В „чест” на Яворов, едноименният паметник и лятно кино може да бъдат превърнати в строителна площадка.
В тази връзка строителство в непосредствена близост до Лятно кино – Яворов, Яворовата градинка и Яворовите скали би довело до тяхното увреждане.

ИСКАНЕ КЪМ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН
В случай, че не прекратите процедурата по искането за преценка от извършването на ОВОС, Моля при определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС, да вземете предвид следното:
1.Имотът се намира в непосредствена близост до морето (брегоукрепително съоръжение от натрупани камъни, залети с бетон);
2.Имотът се намира в културно исторически район;
3.Имотът се намира в непосредствена близост до морска гара;
4.Към имота няма изграден път, а такъв може да бъде изграден само в морски води, върху културно-исторически скали;
5.Имотът се използва за културни и обществени цели. 
Държа и изисквам от компетентния орган да бъда уведомяван по начин, създаващ възможност за най-висока степен на разгласяване и обсъждане на конкретното инвестиционно предложение. Заявявам, че ще следя, ще бъда внимателен, ще бъда инициативен, като принципно изразявам позицията си на несъгласие и възмутеност върху посягането на културното наследство на град Поморие. Тази моя позиция се споделя от стотици граждани и гости на града ни. В подкрепа на възражението срещу инвеститорското намерение на това емблематично за град Поморие място има създадена и онлайн петиция, в която са се разписали до момента над 500 човека от страната и чужбина (стартира на 30 ноември 2017 г. на адрес: https://www.peticiq.com/da_zashtitim_pomorie
Искане към 
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН - СЕКТОР БУРГАС
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ГР. БУРГАС
МАЯ МАНОЛОВА - НАЦИОНАЛЕН ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Моля, да обърнете необходимото внимание, на така възникналия обществен казус и належал проблем за гр. Поморие. Моля, всяка институция да обърне засилено внимание и поеме присърце собствена инициатива за запазване на културно-историческото наследство на гр. Поморие. Моля за Вашата принципна позиция така, че гражданите на гр. Поморие да запазят културното наследство и законността в града.

24232771_1632151800157651_7370231079320079559_n.jpg

Василена Стоянова Атанасова    Свържете се с автора на петицията