Петиция за незабавно спиране строежа на клуб Бунарджик в Пловдив

 

До

До кмета
на община (район) Пловдив
гр. Пловдив
област Пловдив

До

Министъра на околната среда и водите

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за спиране на строеж заради нарушаване на режими 2а и 2б от заповедта и за обявяване № РД466/22.12.1995.на природна забележителност "Хълм на освободителите".Уважаема госпожо министър, Уважаеми г-н кмет,

 

на основание чл.224 а, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл. 224 ал.2 т.3 и чл. 169 ал.3 сте ДЛЪЖНИ да спрете строежа заради нарушаване на режими 2а и 2б от заповедта и за обявяване № РД466/22.12.1995.на природна забележителност "Хълм на освободителите" и да накажете нарушителите за нанесените до сега необратими щети с цялата строгост на закона.Прилагам:ЗАПОВЕД № РД-466 от 22 декември 1995 г.
На основание чл. 18 и 22 от Закона за защита на природата с цел запазване на ландшафта на уникални геоморфоложки образувания:
1. Обявявам за природни забележителности част от тепетата в Пловдив, както следва:
а) Младежки хълм в района на Трето кметство - кв.368 (нов) по кадастрално-регулационния план, с площ 36,2 ха и граници: от север - имоти пл. № 91 от XI до 31, от 32 до 41, от 68 до 75 и ул. Велбъжд; от изток - имот пл. № 115 и парцел II (болница) от кв.368 (нов); от югоизток и юг - бул. Л.Каравелов, алея между градина “Мадара” и Младежки хълм, бул. Хр.Ботев; от запад - бул. Копривщица;
б) Данов хълм в района на Четвърто кметство - кв.65 (нов) по плана на централната градска част, с площ 5,3 ха и граници: от север - ул. Георги Костов, имоти пл. № 458 и 457, парцели - III, XII, IV - 460; от изток - ул. Ангел Букурещлиев, парцел V, VI - 464, имоти пл. № 461, 462 и 465; от югоизток - имоти пл. № 1347 и 134

8; от юг - ул. Дондуков; от запад - ул. Тодор Каблешков и парцели - VII - 510, 511, VIII - 512, IX - 515, Х - 516;
в) Хълм на освободителите в района на Четвърто кметство - кв.328 (нов), II и IV гр.част по кадастрално-регулационния план, с площ 22,0 ха и граници: от север - имоти пл. № от 144 до 235 и ул. Волга; от изток - имоти бул. Цар Освободител; от юг - имоти пл. № 881, 882, 883, ул. Никола Петков, имоти пл. № от 884 до 890; от запад - имоти пл. № от 891 до 912, от 117 до 142.
2. В границите на природните забележителности забранявам:
а) всякакво строителство с изключение на поддържане на съществуващи сгради, алеи и паркови съоръжения;
б) разрушаване и изземване на скални маси;
в) унищожаване или увреждане на естествената и парковата растителност;
г) безпокоене на птиците, вземане на яйцата и малките им, разрушаване на гнездата;
д) палене на огън;
е) паша на домашни животни;
ж) внасяне на нехарактерни растителни видове в границите на ПЗ Младежки хълм.
3. В срок до 1 година от обнародването в “Държавен вестник” Община - Пловдив, респ. III и IV кметство да означат границите на обектите на терена с трайни и ясно видими знаци и да поставят указателни и информационни табелки на главните подходи.
4. Община - Пловдив, III и IV кметство, да определят длъжностните лица от администрациите, отговорни за стопанисването и опазването на природните забележителности съгласно определения с тази заповед режим.
5. Обектите да се впишат в Държавния регистър на защитените природни обекти.
6. Нарушителите на заповедта се наказват съгласно чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в “Държавен вестник”.
Министър: Г. Георгиев
70026
Извадка от Неофициален раздел бр.3 от 09.01.1996 г. на ДВ

 


Всички засегнати граждани    Свържете се с автора на петицията