За втори учител по български език в гр. Бяла Църква, Украйна

ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

АКАД. СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ

КОПИЕ: ДО МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ

 

 

 

ПЕТИЦИЯ


Относно: назначаването на учител по български език в Белоцърквенското специализирано общообразователно училище I – III степени № 1 с разширено изучаване на славянски езици в гр. Бяла Църква,Украйна

 

Уважаеми господин министър,

Обръщаме се към Вас със следната молба:

На 29 ноември 2012 година администрацията на Белоцърквенското специализирано училище I-III степени № 1 със разширено изучаване на славянски езици към градския съвет на гр. Бяла Църква, Киевска област (Украйна) отправи до извънредния и пълномощен посланик на република България в Украйна господин Красимир Минчев официално писмо-обръщение № 179. В него се съобщава, че съгласно решението на градския изпълнителен комитет на гр. Бяла Църква от 10.04.2007г. № 142 горепосоченото учебно заведение работи като специализирано общообразователно училище I–III степени с разширено изучаване на славянски езици. От 1-ви септември 2007 г. в това училище като втори чуждестранен славянски език наред с полски се изучава и български език.  През този период 418 ученици усвоиха български език. През учебната 2012/2013 година български език изучават 259 ученици от пети до единадесети клас включително (общо в 19 класа).

За периода на преподаване на български език в посоченото училище се смениха няколко учители. Много усилия положи етническата българка Лариса Дмитриевна Кирова. Под нейно ръководство се провеждаше училищната олимпиада по български език, учениците на училището участваха в отбелязването на 160-тата годишнина от рождението на Иван Вазов в Посолството на Република България (09.07.2010 г.), в Общоукраинския младежки форум (2010 г.), в IV Международна олимпиада по славистика (23.01.2011 г. – първо място по български език), при защитата на научноизследователските работи на МАН ("Малката академия на науките" научно дружество на учениците на Украйна) на 17.01.2011 г. в секцията «Български език» (първото място получи работата, озаглавена «Фитонимите в българския език (на базата на село Нови Троян, Одеска област)»).

В настоящия момент български език в училището преподава Андрей Александрович Будугай, българин по произход. Той има висше филологическо образование (украински език и литература), изучавал е български език по време на специализацията си в Софийския университет «Климент Охридски» през учебната 2001-2002 година. Неговото седмично натоварване е 39 часа (повече от 2 норматива). За един учител такова натоварване е много голямо и изморително. Ако съществуваше възможността да има още един педагог, то двама учители биха могли по-ефективно и да преподават, и да провеждат културно-възпитателна дейност сред учениците, които изучават български език, и да съхранят изучаването на българския език в училището, проявило инициативата да въведе такова мащабно преподаване на този език в регион, където няма голямо количество българи.

Трудността се състои още и в това, че в училището няма подходящи учебници и учебни пособия, предназначени за преподаването български език в училища за чужденци. На учителя постоянно се налага самостоятелно да съставя упражненията за всяка от 7-те паралелки (български език се преподава от 5-ти до 11-ти клас включително), да ги разпечатва или копира за всеки ученик. В училището няма и кабинет по български език, за разлика от преподаването на полски език, за него има и кабинет, и необходимите материали, и преподаването се осъществява от двама учители, единият от които е гражданин на Полша.

Би ни се искало да се продължи започнатото важно дело по популаризиране на езика и културата на България, още повече че в тази посока вече е направено не малко. Педагозите от това учебно заведение са разработили авторски програми за специалните и факултативни курсове («Приказки на източните, западните и южни славяни» за деца от 1-ви до 4-ти клас, «Увод в славянознанието» за деца от 5-ти до 6-ти клас, «История на славянските държави» за деца от 7-ми до 9-ти клас, «Митология и вярвания на славяните» за 9-ти и 10-ти клас, «България: страна на непокорените славяни»), които дават възможност на възпитаниците на училището да научат повече за историята, традициите, обичаите и културата на братските славянски народи, в частност на българския.

Уважаеми господин министър, обръщаме се към Вас с молба за назначаване от Министерството на образованието, младежта и науката на България, на специалист, гражданин на Република България, който да заеме цялото вакантно място на учител по български език в Белоцърквенското специализирано общообразователно училище I–III степени № 1 с разширено изучаване на славянски езици.

Предварително благодарим за вниманието и се надяваме на Вашето съдействие в решаването на този неотложен въпрос.

 

С уважение:

 


долуподписаните българи, украинци и представители на други народи    Свържете се с автора на петицията