Независимост на професията Физиотерапевт в България

Свържете се с автора на петицията

Протест на 21 Март, 2019 г.

2019-03-16 17:33:13

Колеги, благодарим Ви, че подкрепихте петицията с подписите си!

Време е вече да излезем и гласно да застанем зад исканията си. Нека обединим усилия с останалите медицински специалисти и да излезем с тях на протест на 21 Март 2019г. Специално призоваваме и колегите със специалност "Медицинска рехабилитация, Ерготерапия" да се присъединят към протестите, защото това е огромен шанс тази специалност да бъде припозната като "Физиотерапевт" и най-сетне регулирана! Целите на този протест, които пряко ни касаят са :

1. Право на частна физиотерапевтична практика

2. Промяна в закона за съсловните организации и разпознаването на наша собствена съсловна организация, която да защитава правата ни и да се занимава с проблемите на професията!

3. Стартова заплата равна на две минимални работни заплати.

PS: Oтворени сме за коментари, препоръки и мнения.


Инициативен Комитет за Автономност на Физиотерапевтите

Приложение

2017-08-19 18:15:46

*Заб. Настоящият анекс следва да послужи като приложение, демонстриращо, възприетите и постановени нормативни уредби и законови рамки, детерминиращи, мястото, значението, академичните и професионални норми утвърдени и приети от Световната Конфедерация по Физикална Терапия (WCPT) и нейният европейски клон и транспонирани в страните от ЕС.

1. Основания за приемане на едно наименование на професията "Физиотерапевт“ ("Физиотерапия“) и промяна в НКПД - 2011г. в единична група 2264. – физиотерапевт.
 
ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations)
ESCO е многоезичната европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите. Тя е част от стратегията „Европа 2020“.
В класификацията ESCO се идентифицират и категоризират уменията, компетентностите, квалификациите и професиите, които са от значение за пазара на труда на ЕС и за образованието и обучението. Връзките между различните понятия са систематизирани.
Източник: https://ec.europa.eu/esco/portal/home
 
Генеричните наименования на Физиотерапевт в България са Рехабилитатор и Кинезитерапевт. Всички генерични наименования на Физиотерапевт/ Physiotherapist в Европейския съюз може да видите в източника: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=1250

Система за признаване на професионалните квалификации
Директивата въвежда система за признаване на професионалните квалификации в Европейския съюз (ЕС), която също може да се разшири, при определени условия, за другите страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария. Тя има за цел да направи пазарите на труда по-гъвкави, допълнително да либерализира услугите, да насърчи автоматичното признаване на квалификациите и да опрости административните процедури.
Източник на Български:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11065
Източник на английски:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1503223999837&uri=LEGISSUM:c11065
 
2. Основания за регулиране на професията "Физиотерапевт"

Професията Физиотерапевт /Physiotherapist в EU e регулирана в 26 страни членки на ЕС, също Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн. Професията Физиотерапевт не е регулирана само в Румъния и Естония. Информацията е взета от следния доклад:
"Взаимна оценка на регулираните професии Преглед на регулаторната рамка в здравния сектор на примера на
професията физиотерапевт. Доклад въз основа на информацията, предадена от държавите-членки
и на срещата от 6 март 2015 г."
Източник: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19083

Специалностите "Кинезитерапевт" и "Рехабилитатор" са регулирани специалности на тази професия с код 2264 и име Физиотерапевт . Справка Регламент 1022 от 2009 г за прякото прилагане на ISCO 08. 
. Медицински рехабилитатор, ерготерапевт НЕ е регулирана професия.

Източник:
Кинезитерапевт http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=21&profession_id=76
Рехабилитатор http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=21&profession_id=64

Генеричните наименования на "Физиотерапевт" в България са "Рехабилитатор" и "Кинезитерапевт". Всички генерични наименования на Физиотерапевт/ Physiotherapist в Европейския съюз може да видите в източника: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=1250
 
 
 
 
 
 
5. Основания за едно професионално направление за Физиотерапевти  „Терапия и рехабилитация“ (ISCED-F 2013, 0915).
Във България професиите ,които искаме да обединим (Рехабилитатор , Кинезитерапевт и Медицински рехабилитатор ерготерапевт ) под общото название Физиотерапевт, както е в по-голямата част от развитите Европейски страни са вместени в различни направления , като:
Рехабилитаторите се обучават в професионално направление -  Здравни грижи
Кинезитерапевте и Медицинските рехабилитатори-ерготерапевти се обучават в професионално направление - Обществено Здраве
Според ISCED (Международна стандартна класификация на образованието) от май 2015 в направление 0915 – Терапия и рехабилитация са включени следните учебни програми и квалификации:
Учебни програми за диетолози
Медицински масаж
Хранене/Диететика
Ерготерапия
Физиотерапия Рехабилитация
Говорна терапия
 
КОО 2015 е разработен въз основа на Международната стандартна класификация на образованието – Области на образованието и обучението (ISCED-F 2013) и методическия документ „Области на образованието и обучението (ISCED-F 2013) – подробно описание на областите“ на ЮНЕСКО и на основание на Регламент N 452/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот
КОО 2015 и ISCED-F 2013 поставят физиотерапевтите в направление Терапия и Рехабилитация
 
Професионалното направление " Терапия и Рехабилитация" е създадено със З А П О В Е Д № РД 09 – 1728 / 01. 12. 2010 г на СЕРГЕЙ ИГНАТОВ Министър на образованието, младежта и науката.
 
6. Основания за Приемане на наредба за професионални компетенции за физиотерапевти. Промяна в професионалните компетенции в сайта на Министерство на здравеопазването според Европейската квалификационна рамка (ЕКР). През 2008 година, Република Българи транспонира в националното си законодателство-Директива 2005 (36) ЕО.


Според точка 1 от това Приложение, "Рехабилитатор" и "Кинезитерапевт" са генерични наименования на регулираната професията "Физиотерапевт".
В Националната Квалификационна Рамка (НПК) рехабилитаторите спадат към ниво 6, подниво 6А.
В Европейската Квалификационна Рамка (ЕПК) регулираната професия "Рехабилитатор" спрада към ниво 6
В НПК и ЕПК регулираната професия "Кинезитерапевт" спада към ниво 6,7,8
В ЕПК регулираната професия "Физиотерапевт" отговаря на ниво 6,7,8
Източник: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=719
До април 2017 година 32 страни, включително България свързват НПК с ЕПК.
Източник: http://www.cedefop.europa.eu/bg/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 22 май 2017 година, относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на
препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот
Източник: http://www.navet.government.bg/bg/media/CELEX-32017H061501-BG-TXT.pdf
 

 

 
 

I. Образование:
 

   1.  WCPT - Policy statement - Edication, pg.3 

"...Education for entry level physical therapists should be based on university or university level courses of at least
four years. WCPT acknowledges that there is variation in programme delivery and in entry level qualifications, including Bachelors/Baccalaureate/Licensed or equivalent, Masters and Doctorate entry qualifications. It is expected that any programme, irrespective of its length and mode of delivery, should deliver a curriculum that will enable physical therapists to attain the knowledge, skills and attributes described in the guidelines for physical therapist professional entry level education..."

"...Образованието за входящо/базисно ниво за физиотерапевт трябва да бъде базирано на университетски или университетско ниво курсове от минимум четири години. Световната Конфедерация на Физиотерапевтите (СКФТ) признава, че има вариации в изпълнението на програмите и  базисните квалификации/компетенции , в които са включени Бакалаври/Средо образователни/Лицензирани или еквивалентни , Магистърски и Докторантски квалификации. Очакванията към която и да е програма  ,независимо от нейната продължителност и начин на изпълнение са, да може да осигури учебна програма ,която да позволи на физиотерапевтите да придобият знанията, уменията и атрибутите описани в насоките за  начално ниво на професионално обучение на физиотерапевтите..."

   2.  INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION - Fields of education and training 2013 (ISCED-F 2013) – Detailed field descriptions, pg 45.

0915 Therapy and rehabilitation

Therapy and rehabilitation is the study of restoring normal physical conditions to those incapacitated by temporary or permanent disability. Programmes and qualifications with the following main content are classified here:

  Dietician programmes

  Medical massage

  Nutrition/Dietetics

  Occupational therapy

  Physiotherapy

  Rehabilitation

  Speech therapy

Exclusions Study of psychotherapy is excluded from this detailed field and included in detailed field 0313 ‘Psychology’. Study of nutrition science is excluded from this detailed field and included in narrow field 051 ‘Biological and related sciences’.

II. Автономия, професионално направление и регулация 

 

    1.  WCPT - Policy statement - Professional issues, Autonomy pg. 9 

"...Physical therapists operate as independent practitioners, as well as members of health service provider teams, and are subject to the ethical principles of WCPT and the codes of ethics and best practice in the country in which they practise. They are able to act as first contact practitioners, and patients/clients may seek direct services without referral from another health care professional  This encompasses health promotion, prevention, examination/assessment, evaluation, interventions/treatments and outcomes assessment. The actions of individual physical therapists are their own responsibility, and their professional decisions cannot be controlled or compromised by employers, members of other professions or other individuals..."

....

   "...WCPT encourages its member organisations to support and work toward:
 * attaining entry level physical therapist professional education requirements that meet
WCPT’s guidelines2
 * recognition by national governments and other professionals of physical therapists as
autonomous professionals
 * patients/clients having direct access to physical therapists and services that facilitate
self-referral
 * implementation of procedures that support responsible self-governance of physical
therapists..."

"...Физиотерапевтите работят както независимo , така и като членове на здравни екипи, и са обект на етичните принципи на WCPT и правилника за етика и добра практика в страната в ,която практикуват. Пациентът/клиентът може да потърси директно помощ от тях , без да бъде насочен от друг здравен специалист. Това обхваща промоцията на здравето , превенция , преглед/преценка  на състоянието ,оценка , интервенции / лечения и оценка на резултатите. Действата на индивидуалния физиотерапевт са негова отговорност , и неговите професионални решения не могат да бъдат контролирани  или оспорвани от негов работодател , други професионалисти или хора..."

....

      "...WCPT окуражава членовете на организациите си да подкрепят и работят в посока към :

  ·   постигане/придобиване начално ниво обучение за физиотерапевт ,което да отговаря на насоките/изискванията на WCPT.

  ·  да бъдат признати от националните органи и други здравни специалисти за автономни и независими от другите;

  ·  директния достъп на пациенти (клиенти)  до  физиотерапевтите;

  .  прилагане на процедури, които подкрепят отговорното самоуправление на физиотерапевтите;..."

 

 2.Професионално направление:  ISCO- 08 

 MAJOR GROUPS

    2 Professionals

MAJOR AND SUB-MAJOR GROUPS

     21 Science and Engineering Professionals

     22 Health Professionals

MAJOR, SUB-MAJOR AND MINOR GROUPS

    221 Medical Doctors

    222 Nursing and Midwifery Professionals

    223 Traditional and Complementary Medicine Professionals

    224 Paramedical Practitioners

    225 Veterinarians

    226 Other Health Professionals

MAJOR, SUB-MAJOR , MINOR AND UNIT GROUPS

  2261 Dentists

  2262 Pharmacists

  2263 Environmental and Occupational Health and Hygiene Professionals

  2264 Physiotherapists

  2265 Dieticians and Nutritionists

  2266 Audiologists and Speech Therapists

  2267 Optometrists and Ophthalmic Opticians

  2264 Physiotherapists

   Physiotherapists assess, plan and implement rehabilitative programmes that improve or restore human motor functions, maximize movement ability, relieve pain syndromes, and treat or prevent physical challenges associated with injuries, diseases and other impairments. They apply a broad range of physical therapies and techniques such as movement, ultrasound, heating, laser and other techniques.

Tasks include –

    (a) administering muscle, nerve, joint functional ability and other tests to identify and assess physical problems of patients;

    (b) establishing treatment goals with patients and designing treatment programmes to reduce physical pain, strengthen muscles, improve cardiothoracic, cardiovascular and respiratory functions, restore joint mobility and improve balance and coordination;

    (c) developing, implementing and monitoring programmes and treatments using the therapeutic properties of exercise, heat, cold, massage, manipulation, hydrotherapy, electrotherapy, ultraviolet and infra-red light and ultrasound in the treatment of patients;

   (d) instructing patients and their families in procedures to be continued outside clinical settings;

   (e) recording information on patients’ health status and responses to treatment in medical records-keeping systems, and sharing information with other health professionals as required to ensure continuing and comprehensive care;

    (f) developing and implementing programmes for screening and prevention of common physical ailments and disorders;

   (g) supervising the work of physiotherapy assistants and others.

Examples of the occupations classified here:

▪ Geriatric physical therapist

▪ Manipulative therapist

▪ Orthopaedic physical therapist

▪ Paediatric physical therapist

▪ Physical therapist

▪ Physiotherapist

 

  3. WCPT - Policy statement - Regulation of the physical therapy profession pg. 61-62 


  "...
The World Confederation for Physical Therapy (WCPT) advocates for regulation of the physical therapy profession through recognised and valued systems. These systems should assure protection of the public through mechanisms including responsible self-governance of physical therapists.
  Models of professional regulation vary between countries and are influenced by many factors, including the system of government, the health system and the history of the profession. In order to be effective, any system of regulation must take into account the economic, political and cultural context in which the system is being implemented.
  WCPT recognises that physical therapists may be regulated through a legislated system that includes licensing or registration by the profession or an external regulatory authority. Alternatively, in some countries, the profession is regulated by physical therapists meeting membership criteria for the professional organisation.
   Physical therapy is an internationally recognised health profession which should only be practised by qualified physical therapists. Where required by state or national legislation, they are entitled to hold a valid registration/licence to practise physical therapy and/or use the title physical therapist. In the absence of regulatory legislation, physical therapists are recognised through their eligibility for membership of the WCPT member organisation in that country.
  WCPT encourages member organisations to work towards a system of regulation that focuses on the public interest. Such a system will promote trust and confidence in the profession. The system can achieve this through mechanisms that ensure only physical therapists, who are duly educated and competent, are able to use the title physical therapist or physiotherapist.2
    Effective regulation is characterised by four key elements:
  *  assurance that educational programmes have met the professional entry level education standards for practice
  *  continuing assurance of standards of professional competence or proficiency
  *  standards of professional ethics and conduct
  * the maintenance of a register of licensed/regulated/recognised physical therapists

  These four key elements are inter-related and represent the pillars that underpin regulatory approaches that serve the public interest.
  In many cases, effective regulation can be achieved by embedding standards of professional education, performance, conduct and competence within the system of regulation. These standards, together with mechanisms to monitor and foster practitioner compliance and manage non-compliance, provide the means by which the profession can protect the public interest..."

"...Регулация на професията физикална терапия

   Световната конфедерация по Физикална терапия (СКФТ) препоръчва регулация на професията физикална терапия чрез общопретите и законови системи. Тези системи трябва да осигурят защита на общността чрез механизми, включително отговорно самоуправление на Физикалните терапевти.

   Моделите за професионална регулация могат да са различни за различните страни и са зависими от много фактори, включително правителствени системи, системите за здравеопазване и развитието на професията в исторически план. С оглед ефективността на всяка система за регулация, трябва да се вземат под внимание икономическите, политическите и културни особености, в чийто контекст системата се прилага.

   СКФТ предполага регулацията на Физикалните терапевти да се осъществява чрез законовопрета система, включаваща лицензиране или регистрация от професианален или външен регулаторен орган. Като алтернатива, в някои страни професията може да се регулира чрез съществуващи критерии за членство в професионална организация.

   Физикалната терапия е международно призната здравна професия, която трябва да бъде практикувана единствено и само от квалифицирани Физикални терапевти. При изискване от националното или държавно законодателство, последните следва да се ангажират с предоставянето на регистрация или лиценз за практикуване на физикална терапия и/или предоставянето на названието Физикален терапевт. При отсъствие на законови регулации, Физикалните терапевти се припознават спрямо тяхното избиране за членство в организация членка на СКФТ в съответната държава.                

   СКФТ насърчава организациите членки на конфедерацията към изработване на ситеми за регулации в интерес на общността. Такива системи трябвад а се основават на доверие и увереност в професията. Системата трябва да постигне всичко това чрез механизми, които упълномощават само Физикални терапевти, които са правомерно обучени и компетентни да имат правото да използват званието Физикален терапевт или Физиотерапевт.            

    Ефективната регулация е основана от четири ключови елемента :

    ·  гаранция, че образователните програми отговарят на начално професионалното ниво – образователни с тандарти за практика ;

   ·  продължително гарантиране на професионалните стандарти за копметентност и професионализъм ;

   ·  стандарти за професионална етичност и поведение ;

   ·  поддържане на регистър за лицензирани/регистрирани и припознати Физикални терапевти ;

   Горепосочените четири ключови елемента са взаимосвързани и представляват стълбове, на които се основат регулаторните механизми за предоставяне на услуги от публичен интерес.

   В множество случаи ефективна регулация може да бъде постигната чрез вграждане на стандарти в професионалното образование, производителност, поведение и компетенции, в рамките на единна система за регулация. Тези стандарти заедно със съществуващите механизми за мониторинг и насърчаване спазването на добри практики, и справяне с несъответствията регламентират смисъла, по който професията може да защитава обществените интереси....


Инициативен Комитет за Автономност на ФизиотерапевтитеСподелете тази петиция

Помогнете тази петиция да получи повече подписи

Как да популяризираме една петиция?

  • Споделете петицията на стената си във Facebook и в групи, свързани с темата на петицията Ви.
  • Свържете се с приятелите си
    1. Напишете съобщение, в което обяснявате защо сте подписали тази петиция, защото хората са по-склонни да я подпишат, ако разберат колко важна е темата.
    2. Копирайте и поставете уеб адреса на петицията във вашето съобщение.
    3. Изпратете съобщението чрез имейл, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram и LinkedIn.