Правосъдие за собствениците на кобилата при метрост. Г.М.Димитров

http://www.vbox7.com/play:c5eda35789
                    По случай протеклите обстоятелства преди броени дни и повторно изявената жестокост днес ( 25.09.2014г.) над кобилата,впрегната от роми, преминаващи с каруцата в близост до метростанция Г.М. Димитров подканвам Вас, хората, които сте съпричастни към чувството за справедливост ,да подкрепите тази петиция.


При очевидно недоброто състояние на животното, припадайки неколкократно на бул.Г.М.Димитров ,"собствениците" му прилагат физически тормоз чрез удари по животното,за да се изправи на крака и да продължи да вози каруцата им, вместо да заемат адекватни мерки за лошото му здравословно състояние.

Нека приложа и някои правила от закона за защита на животните, които НЕ обосновават бездействието на повечето институции над нехуманното и безотговорно отношение на тези собственици към впрегнатaта им недохранена кобила:

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 6. (1) Забранява се проявата на нехуманно отношение към животните.

 

(2) За нехуманно отношение към животните се смята причиняване на болка или страдание на животно или предизвикване на силен страх.

Чл. 7. (1) Забранява се проявата на жестокост към животните.
(2) За жестокост се смятат:
1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) всяко действие или бездействие, което причинява продължително или повтарящо се страдание на животното, или увреждане на здравето му или стрес;

3. нарушаване на принципа на добрата практика по отглеждане на животни, когато това води до вредни последици за здравето на животните;
 
5. използване на строги и електрически нашийници, електрически остени, химически дразнещи или увреждащи субстанции или на технически уреди, помощни средства или приспособления, които целят да се повлияе върху поведението на животно, като му се причинява силен страх и болка;

8. принуждаване на животни към усилия, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;
 
9. излагане на животни на температурни или други неблагоприятни атмосферни влияния, недостиг на кислород или ограничаване на свободното им движение, които им причиняват болка, страдание, увреждане или стрес;
 
12. лишаване на животни от почивка;
 
13. подлагане на физическо натоварване на болни, наранени или стресирани животни;
 
17. подковаване на копитни животни с вредни подкови;
 
Глава втора.
ОТГЛЕЖДАНЕ И ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ

(2) Когато собственикът на животно не може да полага грижи за него, го предава в приют, спасителен център, друг животновъден обект или на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености. !!!!!!!!!

Чл. 15. Собственикът на животни предприема мерки за осигуряване на ветеринарномедицинска помощ, когато установи признаци на болест, нараняване, изтощение или усложнено раждане. Болните или наранените животни се изолират и настаняват в подходящо помещение със суха и удобна постеля.
 
л. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Който намери болно или наранено животно, е длъжен да информира приюта за животни, съответните органи на местната власт, областната дирекция по безопасност на храните, районното управление на Министерството на вътрешните работи или териториалните поделения на Изпълнителната агенция по горите.
(2) Органите по ал. 1 съдействат за осигуряване на спешна ветеринарномедицинска помощ и настаняване на животното в приют или друг обект по ал. 6, т. 1 - 3.

Чл. 17. (1) Движението на животните не може да бъде ограничавано по начин, който им причинява болка, страдание или силен страх.
(2) В помещенията за отглеждане на животни собственикът осигурява място, съответстващо на техните физиологични и поведенчески особености, и пространство за движение и почивка.

Чл. 20. Собствениците на животни осигуряват постоянен контрол върху здравното им състояние с цел недопускане причиняването на излишни страдания на животните.

Глава шеста.
ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ

Раздел II.
Контрол

Чл. 60. (1) Контролните органи имат право:
1. да установяват самоличността на собственика на животни;
2. на достъп до всички обекти и цялата документация, необходима за осъществяване на проверката;
3. да влизат след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти и транспортни средства, където се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или се третират животни.
(2) Собствениците на животни са длъжни да осигуряват достъп до обектите и за оказване на неотложна помощ на животно, което е застрашено със смърт или тежко увреждане на здравето.

Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Органите на изпълнителната власт и органите на местната власт, обществените организации, физическите и юридическите лица са длъжни да оказват необходимото съдействие на служителите на Българската агенция по безопасност на храните при изпълнение на контролните им функции.
(2) При установяване на данни за нарушение по този закон органите и лицата по ал. 1 незабавно:
1. взимат мерки в рамките на техните правомощия за преустановяване на нарушението;
2. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) уведомяват органите на Българската агенция по безопасност на храните или органите на Министерството на околната среда и водите.

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Раздел I.
Административнонаказателни разпоредби

Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) (1) Който прояви жестокост към животно по смисъла на чл. 7, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

(3) В случаите по ал. 1 животното може да се отнеме в полза на държавата.

Чл. 67. Собственик на животно, който не изпълни разпоредбата на чл. 60, ал. 2, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

Допълнителни разпоредби

2. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2011 г.) "Болка, страдание и увреждане" е причиняването на смущения в здравето (физическо, нервномозъчно и социално) на животните. Това включва причиняването на болест, травма и физиологичен и нервномозъчен дискомфорт в момента на използването на животното или впоследствие (например след инжектиране на карциногени).

 

3. "Вредна подкова" е подкова, която не е съобразена по форма и размер с копитото на животното и не се подменя при спазване на периодичността за подковаването му.
 
14. "Приют за животни" е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик.След  законите,които изброих по-горе, смятам,че имаме достатъчно голямото право да претендираме за справедливост над случващото се безобразие над това живо същество - за някои просто нещо,което им принадлежи , а за други - душичка,която има нужда от хигиена,грижи за здравословното й състояние и достатъчно храна.

Ромите,които са силно решени да си върнат кобилата, искат да подадат жалба спрямо човека,който е приютил клетото животно и се е заел с възстановяването му.
Моля подкрепете тази кауза,за да НЕ позволим кобилата да се завърне при немърливите си до този момент стопани и да достигне до неизбежен и мъчителен край поради недохранване и грубо отношение !!!!

 !!!! АДРЕС ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА СРЕЩУ СОБСТВЕНИЦИТЕ,ИЗМЪЧВАЛИ ЖИВОТНОТО:

Софийска районна прокуратура 
адрес: гр. София - 1164; бул. Драган Цанков N6 
телефон: 02/ 866-58-77; 02/866-20-06 
факс : 02/ 866-58-77 
rp_sofia@prb.bg 

!!!! Добавям още един СИГНАЛ от Габриела Георгиева, изпратила ни тази статия за поредното безчинство спрямо животни, извършено от ромите  http://www.silnabulgaria.com/осиновяват-помияри-за-тренировки-на-б/ . Ако някой познава хората ,които се занимават с това злодеяние ,моля нека оставят техен адрес или ми пишат на е-mail boriana121@abv.bg