Апел до Главния прокурор във връзка с ОУП на община Царево

Уважаеми г-н Главен прокурор,

 

Обръщам се към Вас с молба да се запознаете с Решение №543/15.01.2014 г. по адм. Дело № 13729/2013 г. по описа на ВАС.

 

С постановеното решение се извършва нарушение на правовия ред в Р България определен от Конституцията, като се нарушава принципът на правна сигурност. По същество порокът на визирания съдебен акт представлява отменително основание по чл.239, ал.4 от АПК.

 

С визираното решение, петчленен състав на ВАС се произнася по правен спор, който е окончателно решен със съдебен акт на друг петчленен състав, а именно Определение №5108/11.04.2013 г. по адм. дело № 2690/2013 г.

 

Така постановеното от ВАС в Решение №543/15.01.2014 г. по адм. дело № 13729/2013 и послужило като основание ВАС да отмени първоинстанционното съдебно решение, а именно:

 

"Действително тричленният състав е бил длъжен да се съобрази с цитираното от него определение на петчленен състав, отменящо прекратителното му определение, на основание чл.235, ал.2 от АПК като първоинстанционен съд, разглеждащ делото. За настоящата касационна инстанция това определение на друг петчленен състав няма обвързваща сила и същата преценява допустимостта на постановеното решение, както във връзка с изтъкнатите пред нея касационни доводи, така и в рамките на задължителната служебна проверка по чл.218, ал.2 от АПК." – с оглед нормата на чл.235, ал.1 от АПК, влиза в противоречие с принципа на правна сигурност и по същността си представлява преразглеждане на правен спор, по който вече има постановен окончателен съдебен акт.

 

С оглед посоченото и нормата на чл.238, ал.2 от АПК, се обръщам към Вас с молба да се запознаете с описаните съдебни производства и, в светлината на конституционната роля на Прокуратурата, определена от чл.127 от Конституцията на Р България, при условие, че счетете изложеното за правилно, да инициирате съдебно производство чрез искане на отмяна на Решение №543/15.01.2014 г. по адм. дело№ 13729/2013 г. по описа на ВАС.

 

Добромир Добринов

Тома Белев - Председател на УС на ФПС "Зелени Балкани"

Борислав Сандов и Андрей Ковачев - Съпредседатели на ПП "Зелените"

Петко Цветков - еколог

Андрей Ралев - член на УС на СДП "Балкани"