Петиция срещу намаляване на интензитета на безвъзмездната финансова помощ по мярка 6.4.1 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" по ПРСР от 75% на 50%

До Министерството на земеделието, храните и горите на Република България,
Дирекция "Развитие на селските райони" - управляващ орган на ПРСР
До Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони


Настоящата петиция отразява становището на долуподписалите я - потенциални кандидати по мярка 6.4.1 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" по ПРСР 2014-2020, техните консултанти, както и независими експерти.

Подписалите настоящата петиция се обявяват ЗА запазване на интензитета на безвъзмездната помощ по мярка 6.4.1 по ПРСР от 75% и ПРОТИВ решението за намаляване на интензитета на безвъзмездната помощ по мярка 6.4.1 по ПРСР от 75% на 50%, взето на 8-мото заседание на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Защо не трябва да бъде намаляван интензитетът на безвъзмездната помощ по мярка 6.4.1:
1. Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 бе одобрена официално от Европейската комисия през 2015 година. В този основополагащ документ, определящ стратегията за развитие на селските райони за програмния период 2014-2020, заложеният интензитет на безвъзмездната помощ по мярка 6.4.1 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" е 75% и две години, чак до края на 2017 не бяха направени никакви постъпки за промяна. Тъкмо обратното, в началото на 2017 година, бе обявено, че първият прием по мярката ще се проведе през Ноември, при интензитет на безвъзмездна помощ 75%. Това даде основание на потенциалните кандидати по мярка 6.4.1 да преценят финансовите си въможности и риск и да започнат подготовка на проектите си. След отлагане на планирания за ноември 2017 г. прием и само броени месеци преди насрочената нова дата за прием, когато стотици кандидати по тази мярка вече са вложили няколко хиляди лева в подготовка на документи за кандидатстване, в това число за разработка на инвестиционни проекти, предпроектни проучвания, за покупка или наем на имоти, те разбират, че безвъзмездната помощ, на която могат да разчитат ще бъде намалена с една трета. В абсолютни стойности, това означава кандидатите да получат 10, 20, 50, а за голяма част от проектите 100 хиляди лева по-малко от очакваното. Това ще изправи всички кандидати пред огромни проблеми, свързани с договаряне, изплащане и обезпечаване на кредитите, които са планирали да вземат за целите на изпълнението на проектите си. При тези драстично променени финансови условия много от кандидатите няма да се справят и няма да съумеят да изпълнят проектите си.

2. Аргументът, с който е внесено предложението за намаляване на интензитета на помощта по мярка 6.4.1, а именно, че по този начин ще се избегне прилагането на ПМС 160 [1], е ПОРОЧЕН. Кандидатите по мярка 6.4.1 не се притесняват да избират своите доставчици по реда, предвиден в ПМС 160. По този начин се избират доставчиците по всички други програми и хиляди бенефициенти без затруднения се справят с изискванията на ПМС 160. Същевременно, прилагането на постановлението гарантира прозрачното разходване на средствата и дава възможност да се достигне до по-голям брой потенциални доставчици и получаване на повече и по-конкурентни оферти.

3. Не на последно място трябва да се вземе предвид ефектът, който ще има едно такова решение върху развитието на селските райони. Мярка 6.4.1 е инструмент за прилагане на политиката за съживяване на селските райони, в които по ред причини - демографски, покупателни, инфраструктурни, липсва инвестиционна активност. Ето защо е приемливо интензитетът на безвъзмездната помощ за инвестиционни проекти, които се реализират в тези райони, да е дори по-голям от подпомагането за същия тип проекти, реализирани на територията на градските агломерационни ареали, към които, поради отсъствието на посочените проблеми, традиционно е насочен инвеститорския интерес. Реалността обаче е съвсем друга. Докато микрофирмите, реализиращи проекти на територията на София, Пловдив, Варна, Бургас или който и да е друг областен град, ползват между 70% и 90% безвъзмездно финансиране по оперативна програма "Иновациии и конкурентоспособност", то на предприемачите, които поемат риска да инвестират в селските райони ще им бъде предложено едва 50% безвъзмездна помощ. С такава политика, вместо да се намалява дисбалансът между областните центрове и по-малките градове и села, то той ще се увеличава, тъй като инвестициите ще се насочат там, където стимулът е по-голям.

В обобщение на изложеното по-горе, може да се посочи, че: Интензитетът на помощта по мярка 6.4.1 НЕ ТРЯБВА да се променя и трябва да остане 75%, защото:
1. Държавата трябва да създава прогнозируема среда за развитието на бизнеса;
2. Държавата и в частност институциите, които я представляват, трябва да стимулира прилагането на нормативната уредба, а не нейното заобикаляне;
3. Главната задача на мярка 6.4.1 е да допринесе за икономическото, социално и демографско съживяване на селските райони като предостави, необходимите стимули за това.

 

[1] ПМС 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове