43 НС отменя отпечатъците по чл18 ЗНАичл 84КРБ

Предлагам Отворено писмо ,което да бъде и петиция до Главна прокуратура и 43 НС - за отмяна на пръстовите отпечатъци. Имаме такава възможност като граждани !
Отворено писмо – петиция за отмяна на пръстовите отпечатъци
приемам всякакви поправки .....

ДО 43 НС – ДО ЗДРАВНАТА КОМИСИЯ - г-ва дариткова, г-н Райнов, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ГЕРБ, БСП, РБ, НФ,ДПС, АТАКА, АБВ, БДЦ – Народен съюз И ДЕПУТАТИТЕ ; ВЕЛИЗАР ЕНЧЕВ,. И нечленуващи в ПГ.....
ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Уважаеми Дами и Господа !

Във връзка с Конституцията на РБ : Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица .Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, Не се допуска също
злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.Министерският съвет отменя незаконосъобразните или неправилните актове на министрите.. Населението на България многократно отказва да приеме ролята на масов престъпник и да предоставя своите биометрични данни, в моменти на уязвимост,каквото е постъпване в лечебно болнично заведение. Чрез Решение № РД-НС-04-24-1..от 29.03.2016 г Министерство на здравеопазването , заедно с НЗОК се превърна в ПАЛАЧ на всички потърсили медицинска помощ. Потъпка Конституцията на РБ, Европейската харта за правата на човека и Закона за лични данни. Превърна здравната система в репресираща, като изисква чрез представители на РЗОК масово пръстови отпечатъци. Това беше и една от причините , след като МС отказа да чуе електората – за масовия протестен вот срещу г-жа Цачева, която е Председател на 43 НС. Защото Народното събрание:1. приема, изменя, допълва и отменя законите; Освен , че е погазена Конституцията на РБ , погазен е и ЗНА- защото ,Нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.
(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Ако нормативен акт противоречи на регламент на Европейския съюз, прилага се регламентът. - в случая ЕХПЧ чл 8 и,чл13 чл 14 .Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт. - МЗ и НЗОК отказаха да се съобразят с Конституция, ЕКПЧ и ЗЗЛД.

Прокуратурата до този момент отказва да се самосизира - В пределите на компетентността, предоставена му от Конституцията, главният прокурор предявява протест за отмяна на нормативен акт или на отделни негови разпоредби, ако те противоречат на нормативен акт от по-висока степен.-Днес каним Главния прокурор да изпълни своите правомощия по чл 16.ал 2 ЗНА
Правителството даде своята оставка и Парламента я прие, но остави ГЕНОЦИДА над електората си, в качеството му на пациенти , с цел да използва тази дискриминация за популистични призиви за спечелване на вот по време на предсрочните избори.
РЕАЛНО ГРАЖДАНИТЕ ИМАМЕ ПРАВО И СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ НЕГО ПРИ РАБОТЕЩ Парламент . На основание чл 18, Гражданите правим предложение за усъвършенстване на законодателството по чл 18
(2) Предложенията се отправят до органа, овластен да издаде нормативния акт, или до съответния орган с право на законодателна инициатива. А именно : Главна Прокуратура и работещото 43 НС – Комисия по здравеопазване и Председателите на всички ПГ – в НС , както и председателя на НС – г-жа Цачева

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) (1) Резултатите от прилагането на нормативен акт се проверяват чрез последваща оценка на въздействието. Резултатите от вземането на пръстови отпечатъци в болниците е незаконно според изброените по- горе по- висока степен нормативни актове. Приравнява пациентите с престъпници и то в момент на уязвимост – когато са с болки , неадекватни и търсещи медицинска помощ. Така са постъпвали единствено ПАЛАЧИ И УБИЙЦИ , с беззащитни хора. .Допълнителна проверка не е необходима ,а (2) Въз основа на проверката, предлагаме отмяна, на Решение № РД-НС-04-24-1..от 29.03.2016 г на МЗ.
Всички пациенти в РБ се явяват потърпевши от унизителните действия на представителите на НЗОК, РЗОК и назначените в болничните заведения служители. Ако чакаме следващото правителство и следващ Парламент - този геноцид ще остане, точно по чл 18 б - защото насилствено, но ще има над 1милион отпечатъци

Към изложеното до тук прибавяме и факта, че при поискване на информация по ЗДОИ от НЗОК от Дарнка Кирова се установи: Представителите на Надзорния съвет на НЗОК – в лицето на държавата – Ананиев, Шарков и Пенков са подали своите оставки и не могат да проследят нанесените вреди от безотговорното си гласуване на Решението. А останалите представители – на пациентите по чл 86в от Закона за здравето – Хастърджиев – не е упълномощаван от пациенти и не е представил в НЗОК съгласие от пациентите в Рбългария – здравно осигурени , че му предоставят пълномощия да гласува поголовно вземане на биометричните им данни и предоставянето им на трети лица – Подобна е ситуацията с представителя на КНСБ – Кокалов, на Тома Томов от КТ „ Подкрепа“, както и на Е. Тасовски от КРИБ. Никъде в чл 3 от КТ , не се визира – разрешение на тези представители да гласуват предоставяне на пръстови отпечатъци на трети лица – НЗОК.
От мое име , като Даринка Кирова поисках информация за чекирането с лична карта, което ми е извършено за 2015-2016 г 7 пъти и не получих конкретен отговор,. Това, че се съхраняват личните ми данни в Централно управление на НЗОК е незадоволително и никога не може да ми послужи при кражба на личните ми данни. На практика, този отговор е неадекватен..

Предлагаме на вниманието на 43 НС , на всички депутати – ПЕТИЦИЯ ЗА ИСКАНЕ ОСТАВКА НА МИНИСТЪР МОСКОВ С 3500 ПОДПИСА , от групата "Незабавна оставка на Москов".
Освен като Петиция – предоставяме написаното ,като документ за 43 НС и Главна Прокуратура . Даваме съгласие текста да бъде публикуван от всяка медия, която пожелае, а също и от всеки в интернет.

Нарушени закони , членове и алинеи :
1. ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ – ЧЛ 8 -АЛ 1 ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ И СЕМЕЙНИЯ СИ ЖИВОТ, НА ЖИЛИЩЕТО И ТАЙНАТА НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА
ЧЛ 13 ВСЕКИ,ЧИИТО ПРАВА И СВОБОДИ СА НАРУШЕНИ,МА ПРАВО НА ЕФИКАСНИ ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА ТЯХНАТА ЗАЩИТА ПРЕД СЪОТВЕТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВЛАСТИ,ДОРИ И НАРУШЕНИЕТО ДА Е ИЗВЪРШЕНО ОТ ЛИЦА,ДЕЙСТВАЩИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ СИ ФУНКЦИИ
ЧЛ 14 УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ , ИЗЛОЖЕНИ В ТАЗИ КОНВЕНЦИЯ, СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНО БЕЗ ВСЯКАКВА ДИСКРИМИНАЦИЯ .....по някакъв признак
2. .КОНСТИТУЦИЯТА НА РБЪЛГАРИЯ – чл 7, чл 29 ал 1 и; чл 57ал2, чл 84, чл 107
3. ЗЗЛД – чл 4 ал 2

4. Неприложен в пълнота до сега ЗНА чл 15,16, 18, 18а , 18б ....

5 чл 3 от КТ- нямат права избраните за гласуване за предоставяне на биометрични данни на техни членове - КНСБ, КТ"Подкрепа", КРИБ

6.чл 86в от закона за здравето - представителя, няма право на нечленуващи - над милиони граждани да си присвоява право за предоставяне на биометрични данни на хора, които не са престъпници. Хастърджиев трябва да бъде съден за такова действие- това е престъпление