Петиция относно броя дни, извинени по семейни причини за деца в задължително предучилищно образование

Ние, долуподписаните български граждани, се обединяваме в молбата си да се увеличи броя на дните, извинени по домашни причини за децата във възраст на задължително предучилищно образование,  от 2-ра до 4-та група, в държавните и общински детски градини, както и в ПГУ.

НАРЕДБА № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование в момента гласи следното: Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 2.10.2020 г., доп., бр. 75 от 2021 г.) Децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация, в периода на учебното време, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 2.10.2020 г., изм., бр. 75 от 2021 г.) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата, записани за задължително предучилищно образование, е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката, както и в случаите, когато присъственият образователен процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт. 

Разбираме, че отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни с цел намаляване на злоупотреби с местата в държавните заведения. Искаме обаче да се обърне внимание на следното:

1. Малките деца (в предучилищна възраст) боледуват изключително често и това е масово - по няколко пъти в месеца. Когато се наложи родителите да тръгнат от работа и да си вземат болното дете, те не винаги успяват навреме да стигнат до личния лекар и съответно този ден е възможно да останат без извинителна бележка. Понякога в случаите когато денят е последен работен от седмица, общопрактикуващият лекар няма часове, не може да диагностицира коректно и насрочва следващ ден за преглед.

2. Самите педиатри и лични лекари съветват да не се ходи на преглед веднага след първите симптоми на децата (освен, ако не е спешно), а да се изчака 2-3 дни с цел да се "доразвие" заболяването и да е възможно точно диагностициране.

3. Самите деца, боледувайки често, понякога имат нужда само от домашни грижи и подсилване на имунитета. Въпреки това обаче, дори при леко неразположение е задължително да останат вкъщи с цел ограничаване на заразата.

4. Редовна практика е чакалните пред кабинетите да са пълни с родители и деца, които не са в състояние, налагащо лекарско внимание, но имат нужда от извинителна медицинска бележка за съответното детско заведение. Това изключително много забавя работата на медиците, а и е сред основните предпоставки за заразяване на повече хора.

5. Поради събирането на групи на деца от предучилищна възраст преди, по време и след ваканции много родители с по-малки деца, с по-емоционални деца, които трудно се приобщават, родители в отпуск по майчинство или родители с деца с по-податлива имунна система, предпочитат да задържат децата си у дома.  Освен в подобни случаи, родител, излизащ в отпуск по майчинство преди термин за раждане, също често предпочита да задържи в дома детето в предучилищна възраст, за да премине по-спокойно адаптацията към бебето и всички да са здрави при посрещането на новия/новите членове на семейството.

6. Когато определена група в ясла/ДГ бива поставена под карантина, децата, отсъствали при установяване на случая за поставяне под карантина, често нямат конкретна група, в която да се върнат и биват разпределени по останалите групи, което би могло да бъде стресиращо за толкова малки деца. Предоставя се избор за друга група, в която обаче не винаги детето може да се впише. Карантина, продължаваща определен брои дни може и често е удължавана заради регистриран нов случай и това лавинообразно прераства в месеци на карантина в групата. В тези случаи не се предвижда нито болничен за родителите, нито допълнително време, в което неконтактните деца да има право да отсъстват. Отделно, ако родителите искат да задържат контактните деца вкъщи с цел да намалят шансовете за пренасяне на болестта, дните до края на карантината не се извиняват служебно от детското заведение, а лекарите нямат основание да издават медицинска бележка преди детето да е показало признаци, че е болно. Детето реално може и да не се разболее.

7. Родителите имат право на минимум от 20 дни годишен отпуск по закон. Децата имат право на 10 дни, извинени по семейни причини. Да, те имат ваканции, но голяма част от родителите работят най-вече по време на ваканциите. Следователно, за да отидат на почивка например, прибягват до бележка от личния лекар, без детето да е болно.

8. В момента тече обществено обсъждане за увеличаване на дните за учениците на 15, което подкрепяме и считаме, че би било в полза на всички и би препокрило нуждите на гореизброените от нас примери. Разполагайки с по-голям брой дни, извинени по семейни причини, децата в предучилищна възраст едва ли ще бъдат дълготрайно афектирани откъм учебен материал. Нелогично е те да разполагат с по-малък брой дни, извинени по семейни причини отколкото учениците.

На базата на горе написаното, ние, долуподписаните български граждани, молим дните, извинени по домашни причини във възраст за задължително предучилищно образование, да бъдат 30 на брой, така както са за първа група. Всички родители искаме децата ни да са здрави, да ходят на градина и ние спокойно да работим. За съжаление, при малките деца това рядко е постижимо и често се налага да излизаме в болничен за гледане на дете или да работим от вкъщи, грижейки се за децата си. Нека поне да намалим нуждата от чакане пред кабинетите на лекарите с административна цел, защото това създава огромни неудобства и за двете страни, както и поставя самите медици в нередната ситуация да издават бележки за случаи, в които детето е здраво. Нека не стимулираме повече това.


Ася Проданова Чакърова    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Ася Проданова Чакърова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...