“ДА СПАСИМ МЕСТНОСТТА БОЛАТА”

ПЕТИЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ИНИЦИАТИВА С ИСКАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДО ГОДНО ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА БРЕГОУКРЕПИТЕЛНИТЕ/БРЕГОЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИ ЗАЛИВА БОЛАТА, ОБЩИНА КАВАРНА

Болата2.jpg

В резултат на снежната буря и силния вятър в края на януари 2014 г. морето нанесе основните поражения на брегоукрепителните съоръжения на Болата. Морските вълни отнесоха голяма част от укрепителните бетонни тетраподи и скална маса и ги разпръснаха из целия залив. Същите обекти бяха сериозно поразени и от щормовия нагон по северното Черноморско крайбрежие на 9-ти март 2010 г. и от морската буря в периода 7-9-ти февруари 2012 г. С оглед и на щетите, които им нанесе неблагоприятното вълново въздействие през 2020 г., в този си вид буните не отговарят изобщо на никакви нормативи за строителство на подобни обекти.

Болата22.jpg

В този си компрометиран вид буните представляват опасност и за здравето и живота на хората, както и за околната среда.

Болата21.jpg

Още повече, че на 300 метра от залива навътре по долината се намират шахтовите кладенци, от които се водоснабдяват селата Българево и Свети Никола, вкл. и Курортен комплекс Русалка. Предвид пораженията, а и както вече се е случвало, има сериозна заплаха морската вода да навлезе във вододайната зона, която захранва с питейна вода няколко хиляди човека.

Болата1.jpg

Разрушените буни за съжаление способстват за отнемане от морето на част от сушата и активизиране на абразията. Сериозна е опасността при следващ морски щорм буните да бъдат разрушени изцяло, от което да последват необратими последици за околната среда и биоразнообразието - целия залив в този му вид като характеристика на ландшафта като компонент на околната среда да бъде сериозно изменен, вкл. и по отношение на разрушаване на ефективно заети находища на видове и сериозни вреди върху екологичните характеристики на природните местообитания – предмет на опазване.

Болата5.jpg

Съществуващите две съоръжения, съответно едно от северния и едно от южния край на пясъчния плаж Болата, са в изключително тежко техническо състояние. Видимо, представляват напречни на брега съоръжения, изградени с ядро от скални блокове, запечатани при короната с бетонна настилка с дебелина приблизително 20 см, със стоманобетонна вълнобойна стена от източната страна, със защита на източните откоси към морето от фигурни блокове (тетраподи и тетраедри).

Болата6.jpg

Към момента обаче липсва или е напълно унищожен обратния филтър от скални фракции при оформянето на откосите на съоръженията. Налице са разрушения по защитата на откосите: счупени, разместени и пропаднали фигурни блокове (тетраподи и тетраедри), също така и слегнали, с разрушено бетонно покритие, с разкрита на места и корозирала армировка, разместени и преобърнати стоманобетонни елементи от вълнобойната стена по короните на съоръженията.

Болата7.jpg

Състоянието на северното съоръжение на тетраподите и тетраедрите са разместени, на места са счупени с пропаднали блокове. На места в горната част на съоръжението се наблюдава слягане с разрушено бетоново покритие, с разкрита корозирала арматура, разместени и преобърнати стоманобетонни елементи от вълнобойната стена. По повърхностната настилка има наличие на пукнатини, неравности и дупки. Относно състоянието на другата буна в началото към външната (вълнобойната) страна на съоръжението има големи пукнатини и разместени горни настилки, образуващи големи каверни. Тетраподите и тетраедрите са разместени, счупени и пропаднали, като не изпълняват защитната функция на вълнобойната част на съоръжението. В повърхностната настилка се наблюдава големи пукнатини, слягане с разрушено бетоново покритие. Последните два броя стоманобетонни елементи от вълнобойната стена в края на съоръжението са преобърнати. На разкритите места арматурата е корозирала. 

Със ЗУЧК се определят специални обекти, които представляват публична собственост на държавата или на Черноморските общини. Сред тези обекти са и изградените брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите. Границите им в изпълнение на ЗУЧК се определят чрез преки геодезични измервания и се отразяват в КК и в ИР по реда на ЗКИР. Съгласно публичната информация на сайта на АГКК, в регистъра на специализираните карти и регистри е посочено, че двата обекта са приети с Протокол от 10.7.2014 г. като обекти по чл. 6 от ЗУЧК - “буни”.

Според наредбата, приета в изпълнение на чл. 6, ал. 7 ЗУЧК, обектите - брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти - държавна собственост, извън границите на населените места, са предоставени в управлението на Областния управител по местоположение. Същото е посочено и в Закона за водите. Според Закона за водите и Закона за устройство на територията собственикът – държавата, чрез Областния управител, който управлява двата обекта (владее, ползва и опазва/поддържа) е задължен да извърши ремонтните дейности за възстановяването на строежите.

Болата8.jpg

Болата9.jpg

Болата10.jpg

Болата11.jpg

Болата12.jpg

Болата13.jpg

Болата14.jpg

Болата15.jpg

Болата16.jpg

Болата17.jpg

Болата18.jpg

Болата19.jpg

Болата20.jpg

Подписалите петицията подкрепяме инициативата “ДА СПАСИМ МЕСТНОСТТА БОЛАТА” и настояваме Областния управител на Добрич да предприеме незабавно действия по ремонта на двата обекта до годното им техническо състояние!

СНЦ “ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА”

ЗаТуризма.jpg

 

 

 

 


ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам ЗА ТУРИЗМА НА КАЛИАКРА да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...