Отворено писмо от група български учители до Министъра на образованието проф. Галин Цоков

Уважаеми г-н Министър,

Във връзка с предложените промени за ограничаване на броя домашни, които учителите по преценка да даваме на нашите възпитаници, бихме искали да Ви напомним нашите шест права по ЗПУО:

Раздел II.

 
Права и задължения
 
Чл.219.(1) Педагогическите специалисти имат следните права:
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в този закон;
3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;
4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения;
5. да повишават квалификацията си;
6. да бъдат поощрявани и награждавани.
 
По този Закон Вие нямате правото чрез подзаконов документ да осъществявате намеса в нашите методи на преподаване, нито по този начин да създавате условия за допълнително влошаване на качеството на образованието.
 
Отказваме да спазваме подобни политики, които вредят на нашите ученици и по никакъв начин няма да се съобразим с противозаконна административна разпоредба, която не отчита нито спецификата на даден предмет, нито нуждите на всяко едно отделно дете. Ние сме единствените, които ежедневно имаме достъп до нашите ученици и можем да диагностицираме всеки отделен казус.
 
Молим да не пречите на нашата работа и в качеството си на Министър да защитавате нашия труд и достойнство пред обществото.
 
С уважение,
 
Група български учители
 
 
 

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Яна Шишкова ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...