Подписка за запазването на игрището "Кафеза" в парк "Хиподрума"

ГРАЖДАНСКА ПОДПИСКА

срещу процедирането на внесения Доклад с рег. № СОА23-НЦ62-447/1/08.06.2023 г. и вземане на решение за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 68134.204.114 за тренировъчна и състезателна дейност за нуждите на Българска федерация по петанк, находящ се в гр. София, р-н „Красно село“, ЖК „Хиподрума, с наименование „Национална спортна база по петанк „Панайот Бончев“ за срок от 10 години. 

Ние, долуподписаните граждани, възразяваме срещу безвъзмездното предоставяне на недвижим имот с идентификатор 68134.204.114 за тренировъчна и състезателна дейност за нуждите на Българска федерация по петанк, находящ се в гр. София, р-н „Красно село“, ЖК „Хиподрума, с наименование „Национална спортна база по петанк „Панайот Бончев“ за срок от 10 години и настояваме тази част от територията на парк „Хиподрума“ да запази своето публично предназначение за масов и общодостъпен отдих, възстановяване, спорт и игра на открито с изцяло безплатен, свободен и неограничен обществен достъп. 

В съответствие с това, очакваме, Столична община незабавно да изпълни своето законово задължение по отношение на притежаваната общинска собственост, като проведе обществено обсъждане на изготвения проект за изменение на действащия ПУП, довърши започналата процедура по неговото одобряване и реализира предвидените устройствени мероприятия с грижата на добър стопанин, в интерес на населението в общината и в съответствие с разпоредбите на закона. Повече информация за плановете на Столична община можете да намерите тук: 

https://drive.google.com/drive/folders/1j0nSkSU62_6oxz1A1ibgbrWaJnvvLRHV


Инициативен комитет за запазване на игрище "Кафеза" в парк Хиподрума    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Инициативен комитет за запазване на игрище "Кафеза" в парк Хиподрума да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...